Programmeren
Graduaat (HBO5)

Programmeren

Inschrijven

De vraag naar programmeurs is groot. Kies voor onze boeiende opleiding.

NVAO (Nederlands-Vlaamse Accredetatieorganisatie)

“Het programma van de graduaatsopleiding Programmeren van EhB heeft een duidelijke structuur, is logisch opgebouwd en inhoudelijk goed onderbouwd. Docenten zijn niet enkel vakexperts maar ook coaches, waardoor studenten kunnen rekenen op gepaste ondersteuning.”

Is programmeren iets voor jou?

Je bent ambitieus en je wil een hogere opleiding volgen om een succesvolle professionele IT-carrière te kunnen uitbouwen als ontwikkelaar of tester van softwareapplicaties, websites en apps.

Je hebt een passie voor technologie en wil graag digitale oplossingen creëren.

Je denkt analytisch. Je gaat geen programmeeruitdaging uit de weg en werkt nauwgezet. Je houdt ervan om problemen te analyseren en op een systematische manier op te lossen. 

Je bent creatief. Denkkracht is je belangrijkste gereedschap en je kan op een creatieve manier ingewikkelde zaken terugbrengen tot een overzichtelijk geheel. 

Je bent ondernemend. Je bent een organisatietalent en je kan zelfstandig en resultaatgericht werken. Je hebt aandacht voor de mensen om je heen en wil snel aan de slag. Je wil kennis op doen combineren met actief bezig zijn. Je bent eerder praktijkgericht en niet echt een theoreticus.

 

Volwaardig hoger diploma in 2 jaar

We bieden je een tweejarige dagopleiding en een driejarige avondopleiding aan die volledig op de beroepspraktijk is afgestemd. Je hebt in het eerste jaar 3 à 4 lesdagen per week. We organiseren in het jaar in vier handige lesblokken van ongeveer vier opleidingsonderdelen.

Werkplekleren

Werkplekleren maakt een essentieel deel uit van de opleiding. Wat je leert in de lessen, kun je meteen omzetten in de praktijk. Je neemt ook je ervaringen van het werkplekleren mee om opdrachten tijdens de les uit te voeren. In het tweede semester van het tweede jaar ga je op stage in een bedrijf naar keuze.

Het diploma graduaat Programmeren opent vele deuren

De vraag naar programmeurs is groot. Onze economie heeft nood aan ICT-medewerkers allerhande. Als programmeur ben je creatief en dynamisch. Naast een degelijke technische kennis beschik je ook over communicatieve en commerciële vaardigheden.

Met een diploma Programmeren heb je ruime keuze op de arbeidsmarkt en uitzicht op een boeiende carrière. Je kan aan de slag als programmeur, developer, webontwikkelaar, … of je kunt als zelfstandige IT-diensten aan bedrijven leveren.

Verder studeren?

Wil je na deze opleiding doorstromen naar de professionele bachelor Toegepaste Informatica, dan krijg je bij de Erasmushogeschool Brussel vrijstellingen op basis van EVK. Je moet 95 studiepunten volgen.

Jouw opleiding in 4 leerlijnen

Je opleiding bestaat uit vier leerlijnen. Naast twee inhoudelijke leerlijnen die de kern vormen, namelijk Software en Web & Data, bestaat het curriculum uit een ondersteunende leerlijn IT-sector en een geïntegreerde leerlijn Integration.

1. IT-Sector

In de leerlijn IT-sector leren we jou een aantal IT-basics aan. Daarom eindigt deze leerlijn ook aan het einde van het eerste jaar, waarna we veronderstellen dat je de basics verworven hebt. Je verwerft inzicht in de algemene werking van hard- en software, in verschillende talstelsels, in verschillende communicatiestrategieën en technieken die relevant zijn in (IT-)bedrijven. Bovendien ontwikkel je IT-Engels en IT-specifieke projectmanagement methodieken.

