studenten aan de pc
Graduaat (HBO5)

Programmeren

OVERTUIGD VAN DEZE STUDIE?

NVAO (Nederlands-Vlaamse Accredetatieorganisatie)

“Het programma van de graduaatsopleiding Programmeren van EhB heeft een duidelijke structuur, is logisch opgebouwd en inhoudelijk goed onderbouwd. Docenten zijn niet enkel vakexperts maar ook coaches, waardoor studenten kunnen rekenen op gepaste ondersteuning.”

Is programmeren iets voor jou?

Je bent ambitieus en je wil een hogere opleiding volgen om een succesvolle professionele IT-carrière te kunnen uitbouwen als ontwikkelaar of tester van softwareapplicaties, websites en apps.

Je hebt een passie voor technologie en wil graag digitale oplossingen creëren.

Je denkt analytisch. Je gaat geen programmeeruitdaging uit de weg en werkt nauwgezet. Je houdt ervan om problemen te analyseren en op een systematische manier op te lossen. 

Je bent creatief. Denkkracht is je belangrijkste gereedschap en je kan op een creatieve manier ingewikkelde zaken terugbrengen tot een overzichtelijk geheel. 

Je bent ondernemend. Je bent een organisatietalent en je kan zelfstandig en resultaatgericht werken. Je hebt aandacht voor de mensen om je heen en wil snel aan de slag. Je wil kennis op doen combineren met actief bezig zijn. Je bent eerder praktijkgericht en niet echt een theoreticus.

 

Volwaardig hoger diploma in 2 jaar

We bieden je een tweejarige dagopleiding en een driejarige avondopleiding aan die volledig op de beroepspraktijk is afgestemd. Je hebt in het eerste jaar 3 à 4 lesdagen per week. We organiseren in het jaar in vier handige lesblokken van ongeveer vier opleidingsonderdelen.

Werkplekleren

Werkplekleren maakt een essentieel deel uit van de opleiding. Wat je leert in de lessen, kun je meteen omzetten in de praktijk. Je neemt ook je ervaringen van het werkplekleren mee om opdrachten tijdens de les uit te voeren. In het tweede semester van het tweede jaar ga je op stage in een bedrijf naar keuze.

Het diploma graduaat Programmeren opent vele deuren

De vraag naar programmeurs is groot. Onze economie heeft nood aan ICT-medewerkers allerhande. Als programmeur ben je creatief en dynamisch. Naast een degelijke technische kennis beschik je ook over communicatieve en commerciële vaardigheden.

Met een diploma Programmeren heb je ruime keuze op de arbeidsmarkt en uitzicht op een boeiende carrière. Je kan aan de slag als programmeur, developer, webontwikkelaar, … of je kunt als zelfstandige IT-diensten aan bedrijven leveren.

Verder studeren?

Wil je na deze opleiding doorstromen naar de professionele bachelor Toegepaste Informatica, dan krijg je bij de Erasmushogeschool Brussel vrijstellingen op basis van EVK. Je moet 95 studiepunten volgen.

Jouw opleiding in 4 leerlijnen

Je opleiding bestaat uit vier leerlijnen. Naast twee inhoudelijke leerlijnen die de kern vormen, namelijk Software en Web & Data, bestaat het curriculum uit een ondersteunende leerlijn IT-sector en een geïntegreerde leerlijn Integration.

1. IT-Sector

In de leerlijn IT-sector leren we jou een aantal IT-basics aan. Daarom eindigt deze leerlijn ook aan het einde van het eerste jaar, waarna we veronderstellen dat je de basics verworven hebt. Je verwerft inzicht in de algemene werking van hard- en software, in verschillende talstelsels, in verschillende communicatiestrategieën en technieken die relevant zijn in (IT-)bedrijven. Bovendien ontwikkel je IT-Engels en IT-specifieke projectmanagement methodieken.

2. Software

In de leerlijn Software ligt de focus op Java en op .NET. In het derde semester is er aandacht voor Android Development. Samen vormen ze bijna één derde van jouw studiepunten.

3. Web & Data

In de leerlijn Web & Data oefen je het programmeren voor het wereldwijde web en krijg je inzicht in databanken. Verschillende talen komen daarbij aan bod: HTML, CSS, Javascript, AJAX, PHP, Lavarel, SQL. Samen met de leerlijn Software vormt dit de inhoudelijke kern van je opleiding.

