Kwaliteitsborging

Werken aan kwaliteitsvol onderwijs

De dienst Kwaliteitszorg transformeert naar de dienst Kwaliteitsborging, waarbij kwaliteitscontrole en monitoring niet langer geïsoleerde taken van een dienst KZ zijn. Elke dag opnieuw zorgen lesgevers en medewerkers immers voor de kwaliteit van het onderwijs binnen onze hogeschool.

Kwaliteitsborging vraagt een andere benadering, als een regisseur met focus op teamprestaties en op het aantoonbaar maken van wat goed is. Hierbij zijn duidelijke concepten, heldere taakverdeling en een afgestemd instrumentarium van belang voor het welslagen. De betrokkenheid van elke medewerker in de zorg voor kwaliteit zal het kwaliteitsbewustzijn nog meer verhogen.

Onze kwaliteitsborging betrekt alle belanghebbenden en geeft de kwaliteitszorg inhoud door middel van het formuleren van een kwaliteitszorgbeleid, de opmaak van een kwaliteitszorgplanning, het vormgeven van een passend kwaliteitszorgsysteem en de selectie van performante kwaliteitszorginstrumenten. Dit leidt finaal tot de borging van de kwaliteit van al onze opleidingen in de vorm van een borgingsbesluit.

Missie, visie en waarden

De missie, visie en waarden van EhB geven kleur aan de dagelijkse onderwijspraktijk. We staan voor kwaliteitsvol professioneel en artistiek onderwijs. Met het oog op een goede start als beginnende professional of artiest, engageert elke medewerker van onze hogeschool zich om het best mogelijke onderwijs te bieden aan alle studenten. Studenten krijgen zoveel mogelijk les in kleine groepen, en dit van enthousiaste, professionele lectoren. Ook worden gerenommeerde gastlectoren en gastsprekers ingezet om hun kennis met studenten te delen. We besteden veel aandacht aan de persoonlijke groei van onze studenten.

EhB hanteert een eigen systeem van kwaliteitsopvolging: de regie, waarbij de hogeschool uitgaat van vertrouwen in de inherente motivatie van opleidingen om kwaliteitsvol onderwijs te leveren. De regie vertrekt vanuit volgende uitgangspunten: een cultuur van kwaliteit, streven naar verbetering, betrokkenheid en vertrouwen. 

Binnen de opleiding zetten we permanent en systematisch verschillende kwaliteitszorginstrumenten in zoals stakeholderinput, stakeholderparticipatie, (trend)gegevens en benchmarking. Ook het onderhouden van het opleidingsplan en de kwaliteitskalender gebeurt op permanente basis. Het systematisch hanteren van de PDCA-cyclus (Plan - Do - Check - Act) garandeert dat werken aan de kwaliteit een continu gegeven is inherent aan de werking van de opleiding.

Binnen een zes jaarlijkse cyclus doorlopen de opleidingen een cyclus van zelfevaluatie en aftoetsing met peers. Dit omvat een teamreflectie met het lectorenteam, een midterm review waarbij de opleiding in dialoog gaat met critical friends rond een zelfgekozen thema of een innovatie en de peerreview waarbij de opleiding in dialoog gaat met externe peers en experten uit een aanverwante (internationale) opleiding en werkveld. 

Op het einde van de zesjarige cyclus gaat het hogeschoolbestuur in dialoog met de opleiding op basis van het onderwijsdashboard en het verslag van de peerreview. Het borgingsbesluit waarborgt dat de kwaliteit van de opleiding voldoet aan de acht decretale kwaliteitskenmerken en de ESG (European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area).

Instellingsreview

In lijn met het decreet betreffende kwaliteitszorg in het hoger onderwijs Vlaanderen, ondergaat EhB elke zes jaar een instellingsreview. In deze review beoordeelt een externe commissie het onderwijsbeleid van EhB met inbegrip van de regie waarmee EhB de kwaliteit van haar opleidingen waarborgt. 

De instellingsreview werd voor de eerste keer georganiseerd in 2017. EhB kreeg toen buitengewoon goed nieuws! Het reviewrapport, opgemaakt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), is zeer lovend over onze hogeschool.

De conclusie van de NVAO luidt dat EhB “een adequaat onderwijsbeleid heeft dat zij effectief en verbeteringsgericht uitvoert zodat zij, mede op basis van de heersende kwaliteitscultuur, kan garanderen dat de kwaliteit van haar onderwijs zich op een internationaal en maatschappelijk relevant niveau bevindt”.

Dit bevestigt nog maar eens dat EhB de beste keuze voor jouw toekomst is.

Hieronder enkele citaten uit het officiële evaluatierapport:

  • De reviewcommissie constateert dat de visie op de coachende doceerstijl waarin de student centraal staat breed gedragen wordt. Er is een sterke congruentie zichtbaar tussen de onderwijsvisie en hoe de staf in de praktijk met de studenten omgaat. (p. 17)
  • De studenten Communicatiemanagement vertellen dat het vanaf dag 1 duidelijk is dat je er niet alleen voor staat als student. (p. 17)
  • Een tweede kenmerk van het onderwijs aan de EhB waarover de studenten positief berichten is het feit dat de EhB erin slaagt een divers publiek te bereiken en een volledig raam op de wereld biedt. (p. 17)
  • De reviewcommissie heeft duidelijk gezien dat er binnen de EhB een cultuur aanwezig is om dingen aan te pakken. Er wordt direct feedback gegeven en direct actie ondernomen. (p. 19)

De rapporten van de instellingsreview 2017

Besluit

Dit is het besluit van de instellingsreview (september 2017); het document dat we met gepaste trots zullen inkaderen en aan de muur hangen.

Samenvatting Evaluatierapport

Weinig tijd? Lees dan hier de samenvatting van het evaluatierapport.

Evaluatierapport

Het evaluatierapport, maar dan integraal.

Adviesrapport

In het adviesrapport lees je de aanbevelingen van de NVAO over de wijze waarop wij instaan voor de kwaliteit van onze opleidingen.

Kwaliteitspagina's

Alle EhB opleidingen beschikken over een kwaliteitspagina met kwaliteitsfiche. In deze fiche is het borgingsbesluit opgenomen: de uitspraak van het bestuur dat de kwaliteit van de opleiding voldoet aan de ESG. Voor de opleidingen waarbij het borgingsgesprek nog op de planning staat, werd een kwaliteitslabel opgenomen: het besluit van de peer review commissie dat de opleiding kwaliteitsvol onderwijs levert. Verder beschrijft de kwaliteitsfiche de resultaten van de peer review en actiepunten n.a.v. deze resultaten. Ook de input van studenten, werkveld, personeel en alumni komt aan bod. Tot slot geeft de kwaliteitspagina de belangrijkste indicatoren voor de opleiding in kwestie weer.