2. Software

In de leerlijn Software ligt de focus op Java en op .NET. In het derde semester is er aandacht voor Android Development. Samen vormen ze bijna één derde van jouw studiepunten.

3. Web & Data

In de leerlijn Web & Data oefen je het programmeren voor het wereldwijde web en krijg je inzicht in databanken. Verschillende talen komen daarbij aan bod: HTML, CSS, Javascript, AJAX, PHP, Lavarel, SQL. Samen met de leerlijn Software vormt dit de inhoudelijke kern van je opleiding.

4. Integration

In de leerlijn ‘Integration’ die ruim een derde van de opleiding beslaat, ligt de focus op levenslang leren, projectwerk en het geïntegreerd verwerven en inoefenen van competenties. Deze leerlijn bestaat bijna integraal uit werkplekleren.

Jouw programma

De eerste stappen in het hoger onderwijs zijn vaak niet zo eenvoudig. Daarom hebben we de opleiding zo uitgewerkt dat de hoeveelheid leerstof die je in één keer moet verwerken relatief beperkt blijft. Het academiejaar is opgebouwd uit vier lesblokken in plaats van twee semesters.

Elk lesblok bestaat uit zes lesweken en wordt afgesloten met een evaluatieperiode. Per lesblok komen maximaal drie vakken aan bod. Op het einde van elk lesblok worden deze vakken geëvalueerd. Daarna starten we met een nieuw lesblok en nieuwe vakken.

Je staat er niet alleen voor

We begeleiden je actief in je persoonlijke ontwikkeling. Je docent is je coach en gaat samen met jou op zoek hoe je je talenten en competenties het best kan ontwikkelen. Werkcolleges krijg je in kleine groepen zodat je individueel begeleid kan worden. De drempel tussen docent en student is bij ons erg laag. Digitaal leren (blended learning) maakt actief deel uit van onze onderwijsstijl. Minder boeken, wel meer online en interactief materiaal.

Veld
Credits
IT-sector
IT fundamentals

In IT Fundamentals wordt de elementaire werking van een computer en van datacommunicatie besproken in 3 delen.
Deel 1 bespreekt de verschillende talstelsels en de basis rond logische poorten en combinatorische (reken)schakelingen
Deel 2 behandelt computer hardware. Ook de samenwerking tussen de verschillende onderdelen wordt besproken.
Deel 3 bespreekt de basiselementen van datatransmissie, fysieke media en hun eigenschappen en datacommunicatie in de praktijk.

3
Communication

In het eerste deel ligt de nadruk op algemene communicatie en komen naast effectief professioneel communiceren, ook samenwerken, rapporteren, presenteren en solliciteren aan bod. Er is permanent aandacht voor taal.
In het tweede deel komt Engels in de IT aan bod. Hierbij wordt aandacht besteedt aan ICT-concepten en -begrippen in het Engels, naast het begrijpen, interpreteren en samenvatten.

3
OS Fundamentals

OS Fundamentals bekijkt de belangrijkste kenmerken en bouwstenen van een bedrijfsnetwerk en gebruiks- en rechtenbeheer binnen een bedrijfsnetwerk.
Vervolgens wordt geleerd hoe een Fileserver op te zetten.
Tenslotte wordt aandacht besteed aan een introductie tot het omgaan met de CLI van een Linux omgeving en geleerd daarbij de belangrijkste administratieve taken uit te voeren.

3
Process & Project Flow

De opbouw van bedrijfsprocessen wordt besproken. Daarnaast wordt het ontwikkelen van software behandeld volgens de principes van Agile en Scrum, meer bepaald: sprints, requirements & user stories, rollen en verantwoordelijkheden, planning.

Software
Java Fundamentals

Java Fundamentals behandelt de basisprincipes van het begrijpen, analyseren en oplossen van problemen. Er wordt bovendien een brede basis gelegd voor de kennis van de programmeertaal Java en het gestructureerd en procedureel programmeren in deze taal.
Vervolgens wordt overgeschakeld naar het objectgeoriënteerd programmeren. De nieuwe begrippen klasse en object worden geïntroduceerd. Het uitwerken van programmastructuren zal nu verlopen aan de hand van diagrammen (UML), die zullen gebruikt worden voor het definiëren van objecten en voor het aangeven van relaties tussen deze objecten.

