Kwaliteitszorg

We staan voor kwaliteitsvol professioneel en artistiek onderwijs. Met het oog op een goede start als beginnende professional of artiest, engageert elke medewerker van onze hogeschool zich om het best mogelijke onderwijs te bieden aan alle studenten. 

Studenten krijgen zoveel mogelijk les in kleine groepen, en dit van enthousiaste, professionele docenten. Ook worden gerenommeerde gastdocenten en gastsprekers ingezet om hun kennis met studenten te delen. Naast het overbrengen van de nodige kennis en beroepsvaardigheden, wordt er veel aandacht besteed aan de persoonlijke groei van onze studenten. 

De missie, visie en waarden van EhB geven kleur aan de dagelijkse onderwijspraktijk. Een regelmatige evaluatie en bijsturing garandeert dat de hogeschool steeds inspeelt op actuele maatschappelijke noden.

Werken aan kwaliteitsvol onderwijs

EhB gaat uit van de inherente motivatie van de opleidingen om kwaliteitsvol onderwijs te leveren. Quasi al onze opleidingen werden de voorbije jaren op basis van een positief visitatierapport geaccrediteerd. Daarmee voldoen onze opleidingen aan de kwaliteitscriteria vooropgesteld door de European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) en meer specifiek de kwaliteitskenmerken uit het decreet betreffende het kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs in Vlaanderen. EhB heeft er dus vertrouwen in dat haar opleidingen kwaliteitsvol zijn.

Om deze kwaliteit verder uit te bouwen en te verzekeren, hanteert EhB een eigen systeem van kwaliteitsopvolging: de regie. Dit systeem beoogt een cultuuromslag van instrumentele kwaliteitszorg naar een kwaliteitscultuur waarbij gedeelde waarden en engagement de basis vormen voor een collectieve gerichtheid op permanente verbetering. De regie beschrijft zowel hoe opleidingen continu werken aan kwaliteit als de manier waarop EhB de kwaliteit van elke opleiding opvolgt en waarborgt, in lijn met de ESG en decretale kwaliteitskenmerken.

De regie vertrekt vanuit vier uitgangspunten: een cultuur van kwaliteit, streven naar verbetering, betrokkenheid en vertrouwen en reikt handvatten aan op basis waarvan de opleidingen hun kwaliteit bewaken en verbeteren.

Via verschillende kanalen verzamelt elke opleiding waardevolle informatie om hun werking permanent te evalueren en optimaliseren: dialoog met stakeholders (studenten, werkveld, alumni en personeel), het bestuur en peers (intern en extern), structurele reflectiemomenten en vergelijking o.b.v. data en benchmarking. EhB beschikt over een waaier aan instrumenten om opleidingen hierin te ondersteunen (bevragingen, focusgesprekken, data, EFQM, benchmarking, opleidingsplannen, ...). Het systematisch hanteren van de PDCA-cyclus (Plan - Do - Check - Act) garandeert dat werken aan de kwaliteit een continu gegeven is inherent aan de werking van de opleiding.

Instellingsreview

In lijn met het decreet betreffende kwaliteitszorg in het hoger onderwijs Vlaanderen, ondergaat EhB elke zes jaar een instellingsreview. In deze review beoordeelt een externe commissie het onderwijsbeleid van EhB met inbegrip van de regie waarmee EhB de kwaliteit van haar opleidingen waarborgt. 

De instellingsreview werd voor de eerste keer georganiseerd in 2017. EhB kreeg toen buitengewoon goed nieuws! Het reviewrapport, opgemaakt door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), is zeer lovend over onze hogeschool.

De conclusie van de NVAO luidt dat EhB “een adequaat onderwijsbeleid heeft dat zij effectief en verbeteringsgericht uitvoert zodat zij, mede op basis van de heersende kwaliteitscultuur, kan garanderen dat de kwaliteit van haar onderwijs zich op een internationaal en maatschappelijk relevant niveau bevindt”.

Dit bevestigt nog maar eens dat EhB de beste keuze voor jouw toekomst is.