4. Integration

In de leerlijn ‘Integration’ die ruim een derde van de opleiding beslaat, ligt de focus op levenslang leren, projectwerk en het geïntegreerd verwerven en inoefenen van competenties. Deze leerlijn bestaat bijna integraal uit werkplekleren.

Jouw programma

De eerste stappen in het hoger onderwijs zijn vaak niet zo eenvoudig. Daarom hebben we de opleiding zo uitgewerkt dat de hoeveelheid leerstof die je in één keer moet verwerken relatief beperkt blijft. Het academiejaar is opgebouwd uit vier lesblokken in plaats van twee semesters.

Elk lesblok bestaat uit zes lesweken en wordt afgesloten met een evaluatieperiode. Per lesblok komen maximaal drie vakken aan bod. Op het einde van elk lesblok worden deze vakken geëvalueerd. Daarna starten we met een nieuw lesblok en nieuwe vakken.

Je staat er niet alleen voor

We begeleiden je actief in je persoonlijke ontwikkeling. Je docent is je coach en gaat samen met jou op zoek hoe je je talenten en competenties het best kan ontwikkelen. Werkcolleges krijg je in kleine groepen zodat je individueel begeleid kan worden. De drempel tussen docent en student is bij ons erg laag. Digitaal leren (blended learning) maakt actief deel uit van onze onderwijsstijl. Minder boeken, wel meer online en interactief materiaal.

Veld
Credits
IT-sector
IT fundamentals

In IT Fundamentals wordt de elementaire werking van een computer en van datacommunicatie besproken in 3 delen.
Deel 1 bespreekt de verschillende talstelsels en de basis rond logische poorten en combinatorische (reken)schakelingen
Deel 2 behandelt computer hardware. Ook de samenwerking tussen de verschillende onderdelen wordt besproken.
Deel 3 bespreekt de basiselementen van datatransmissie, fysieke media en hun eigenschappen en datacommunicatie in de praktijk.

3
Communication

In het eerste deel ligt de nadruk op algemene communicatie en komen naast effectief professioneel communiceren, ook samenwerken, rapporteren, presenteren en solliciteren aan bod. Er is permanent aandacht voor taal.
In het tweede deel komt Engels in de IT aan bod. Hierbij wordt aandacht besteedt aan ICT-concepten en -begrippen in het Engels, naast het begrijpen, interpreteren en samenvatten.

3
OS Fundamentals

OS Fundamentals bekijkt de belangrijkste kenmerken en bouwstenen van een bedrijfsnetwerk en gebruiks- en rechtenbeheer binnen een bedrijfsnetwerk.
Vervolgens wordt geleerd hoe een Fileserver op te zetten.
Tenslotte wordt aandacht besteed aan een introductie tot het omgaan met de CLI van een Linux omgeving en geleerd daarbij de belangrijkste administratieve taken uit te voeren.

3
Process & Project Flow

De opbouw van bedrijfsprocessen wordt besproken. Daarnaast wordt het ontwikkelen van software behandeld volgens de principes van Agile en Scrum, meer bepaald: sprints, requirements & user stories, rollen en verantwoordelijkheden, planning.

Software
Java Fundamentals

Java Fundamentals behandelt de basisprincipes van het begrijpen, analyseren en oplossen van problemen. Er wordt bovendien een brede basis gelegd voor de kennis van de programmeertaal Java en het gestructureerd en procedureel programmeren in deze taal.
Vervolgens wordt overgeschakeld naar het objectgeoriënteerd programmeren. De nieuwe begrippen klasse en object worden geïntroduceerd. Het uitwerken van programmastructuren zal nu verlopen aan de hand van diagrammen (UML), die zullen gebruikt worden voor het definiëren van objecten en voor het aangeven van relaties tussen deze objecten.