6
Java Advanced

In Java Advanced wordt voort gebouwd op de programmeerkennis opgedaan in Java Essentials maar wordt overgeschakled naar een zuivere objectgeoriënteerde taal, Java. Door middel van het maken van zowel console applicaties als applicaties met grafische gebruikersinterface worden de OO principes ingeoefend waarbij nog extra aandacht wordt gelegd op principes als leesbaarheid, onderhoudbaarheid en flexibiliteit. Er wordt geleerd hoe objecten kunnen gepersisteerd worden met behulp van een databank

6
Java Frameworks

Met behulp van de gevorderde principes die reeds werden aangehaald in het vak Java Advanced zullen volledige multitier webapplicaties worden ontwikkeld. Relevante raamwerken in het Java web ecosysteem zullen aangehaald worden. Een open en vrije ontwikkelingstool zal worden gebruikt als programmeeromgeving zodat programmatiedetails kunnen worden ingewisseld voor meer aandacht voor de raamwerken.

6
Web & data
Static Web

HTML5 en CSS3 worden aangeleerd en toegepast bij het bouwen van een statische website. De student leert tevens de basissyntax van ECMAScript. Met het Document Object Model leert hij elementen te selecteren en te manipuleren. De student gebruikt gangbare werkwijzen en tools om te coderen en te debuggen.

5
Database Fundamentals

De cursus start met een overzicht van de kenmerken, soorten, voorbeelden en onderdelen van een databasesysteem.
Hierna volgt een grondige bespreking van informatie- en gegevensanalyse.

 

4
Dynamic Web

Om mee te gaan in de nieuwste evoluties op het vlak van web development krijgt de student een diepere duik in Javascript. Er wordt gekeken naar de laatste toevoegingen van Ecmascript en er wordt uitgebreid gekeken naar objectgeoriënteerd programmeren binnen Javascript aan de hand van een aantal best practices. Het dynamische luik van de website wordt toegevoegd met node.js en mysql. Er wordt gekeken naar de vereisten van een node.js applicatie, de basis van het framework geleerd en gekoppeld aan een MySQL database.

6
Backend Web

Om mee te gaan in de nieuwste evoluties op het vlak van webdevelopment krijgt de student een inleiding van het HTTP-protocol en PHP, een server-side scripting taal. Er wordt gekeken hoe een complexe website opgebouwd wordt met PHP in combinatie met een database en serverside validatie. Best practices worden aangeleerd doorheen de verschillende werkcolleges en oefeningen.

6
Integration
Trends 1

In dit opleidingsonderdeel wordt aandacht besteed aan nieuwe trends binnen de IT aan de hand van gastcolleges, bedrijfsbezoeken, deelname aan beurzen…. De studenten bewijzen in hun portfolio dat ze inzicht hebben in die nieuwe trends en dat ze in staat zijn trends en evoluties op te volgen.

3
Trends 2

In dit opleidingsonderdeel wordt aandacht besteed aan nieuwe trends binnen de IT en wordt een groepsproject rond een nieuwe trend uitgewerkt. Studenten nemen per projectgroep zelf contact op met een bedrijf en ontwikkelen in opdracht van dat bedrijf een nieuwe technologie. Het bedrijf voorziet tussentijdse feedback en is betrokken bij de eindbeoordeling van het opgeleverde product.

6
Veld
Credits
Software
.NET Advanced
7
.NET Franeworks
7
Android Development
7
Integration
Trends 3
6
Project Intro
3
Internship: Project 1
15
Internship: Project 2
15

Welkom op campus Kaai

Campus Kaai wordt je nieuwe biotoop. Hier studeer je samen met de studenten uit de de bacheloropleidingen Multimedia & Communicatietechnologie en Toegepaste Informatica en de studenten uit de graduaatsopleidingen Internet of Things, Electromechanische Systemen en Systeem- & Netwerkbeheer. 

