graduaat Internet of Things
Graduaat (HBO5)

Internet of Things

Kom naar een infodag!

Is een graduaat Internet of Things iets voor jou?

Wil je meewerken aan een met intelligente sensoren verbonden wereld? In deze opleiding leer je aan de slag gaan met deze slimme sensoren en devices die aan de basis liggen van de snelgroeiende wereld. Je vindt ze terug in alle domeinen van smart cities tot slimme toepassingen in de industrie. In de industriële sector worden ze gebruikt voor het monitoren van processen (denk aan predictief onderhoud), en even goed in slimme kantoren en huizen (domotica en geconnecteerde securitysystemen). En je vindt deze technologie ook in verschillende andere sectoren terug zoals transport, gezondheidszorg en de landbouw. De graduaatopleiding Internet of Things leert hoe jij dé specialist wordt om met al deze ontwikkelingen om te gaan

 

Volwaardig hoger diploma in 2 jaar

We bieden je via het graduaat Internet of Things (IoT) een tweejarige opleiding aan die volledig op de beroepspraktijk is afgestemd. Je volgt 3 à 4 dagen les per week. In het tweede semester van onze IoT opleiding start je met een eerste blok werkplekleren en in het tweede jaar wordt dit sterk uitgebreid.

Werkplekleren

Werkplekleren maakt een essentieel deel uit van de opleiding. Wat je leert in de lessen, kun je meteen omzetten in de praktijk. Je neemt ook je ervaringen van het werkplekleren mee om opdrachten tijdens de les uit te voeren. In het tweede semester van het tweede jaar ga je op stage in een bedrijf naar keuze.

 

Het graduaat IoT is sterk toekomstgericht

In 2020 zullen naar schatting 20 miljard apparaten met elkaar verbonden zijn via internet. Je vindt IoT terug in alle sectoren van domotica over Smart city, transport en logistiek tot de industrie 4.0.

Het graduaatsprofiel IoT technieker pikt perfect in op de behoefte in de arbeidsmarkt: elektronica en netwerken integreren met intelligente systemen.

Als IoT technicus kan je aan de slag bij de installatie, het onderhoud en het upgraden van IoT gebaseerde installaties. Als low profile all rounder zijn er zeker ook mogelijkheden binnen startups of kan je een belangrijke rol spelen bij development als brug tussen de interne softwarespecialisten en de klant.

Verder studeren?

Je kan na deze graduaatsopleiding doorstromen naar twee bacheloropleidingen binnen de Erasmushogeschool. Je krijgt dan vrijstellingen op basis van EVK. Bij de opleiding Toegepaste informatica met drie specialisaties: Software engineering, Networks & security en Business IT moet je nog 121 studiepunten volgen. Voor de tweede opleiding, Multimedia en communicatietechnologie, zijn nog 120 studiepunten te volgen.

Jouw opleiding in 6 leerlijnen

Naast vijf inhoudelijke leerlijnen die de kern van de opleiding vormen, namelijk Technical skills, Soft skills, IT skills, Networks en IoT systems, is er een leerlijn Integration waar alle leerlijnen in samenkomen.

Technical skills

Hierin krijg je de basistechnieken, -vaardigheden en attitudes aangeleerd om als IoT-technicus aan de slag te gaan. In het eerste jaar zie je de principes van elektriciteit, elektronica en meettechnieken en leer je een aantal handvaardigheden (solderen, verbindingen maken…) in het Makerlab. Daarnaast gaan we in ‘Security’ in op het grote belang van beveiliging in een IoT-systeem of netwerk.

Soft skills

Hier verwerf je inzicht in verschillende communicatiestrategieën en -technieken die relevant zijn in bedrijven. Ook IT-Engels en IT-Frans komen expliciet aan bod. Hierbij is ethisch en deontologisch handelen binnen de superdiverse maatschappelijke context essentieel. Het vak ‘Operational Security’ geeft je inzicht in veiligheid op de werkvloer en in het duurzaam omgaan met producten en grondstoffen.

IT skills

Je leert de algemene werking van hard- en software en verschillende talstelsels kennen. Daarnaast bevat deze leerlijn drie vakken waarin je leert programmeren voor IoT-toepassingen. Je krijgt inzicht in het programmeren van zowel de hardware, de software als de verbinding tussen de twee.

Networks

Hier leer je de infrastructuurkant van informaticatoepassingen kennen. Je krijgt inzicht in de algemene netwerkarchitecturen maar vooral de specifieke IoT-netwerken komen uitgebreid aan bod.