Hieronder enkele citaten uit het officiële evaluatierapport:

  • De reviewcommissie constateert dat de visie op de coachende doceerstijl waarin de student centraal staat breed gedragen wordt. Er is een sterke congruentie zichtbaar tussen de onderwijsvisie en hoe de staf in de praktijk met de studenten omgaat. (p. 17)
  • De studenten Communicatiemanagement vertellen dat het vanaf dag 1 duidelijk is dat je er niet alleen voor staat als student. (p. 17)
  • Een tweede kenmerk van het onderwijs aan de EhB waarover de studenten positief berichten is het feit dat de EhB erin slaagt een divers publiek te bereiken en een volledig raam op de wereld biedt. (p. 17)
  • De reviewcommissie heeft duidelijk gezien dat er binnen de EhB een cultuur aanwezig is om dingen aan te pakken. Er wordt direct feedback gegeven en direct actie ondernomen. (p. 19)

De rapporten van de instellingsreview 2017

Besluit

Dit is het besluit van de instellingsreview (september 2017); het document dat we met gepaste trots zullen inkaderen en aan de muur hangen.

Samenvatting Evaluatierapport

Weinig tijd? Lees dan hier de samenvatting van het evaluatierapport.

Evaluatierapport

Het evaluatierapport, maar dan integraal.

Adviesrapport

In het adviesrapport lees je de aanbevelingen van de NVAO over de wijze waarop wij instaan voor de kwaliteit van onze opleidingen.

Waarborgen van kwaliteitsvol onderwijs

Vanuit de visie van EhB en de uitgangspunten van de regie, ligt het zwaartepunt van de regie op ondersteuning, coaching en verbetering. Dit is ingebed in de dagelijkse werking en komt tot uiting op structureel ingebedde momenten: de midterm review (reflectiemoment met interne peers) en bespreking van het onderwijsdashboard (opvolging van de vorderingen in het strategisch plan en de basiskwaliteit van een opleiding). 

Naast ondersteuning zijn er ook structurele momenten van toetsing en borging ingebed in de regie. In de peer review neemt een panel van onafhankelijke externen de kwaliteit van de opleiding onder de loep. Het rapport van de peer review geeft een overzicht van de sterke punten, prioritair aan te pakken verbeterpunten en aandachtspunten van een opleiding. Daarnaast omvat het rapport een uitspraak over het vertrouwen van het panel in de kwaliteit van de opleiding. 

De resultaten van het onderwijsdashboard en de peer review vormen de basis voor het borgingsgesprek. In dit gesprek gaat het bestuur in dialoog met de opleiding over de resultaten en opvolging van de opleiding. Het borgingsgesprek resulteert in een afspraak over de prioritair aan te pakken verbeterpunten en een uitspraak van het bestuur dat de kwaliteit van de opleiding voldoet aan de ESG.

Om de zes jaar onderzoekt een externe commissie van experten de kwaliteit van elke opleiding aan EhB. Ze doen dit aan de hand van een kritische zelfevaluatie, het doornemen van beleidsdocumenten, toetsen en werken van studenten en gesprekken met medewerkers. 

Visitatierapporten

De meeste EhB-opleidingen zullen, in het nieuwe systeem, nog een peer review ontvangen. Van deze opleidingen is wel een visitatierapport beschikbaar. Dat is het rapport van het expertenpanel dat in de voorbije jaren de opleidingen bezocht. Je vindt de lijst van deze rapporten per opleiding op de website van de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatiecommissie). 

Kwaliteitspagina's

Alle EhB-opleidingen beschikken over een kwaliteitspagina met kwaliteitsfiche. In deze fiche is het borgingsbesluit opgenomen: de uitspraak van het bestuur dat de kwaliteit van de opleiding voldoet aan de ESG. Voor de opleidingen waarbij het borgingsgesprek nog op de planning staat, werd een kwaliteitslabel opgenomen: het besluit van de peer review commissie dat de opleiding kwaliteitsvol onderwijs levert. Verder beschrijft de kwaliteitsfiche de resultaten van de peer review en actiepunten n.a.v. deze resultaten. Ook de input van studenten, werkveld, personeel en alumni komt aan bod. Tot slot geeft de kwaliteitspagina de belangrijkste indicatoren voor de opleiding in kwestie weer. 

Hier kan je alle kwaliteitspagina's vinden:

Gezondheids- en Landschapsarchitectuur (GL)

Design & Technologie (DT)

Management, Media en Maatschappij (MMM)

Onderwijs & Pedagogie (EDU)

Koninklijk Conservatorium Brussel (KCB)

  • Musical
  • Muziek

Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound

  • Bachelor Audiovisuele Kunsten
  • Bachelor en master Audiovisuele Kunsten
  • Bachelor en master Drama