Hier vind je alle nodige leslokalen, labo’s, computerlokalen, lokalen voor zelfstudie en open labs. In het Business Lab, Fab Lab, Media Lab en Design Lab kan je begeleid zelfstandig leren en experimenteren, maar ook samenwerken met professionals uit verschillende vakgebieden in de IT.

Natuurlijk ondersteunen we je bij alle aspecten van je studieloopbaan en zorgen we voor studie- en studentenbegeleiding.

Op de campus vind je naast het onthaal, het studentensecretariaat, de ICT-dienst, het docentenlandschap en vergaderzalen ook nog een restaurant en een grote groene zone met zitbanken waar je kan pauzeren of in team samenwerken.

Campus Kaai is vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer. De metro, bussen van De Lijn en de bussen en trams van MIVB stoppen in de onmiddellijke omgeving van onze campus. Als je liever met de wagen komt, kan je gebruik maken van onze grote parkeerterreinen.

Welk traject past het best bij jou?

Modeltraject

We bieden twee modeltrajecten aan:

Ben je ingeschreven in het dagtraject,dan volg je tijdens het eerste jaar overdag les. Ben je ingeschreven in het avondtraject,dan volg je dezelfde lessen ’s avonds.

Aangepast traject

Afhankelijk van je persoonlijke en professionele situatie kan voor jou een individueel aangepast traject uitgewerkt worden. Je plant dus met een maximum aan flexibiliteit om zo op je eigen tempo te studeren. Bovendien voorzien we de mogelijkheid om jouw stages te spreiden over een langere periode, om opdrachten op de werkplek flexibel te plannen en om deadlines voor opdrachten of projecten te verschuiven. Je kunt ook eerder verworven competenties (EVC) of kwalificaties (EVK) valideren. Zo kan je het modeltraject eventueel afronden op anderhalf jaar.

Werkplekleren

De graduaatsopleiding Programmeren behoort tot het hoger beroepsonderwijs. Dat betekent dat we praktische doeners opleiden. In de lessen gaan we dan ook actief aan de slag met de theorie, aan de hand van praktische oefeningen, cases en projectwerk. Maar om onze afgestudeerden ook echt direct inzetbaar te maken, gaan we nog veel verder dan dat. Iedere graduaatsopleiding bestaat voor minstens een derde uit werkplekleren: leren op en met de werkplek. En daar hebben we natuurlijk werkplekken voor nodig. Wil je samen met ons de beroepsgerichte opleiding van onze studenten vormgeven en jong talent warm maken voor jouw organisatie? Neem dan zeker contact met ons op. De mogelijkheden tot samenwerking zijn talrijk. We sommen hier de voornaamste op, maar uiteraard is ook maatwerk mogelijk.

Bedrijfsbezoek of gastles

Omdat het voor een programmeur essentieel is om zijn skills up-to-date te houden, organiseren we drie vakken “Trends” in de opleiding. In het eerste jaar tijdens Trends I maken studenten kennis met het beroep en het beroepenveld en leren we hen de noodzaak van levenslang leren. Interesse om in het kader van Trends I een (live of virtueel) bedrijfsbezoek te organiseren, een gastles te komen geven over een bepaalde trend of technologie of studenten te komen uitleggen wat de job van programmeur bij jullie inhoudt? Laat het ons weten!