IoT systems

De focus ligt op het samenbrengen van de verschillende onderdelen van een IoT-systeem. Je verdiept je in embedded systemen, de typische communicatieprotocollen en het integreren van de verschillende IT-onderdelen tot een werkend IoT-systeem.

Integration

De integratie van alle bovenvermelde kennisaspecten en vaardigheden staat centraal. De leerlijn bevat vier projecten, waarvan er drie op de werkplek zelf uitgevoerd worden. Er is ook een vak IoT Trends waarin we je aan de hand van reflecties over de verworven competenties, workshops, lezingen, coachingsessies… willen voorbereiden op het noodzakelijke levenslang leren en je willen begeleiden.

Jouw Programma

De eerste stappen in het hoger onderwijs zijn vaak niet zo eenvoudig. Daarom hebben we de opleiding zo uitgewerkt dat de hoeveelheid leerstof die je in één keer moet verwerken relatief beperkt blijft. Het academiejaar is opgebouwd uit vier lesblokken in plaats van twee semesters.

Elk lesblok bestaat uit zes lesweken en wordt afgesloten met een evaluatieperiode. Per lesblok komen maximaal drie vakken aan bod. Op het einde van elk lesblok worden deze vakken geëvalueerd. Daarna starten we met een nieuw lesblok en nieuwe vakken.

Je staat er niet alleen voor

We begeleiden je actief in je persoonlijke ontwikkeling. Je docent is je coach en gaat samen met jou op zoek hoe je je talenten en competenties het best kan ontwikkelen. Werkcolleges krijg je in kleine groepen zodat je individueel begeleid kan worden. De drempel tussen docent en student is bij ons erg laag. Digitaal leren (blended learning) maakt actief deel uit van onze onderwijsstijl. Minder boeken, wel meer online en interactief materiaal.

Veld
Credits
Technical skills
Electricity

In dit vak wordt gestart met de basistheorie van elektrische stroomkringen: fundamentele elektrische begrippen, wet van Ohm, netwerkstellingen, magnetisme en RFI, gelijk- en wisselspanning, één- en driefasige kringen.
Daarna wordt ingegaan op de werking en het gebruik van de verschillende elektrische componenten en machines: transformatoren, voedingsbronnen, motoren, elektrische kabels en meetinstrumenten.

4
Makerlab

Hier gaan we praktisch aan de slag. Studenten bouwen eenvoudige residentiële en industriële schakelingen op. Ze leren elektrische gereedschappen hanteren, solderen, kabelverbindingen maken en connectoren aansluiten, elektrische machines aansluiten, meettoestellen gebruiken en elektrische kringen uittesten.
Er wordt aandacht besteed aan efficiëntie en veiligheid tijdens het werk en de organisatie van de eigen werkplek. Ook het correct en professioneel rapporteren van de gerealiseerde werkopdrachten wordt ingeoefend.
De student moet het BA4 certificaat voor de gebruikte labo’s in de Erasmushogeschool behalen.

3
Electronics 1

Als basis leert men elektronische componenten identificeren en hun functie in een schakeling weergeven en er wordt ingegaan op basisschakelingen en analoge en digitale embedded interfaces.
Daarnaast wordt ingegaan op sensoren en actuatoren: de verschillende types (actief, passief, slim), opstellingen in schakelingen, sensoren uitlezen en fouten opsporen.
In de praktische uitwerking wordt het correct gebruik van datasheets mee opgenomen

4
Measurement technology

Hier gaan we in op de sensoren die binnen IoT systemen kunnen gebruikt worden. Zowel analoog als digitaal: temperatuur, druk, debiet, peil, licht, snelheid, versnelling, vision,… We bekijken hun toepassingsgebied, nauwkeurigheid, werkingslimieten, datasheets en hoe ze gekoppeld worden.

3
Security

In Security komt enerzijds de relevante wetgeving omtrent privacybescherming (GDPR) aan bod. Anderzijds wordt ingegaan op de moderne bedreigingen voor de veiligheid van netwerkinfrastructuur. Hierin komen de basisconcepten rond IT Security aan bod evenals encryption, cloud services en security op applicatie niveau. Verder wordt in alle andere vakken van de leerlijnen Networks en IoT systems aandacht besteed aan security.

3
Soft skills
Operational safety

In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan veiligheid en duurzaamheid op de werkvloer. Er wordt ingegaan op het maatschappelijk en economisch belang van duurzaamheid, milieuvoorschriften, afvalbeheer en -recuperatie. De basisprincipes van ergonomische technieken worden toegelicht. Studenten worden bewust gemaakt van het belang van veiligheid in elke werksituatie en er wordt uitgebreid ingegaan op het gebruik van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen. Studenten worden geïnstrueerd over elektrische veiligheidsvoorschriften en voorbereid om een BA4 certificaat te behalen.