6
Java Advanced

In Java Advanced wordt voort gebouwd op de programmeerkennis opgedaan in Java Essentials maar wordt overgeschakled naar een zuivere objectgeoriënteerde taal, Java. Door middel van het maken van zowel console applicaties als applicaties met grafische gebruikersinterface worden de OO principes ingeoefend waarbij nog extra aandacht wordt gelegd op principes als leesbaarheid, onderhoudbaarheid en flexibiliteit. Er wordt geleerd hoe objecten kunnen gepersisteerd worden met behulp van een databank

6
Java Frameworks

Met behulp van de gevorderde principes die reeds werden aangehaald in het vak Java Advanced zullen volledige multitier webapplicaties worden ontwikkeld. Relevante raamwerken in het Java web ecosysteem zullen aangehaald worden. Een open en vrije ontwikkelingstool zal worden gebruikt als programmeeromgeving zodat programmatiedetails kunnen worden ingewisseld voor meer aandacht voor de raamwerken.

6
Web & data
Static Web

HTML5 en CSS3 worden aangeleerd en toegepast bij het bouwen van een statische website. De student leert tevens de basissyntax van ECMAScript. Met het Document Object Model leert hij elementen te selecteren en te manipuleren. De student gebruikt gangbare werkwijzen en tools om te coderen en te debuggen.

5
Database Fundamentals

De cursus start met een overzicht van de kenmerken, soorten, voorbeelden en onderdelen van een databasesysteem.
Hierna volgt een grondige bespreking van informatie- en gegevensanalyse.

 

4
Dynamic Web

Om mee te gaan in de nieuwste evoluties op het vlak van web development krijgt de student een diepere duik in Javascript. Er wordt gekeken naar de laatste toevoegingen van Ecmascript en er wordt uitgebreid gekeken naar objectgeoriënteerd programmeren binnen Javascript aan de hand van een aantal best practices. Het dynamische luik van de website wordt toegevoegd met node.js en mysql. Er wordt gekeken naar de vereisten van een node.js applicatie, de basis van het framework geleerd en gekoppeld aan een MySQL database.

6
Backend Web

Om mee te gaan in de nieuwste evoluties op het vlak van webdevelopment krijgt de student een inleiding van het HTTP-protocol en PHP, een server-side scripting taal. Er wordt gekeken hoe een complexe website opgebouwd wordt met PHP in combinatie met een database en serverside validatie. Best practices worden aangeleerd doorheen de verschillende werkcolleges en oefeningen.

6
Integration
Trends 1

In dit opleidingsonderdeel wordt aandacht besteed aan nieuwe trends binnen de IT aan de hand van gastcolleges, bedrijfsbezoeken, deelname aan beurzen…. De studenten bewijzen in hun portfolio dat ze inzicht hebben in die nieuwe trends en dat ze in staat zijn trends en evoluties op te volgen.

3
Trends 2

In dit opleidingsonderdeel wordt aandacht besteed aan nieuwe trends binnen de IT en wordt een groepsproject rond een nieuwe trend uitgewerkt. Studenten nemen per projectgroep zelf contact op met een bedrijf en ontwikkelen in opdracht van dat bedrijf een nieuwe technologie. Het bedrijf voorziet tussentijdse feedback en is betrokken bij de eindbeoordeling van het opgeleverde product.

6
Veld
Credits
Software
.NET Advanced
7
.NET Franeworks
7
Android Development
7
Integration
Trends 3
6
Project Intro
3
Internship: Project 1
15
Internship: Project 2
15

Welkom op campus Kaai

Campus Kaai wordt je nieuwe biotoop. Hier studeer je samen met de studenten uit de de bacheloropleidingen Multimedia & Communicatietechnologie en Toegepaste Informatica en de studenten uit de graduaatsopleidingen Internet of Things, Electromechanische Systemen en Systeem- & Netwerkbeheer. 

Hier vind je alle nodige leslokalen, labo’s, computerlokalen, lokalen voor zelfstudie en open labs. In het Business Lab, Fab Lab, Media Lab en Design Lab kan je begeleid zelfstandig leren en experimenteren, maar ook samenwerken met professionals uit verschillende vakgebieden in de IT.

Natuurlijk ondersteunen we je bij alle aspecten van je studieloopbaan en zorgen we voor studie- en studentenbegeleiding.

Op de campus vind je naast het onthaal, het studentensecretariaat, de ICT-dienst, het docentenlandschap en vergaderzalen ook nog een restaurant en een grote groene zone met zitbanken waar je kan pauzeren of in team samenwerken.