Jury

In Trends II voeren de studenten in groep een beperkt onderzoek naar een veelbelovende trend of technologische ontwikkeling in de IT. We zijn steeds op zoek naar werkveldvertegenwoordigers om in de “jury” te zetelen. De jury beoordeelt en geeft feedback bij de (tussentijdse) pitches van de studenten

Praktische case aanleveren

In het tweede, in Trends III krijgen de studenten een case voorgeschoteld van één van onze werkveldpartners. Dat kan een reële case van een klant zijn, of een proof of concept (bijv. Microservices, API, Java, .NET, Webapps…) dat door onze studenten wordt uitgewerkt, onder begeleiding van de docenten. De werkveldpartner treedt daarbij op als opdrachtgever: je geeft de briefing, volgt de tussentijdse vorderingen op en beoordeelt (samen met ons) het opgeleverde product. Wil je graag een praktische case aanleveren waar onze studenten mee aan de slag kunnen? Neem dan zeker contact met ons op. Hier is maatwerk noodzakelijk: samen met jullie bepalen we de omvang, de inhoud en de praktische omkadering van het project. I

Stage

In het tweede jaar gaat de student ten slotte ook twee keer 7 weken op stage (tussen februari - april en tussen april - juni). Beide stages hebben een dubbel doel. Enerzijds de student laten “meedraaien” als programmeur in het bedrijf en dus alle (hard én soft) skills die hij geleerd heeft in de opleiding laten oefenen in en toepassen op een echte werkcontext. Anderzijds de student een softwaretoepassing laten ontwikkelen op de werkplek De student kan ervoor kiezen om beide stages in dezelfde organisatie te lopen, op voorwaarde dat er voldoende groei mogelijk is. Heb je een interessante stageplaats in de aanbieding voor één van onze hands-on programmeurs? Neem contact op met onze stagecoördinator.

Career Launch

Jaarlijks organiseren we voor onze tweedejaars- en derdejaarsstudenten een jobbeurs. Enerzijds richten we ons hierbij op de studenten die op zoek zijn naar een stageplaats en/of een samenwerking in het kader van hun final work. Anderzijds bieden we de laatstejaarsstudenten hulp bij het zoeken naar een job. Het doel is eenvoudig: werkgevers in contact brengen met jong talent. Heb je interesse om deel te nemen aan onze career launch? Stuur dan een e-mail naar dt.partner@ehb.be. 

Kosten

Wat kost het nu juist om te studeren aan een hogeschool? Omdat er heel wat verschillende scenario's zijn, geven we op deze pagina een overzicht van de mogelijke kosten. Maar we geven ook meer duiding bij de mogelijke voordelen waar jij als student recht op kan hebben.

Wil je graag nog meer weten over mogelijke kosten en voordelen, kijk dan zeker eens op www.erasmushogeschool.be/nl/wat-kost-het.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld aan een hogeschool hangt onder meer af van

 • het type contract,
 • het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft,
 • je statuut.

Meer informatie vind je ook terug op de pagina van de Vlaamse overheid.

De berekening van studiegelden gebeurt op basis van onderstaande tarieven en zijn van toepassing voor elke hogeschool.

  Vast gedeelte Variabel gedeelte per studiepunt Voltijdse studenten '21-'22 (60 studiepunten)
Niet-beurstariefstudent € 247,9 € 11,9 € 961,90
Bijna-beurstariefstudent € 247,9 € 4,3 € 505,90
Beurstariefstudent € 113,2 € 0,0 € 113,20

Overige kosten

Wat er naast je inschrijvingsgeld nog bijkomt, hangt af van de opleiding die je volgt. Je hebt sowieso jouw boeken, cursussen en academic software. Daarnaast heb je een laptop nodig. Aan welke minimumspecificaties die dient te voldoen voor jouw opleiding? Lees hier meer.

Tenslotte heb je nog specifieke kosten voor bijvoorbeeld specifieke kleding of ander materiaal. Denk daarbij aan een labojas of een koksuniform.

Studiefinanciering

Inschrijvingsgeld, boeken en cursussen, kot, vervoer … studeren kost wel wat. Maar dit mag zeker geen hindernis vormen om te studeren aan onze hogeschool. We hebben verschillende mogelijkheden om je financieel te ondersteunen. Bij Stuvo EhB, de studentenvoorzieningen van EhB, vertellen we je er graag meer over. Onze ervaren medewerkers geven je gratis advies over het aanvragen van een studietoelage van de Vlaamse gemeenschap, het jokerkrediet, het verminderd studiegeld, financiële steun, een studielening, ...