3
Communication 1

Communication I is opgesplitst in 2 delen. In het eerste deel over professionele communicatie komen de volgende onderwerpen aan bod: effectief professioneel communiceren, samenwerken, rapporteren, presenteren, projectmatig samenwerken. Er is permanent aandacht voor taal. In het tweede deel komt Engels in de IT aan bod. Hierbij wordt aandacht besteed aan ICT-concepten en -begrippen in het Engels, naast het begrijpen, interpreteren en samenvatten.

4
IT skills
IT essentials

In IT Essentials wordt de elementaire werking van een computer besproken in 2 delen.
Deel 1 bespreekt de verschillende talstelsels en de basis rond logische poorten en combinatorische (reken)schakelingen
Deel 2 behandelt computer hardware. Ook de samenwerking tussen de verschillende onderdelen wordt besproken

3
Programming 1

Dit opleidingsonderdeel behandelt de basisprincipes van het begrijpen, analyseren en oplossen van problemen.
Er wordt bovendien een brede basis gelegd voor de kennis van de programmeertaal C++ en het gestructureerd en procedureel programmeren in deze taal.
De verschillende datatypes en de syntax van C++ expressies, statements en controlestructuren worden behandeld.
Veel aandacht gaat naar het gebruik van functies in C++.

5
Programming 2

In programming II gaat veel aandacht naar het gebruik van functies in C++ en de verschillende doorgeefmechanismen.
Daarnaast wordt er ook ingegaan op het begrip pointer, de relatie tussen pointers en arrays en wat de verschillen zijn tussen de verscheidene manieren waarop geheugen kan aangevraagd worden.
Er wordt ook nagedacht over de prestaties en testing van algoritmen. De student leert dat er verschillende soorten geheugen bestaan: stack en heap.

3
Networks
Networks 1

In deze cursus leert de student de praktische en de conceptuele basisvaardigheden om de werking van moderne internetwerken te begrijpen en krijgt een inleiding in de typische IoT netwerken.
Op het einde van dit opleidingsonderdeel is de student in staat kleine LAN-netwerken op te bouwen, eenvoudige configuraties uit te voeren aan routers en switches en IP-adresschema's uit te werken.

5
Networks 2

In dit opleidingsonderdeel wordt verder gebouwd op de opgedane kennis uit Networks I. De student leert een IP4 netwerk opstellen en configureren. Er wordt aandacht besteed aan de basisbeginselen van frequentiebanden bij draadloze communicatie en het selecteren van de juiste draadloze topologie in functie van opgegeven requirements. Tevens wordt geleerd hoe een draadloos netwerk opgesteld en geconfigureerd wordt en hoe verschillende messaging protocols toegepast worden. Verder worden IoT specifieke netwerken en de implementatie van de basisbeveiliging van deze netwerken bestudeerd. Tenslotte wordt het monitoren van een PLC netwerk aangeleerd.

6
IoT systems
IoT 1

Hier wordt ingegaan op embedded systemen en hoe ze verschillen van klassieke computers. De student leert bestaande embedded systemen praktisch gebruiken, analoge en digitale systemen inlezen en analoge actuatoren aansturen door middel van PWM. Tevens wordt aangeleerd hoe bestaande systemen kunnen getest worden en hoe fouten getraceerd en hersteld worden. Er wordt ook ingegaan op het uitwerken van verbetervoorstellen voor vaak voorkomende fouten.

5
Integration
IoT Trends

In dit opleidingsonderdeel wordt aandacht besteed aan nieuwe trends binnen de IT aan de hand van gastcolleges, bedrijfsbezoeken, deelname aan beurzen….
De studenten bewijzen in hun portfolio dat ze inzicht hebben in die nieuwe trends en dat ze in staat zijn trends en evoluties op te volgen.

3
Project on campus

In dit opleidingsonderdeel wordt in samenwerking met medialab.brussels en het kenniscentrum een groepsproject rond IoT uitgewerkt. Studenten nemen per projectgroep zelf contact op met de samenwerkingspartners en werken in opdracht van hen een proof of concept uit. De partner voorziet tussentijdse feedback en is betrokken bij de eindbeoordeling van het opgeleverde product.