Campus Kaai is vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer. De metro, bussen van De Lijn en de bussen en trams van MIVB stoppen in de onmiddellijke omgeving van onze campus. Als je liever met de wagen komt, kan je gebruik maken van onze grote parkeerterreinen.

Welk traject past het best bij jou?

Modeltraject

We bieden twee modeltrajecten aan:

Ben je ingeschreven in het dagtraject,dan volg je tijdens het eerste jaar overdag les. Ben je ingeschreven in het avondtraject,dan volg je dezelfde lessen ’s avonds.

Aangepast traject

Afhankelijk van je persoonlijke en professionele situatie kan voor jou een individueel aangepast traject uitgewerkt worden. Je plant dus met een maximum aan flexibiliteit om zo op je eigen tempo te studeren. Bovendien voorzien we de mogelijkheid om jouw stages te spreiden over een langere periode, om opdrachten op de werkplek flexibel te plannen en om deadlines voor opdrachten of projecten te verschuiven. Je kunt ook eerder verworven competenties (EVC) of kwalificaties (EVK) valideren. Zo kan je het modeltraject eventueel afronden op anderhalf jaar.

Op een infodag gooien we met de opleiding Programmeren de deuren open. Je kan er onze campus ontdekken. Sla eens een praatje met onze studenten of stel je vragen aan één van onze docenten. Duik eens met je neus in een aantal cursussen. En kom de labo's ontdekken.

Kortom, een infodag zal je een veel beter beeld geven of de opleiding waarin je interesse hebt en je helpen om de juiste studiekeuze te maken. Zo kan je met zekerheid starten aan je opleiding.

Onze infodagen 2020
 

Infodag op afspraak

We kunnen momenteel helaas geen honderden bezoekers ontvangen op de campus. Toch willen we je zo goed mogelijk helpen bij het maken van een studiekeuze. Daarom voorzien we voor jou onze 'infodag op afspraak'. Kom onze campus en je opleiding ter plaatse ontdekken.
Je toekomstig opleidingshoofd of één van je docenten, maakt hier met veel plezier wat tijd voor vrij.

Maak een afspraak

Start inschrijvingen

Vanaf zaterdag 27 juni kan je je trouwens ook meteen inschrijven aan onze hogeschool. Tot binnenkort?

Wil je meer weten?

Wil je meer weten?

Controleer of je mag starten

Heb je geen diploma secundair onderwijs? Dan mag je toch starten als je slaagt voor de toelatingsproef. Heb je een VDAB-contract? Mogelijk zal je deze opleiding ook kunnen volgen.

Voor meer info omtrent de voorwaarden kan je op onze pagina toelatingsvoorwaarden terecht.

Schrijf je in

Je schrijft je vlot online in op voorinschrijving.ehb.be. Ben je online ingeschreven? Neem je dossier dan mee naar het studentensecretariaat van de campus waar je binnenkort les gaat volgen.

Wat kost het?

Je kan alle info over studiegeld vinden op onze Wat kost het?-pagina.

Openingsuren studentensecretariaat

Inschrijven kan vanaf 27 juni 2020:

Zomersluiting vanaf 11 juli tot en met zondag 16 augustus 2020.

Locatie

Campus Kaai
Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel 
Studentensecretariaat - eerste verdieping, lokaal 101

Contact

Heb je nog vragen omtrent je inschrijving of wens je een afspraak te maken om je inschrijving te voltooien? Contacteer ons dan telefonisch (02 520 18 10) of via e-mail (dt.secretariaat@ehb.be). 

Nog vragen?

Voor vragen over deze opleiding, kun je mailen naar graduaat.programmeren@ehb.be.

Infomomenten

Download de folder

Bestel de gedrukte folder hier

Onze infodagen 2020
 

  • zaterdag 14 maart 2020 (10u tot 13u)
  • zaterdag 25 april 2020 (10u tot 13u)
  • zaterdag 27 juni 2020 (10u tot 13u)
  • zaterdag 5 september 2020 (10u tot 13u)
  • zaterdag 12 september 2020 (10u tot 15u)

Workshopweek  

Van 24 februari tot 28 februari 2020

Deel dit