Ben je al aan het werk? Ook dan zijn er een aantal interessante opties: www.erasmushogeschool.be/nl/studeerformules-werknemers-werkgevers.

WIl je de opleiding komen beleven?

We zwieren op verschillende momenten tijdens het jaar de deuren van onze campussen open. Je bent dan welkom voor: 

 • een toffe babbel met onze docenten en studenten,  
 • een rondleiding op onze campus. Zo ontdek je de aula’s, het studentenresto, het studielandschap, de praktijkruimtes enz,
 • een inkijk in cursussen en eindwerken,
 • je inschrijving.

Wanneer?  

 • Zaterdag 19 maart (10u tot 13u)
 • Zaterdag 14 mei (10u tot 13u)            
 • Zaterdag 25 juni (10u tot 15u)               
 • Zaterdag 03 september (10u tot 15u)             
 • Zaterdag 10 september (10u tot 15u)

Check altijd deze pagina voor last-minute wijzigingen. Wil je op de hoogte gehouden worden van al onze events? Laat dan je gegevens achter.

Workshopweek 

Tijdens de krokusvakantie ben je welkom om via workshops de opleiding te leren kennen. Wil je hiervan op de hoogte gebracht worden? Laat dan je gegevens achter

 

Inschrijven

Klaar om je in te schrijven voor Programmeren? Top!  

Op deze pagina kan je van start met je inschrijving. Je vindt er alle belangrijke info terug: wat moet je in orde brengen, hoeveel kost studeren, wat met je leerkrediet, toelatingsvoorwaarden, financiële steun enz. Je kan je inschrijving volledig digitaal afronden, je kan langskomen op ons studentensecretariaat of tijdens onze volgende infodag.

De openingsuren van ons studentensecretariaat

 • Van maandag tot donderdag van 9u tot 16u, op vrijdag van 9u tot 15u.
 • Tijdens de infodagen op zaterdag 26 juni, 4 en 11 september.
 • Op afspraak: via e-mail (gdt.kaai.student@ehb.be)
 • Het secretariaat is gesloten vanaf 10 juli tot en met zondag 15 augustus 2021

 

 • Heb je geen diploma secundair onderwijs? Dan kan je deelnemen aan een bekwaamheidsproef om toch toegelaten te worden. Check alle voorwaarden om deel te nemen.

 • Heb je een VDAB-contract? Mogelijk zal je deze opleiding ook kunnen volgen.

 • Voor meer info omtrent de voorwaarden kan je op onze pagina toelatingsvoorwaarden terecht.

Locatie

Campus Kaai
Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel 
Studentensecretariaat - gelijksvloers (voorbij het onthaal)

Contact

Heb je nog vragen omtrent je inschrijving of wens je een afspraak te maken om je inschrijving te voltooien? Contacteer ons dan telefonisch (02 520 18 10) of via e-mail (gdt.kaai.student@ehb.be). 

Kosten

Je kan alle info over studiegeld vinden op onze Wat kost het?-pagina.

Nog vragen?

Bestel de gedrukte folder hier

Heb je een vraag? Wij staan altijd voor je klaar:  
•    Bel ons: 02 520 18 10
•    Mail ons: klaas.de.proost@ehb.be
•    Chat met ons via Messenger: @erasmushogeschool
•    Maak een afspraak met een traject- en/of studiebegeleider
•    Stel je vraag via dit formulier 

Check zeker onze infomomenten. Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en events? Laat dan je gegevens achter. 
 

 
 

Infomomenten

Infodagen

 • Zaterdag 19 maart 2022 (10u tot 13u)
 • Zaterdag 14 mei 2022 (10u tot 13u)            
 • Zaterdag 25 juni 2022 (10u tot 15u)               
 • Zaterdag 03 september 2022 (10u tot 15u)             
 • Zaterdag 10 september 2022 (10u tot 15u)
Deel dit