6
Veld
Credits
Technical skills
Electronics 2
4
Soft skills
Communication 2
3
IT skills
Programming 3
5
Networks
Networks 3
6
IoT systems
IoT 2
6
IoT 3
5
Integration
Project in company
6
Internship: Project 1
10
Internship: Project 2
15

Welkom op Campus Kaai

Campus Kaai wordt je nieuwe biotoop. Hier studeer je samen met de studenten uit de de bacheloropleidingen Multimedia & Communicatietechnologie en Toegepaste Informatica en de studenten uit de graduaatsopleidingen Programmeren, Electromechanische Systemen en Systeem- & Netwerkbeheer. 

Hier vind je alle nodige leslokalen, labo’s, computerlokalen, lokalen voor zelfstudie en open labs. In het Business Lab, Fab Lab, Media Lab en Design Lab kan je begeleid zelfstandig leren en experimenteren, maar ook samenwerken met professionals uit verschillende vakgebieden in de IT. We zijn tevens erkend en gecertifieerd als Cisco Academy en beschikken over een state of the art Cisco Networklab.

Natuurlijk ondersteunen we je bij alle aspecten van je studieloopbaan en zorgen we voor studie- en studentenbegeleiding.

Op de campus vind je naast het onthaal, het studentensecretariaat, de ICT-dienst, het docentenlandschap en vergaderzalen ook nog een restaurant en een grote groene zone met zitbanken waar je kan pauzeren of in team samenwerken.

Campus Kaai is vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer. De metro, bussen van De Lijn en de bussen en trams van MIVB stoppen in de onmiddellijke omgeving van onze campus. Als je liever met de wagen komt, kan je gebruik maken van onze grote parkeerterreinen.

Welk traject past het best bij jou?

Afhankelijk van je persoonlijke en professionele situatie kan voor jou een individueel aangepast traject uitgewerkt worden. Je plant dus met een maximum aan flexibiliteit om zo op je eigen tempo te studeren. Bovendien voorzien we de mogelijkheid om jouw stages te spreiden over een langere periode, om opdrachten op de werkplek flexibel te plannen en om deadlines voor opdrachten of projecten te verschuiven. Je kunt ook eerder verworven competenties (EVC) of kwalificaties (EVK) valideren. Zo kan je het modeltraject eventueel afronden op anderhalf jaar.

Werkplekleren

De graduaatsopleiding Internet of Things behoort tot het hoger beroepsonderwijs. Dat betekent dat we praktische doeners opleiden. In de lessen gaan we dan ook actief aan de slag met de theorie, aan de hand van praktische oefeningen, cases, labo’s en projectwerk.

Maar om onze afgestudeerden ook echt direct inzetbaar te maken, gaan we nog veel verder dan dat. Iedere graduaatsopleiding bestaat voor minstens een derde uit werkplekleren: leren op en met de werkplek. En daar hebben we natuurlijk werkplekken voor nodig. Wil je samen met ons de beroepsgerichte opleiding van onze studenten vormgeven en jong talent warm maken voor jouw organisatie? Neem dan zeker contact met ons op. De mogelijkheden tot samenwerking zijn talrijk. We sommen hier de voornaamste op, maar uiteraard is ook maatwerk mogelijk.

Bedrijfsbezoek of gastles

IoT is een relatief nieuw fenomeen en het beroepenveld is in volle beweging. Een boeiende context om studenten in onder te dompelen, vinden wij. In het eerste semester organiseren we daarom een vak “IoT Trends”. In dat vak maken studenten kennis met het diverse IoT-veld aan de hand van (live of virtuele) bedrijfsbezoeken, boeiende beurzen, workshops of gastlessen van organisaties of bedrijven. Wil je hier graag aan meewerken? Neem zeker contact op met de opleidingshoofd.

Project uit het werkveld

Hoe leren studenten het klappen van de zweep? Inderdaad, niet door de theorie in te studeren, maar door aan de slag te gaan en te doen. Daarom passen we in het eerste jaar al meteen een praktisch project in. Studenten gaan aan de slag met een opdracht rond smart building uit het werkveld. Onze partner brieft de studenten, volgt de tussentijdse stand van zaken op en beoordeelt (samen met ons) het opgeleverde eindproduct. De studenten werken het project uit op school en onder begeleiding van onze docenten. Laat het ons zeker weten als je een boeiend project in de schuif heeft!

In het tweede jaar is het tijd voor het echte werk. Om de twee grote stageperiodes aan het einde van de opleiding voor te bereiden, voeren de studenten op hun stageplaats een project uit. Op die manier leren ze het bedrijf en de relevante technologieën kennen. Dit keer gaan ze niet alleen aan de slag met de opdracht van het bedrijf, maar werken ze die opdracht ook uit in company en onder het (coachende) oog van een mentor. Het spreekt voor zich dat de mentor een essentiële rol speelt in de beoordeling van het uiteindelijk eindresultaat.

Stage

Als sluitstuk van de opleiding loopt de student twee keer 7 weken stage (tussen februari - april en tussen april - juni). Beide stages hebben een dubbel doel. Enerzijds de student laten “meedraaien” als IoT technicus in het bedrijf en dus alle (hard én soft) skills die hij geleerd heeft in de opleiding laten oefenen in en toepassen op een echte werkcontext. Anderzijds de student een IoT-toepassing laten ontwikkelen op de werkplek. De student kan ervoor kiezen om beide stages in dezelfde organisatie te lopen, op voorwaarde dat er voldoende groei mogelijk is. Heb je een interessante stageplaats in de aanbieding voor één van onze hands-on IoT technici? Neem contact op met onze stagecoördinator.

Career Launch

Jaarlijks organiseren we voor onze tweedejaars- en derdejaarsstudenten een jobbeurs. Enerzijds richten we ons hierbij op de studenten die op zoek zijn naar een stageplaats en/of een samenwerking in het kader van hun final work. Anderzijds bieden we de laatstejaarsstudenten hulp bij het zoeken naar een job. Het doel is eenvoudig: werkgevers in contact brengen met jong talent. Heb je interesse om deel te nemen aan onze career launch? Stuur dan een e-mail naar dt.partner@ehb.be. 

Kosten

Wat kost het nu juist om te studeren aan een hogeschool? Omdat er heel wat verschillende scenario's zijn, geven we op deze pagina een overzicht van de mogelijke kosten. Maar we geven ook meer duiding bij de mogelijke voordelen waar jij als student recht op kan hebben.

Wil je graag nog meer weten over mogelijke kosten en voordelen, kijk dan zeker eens op www.erasmushogeschool.be/nl/wat-kost-het.

Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld aan een hogeschool hangt onder meer af van

 • het type contract,
 • het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft,
 • je statuut.

Meer informatie vind je ook terug op de pagina van de Vlaamse overheid.

De berekening van studiegelden gebeurt op basis van onderstaande tarieven en zijn van toepassing voor elke hogeschool.

  Vast gedeelte Variabel gedeelte per studiepunt Voltijdse studenten '21-'22 (60 studiepunten)
Niet-beurstariefstudent € 247,9 € 11,9 € 961,90
Bijna-beurstariefstudent € 247,9 € 4,3 € 505,90
Beurstariefstudent € 113,2 € 0,0 € 113,20

Overige kosten

Wat er naast je inschrijvingsgeld nog bijkomt, hangt af van de opleiding die je volgt. Je hebt sowieso jouw boeken, cursussen en academic software. Daarnaast heb je een laptop nodig. Aan welke minimumspecificaties die dient te voldoen voor jouw opleiding? Lees hier meer.

Tenslotte heb je nog specifieke kosten voor bijvoorbeeld specifieke kleding of ander materiaal. Denk daarbij aan een labojas of een koksuniform.

Studiefinanciering

Inschrijvingsgeld, boeken en cursussen, kot, vervoer … studeren kost wel wat. Maar dit mag zeker geen hindernis vormen om te studeren aan onze hogeschool. We hebben verschillende mogelijkheden om je financieel te ondersteunen. Bij Stuvo EhB, de studentenvoorzieningen van EhB, vertellen we je er graag meer over. Onze ervaren medewerkers geven je gratis advies over het aanvragen van een studietoelage van de Vlaamse gemeenschap, het jokerkrediet, het verminderd studiegeld, financiële steun, een studielening, ...

Ben je al aan het werk? Ook dan zijn er een aantal interessante opties: www.erasmushogeschool.be/nl/studeerformules-werknemers-werkgevers.

Infomomenten

We zwieren op verschillende momenten tijdens het jaar de deuren van onze campussen open. Je bent dan welkom voor: 

 • een toffe babbel met onze docenten en studenten,  
 • een rondleiding op onze campus. Zo ontdek je de aula’s, het studentenresto, het studielandschap, de praktijkruimtes enz,
 • een inkijk in cursussen en eindwerken,
 • je inschrijving.

Wanneer?  

 • Zaterdag 19 maart (10u tot 13u)
 • Zaterdag 14 mei (10u tot 13u)            
 • Zaterdag 25 juni (10u tot 15u)               
 • Zaterdag 03 september (10u tot 15u)             
 • Zaterdag 10 september (10u tot 15u)

Check altijd deze pagina voor last-minute wijzigingen. Wil je op de hoogte gehouden worden van al onze events? Laat dan je gegevens achter.

Workshopweek 

Tijdens de krokusvakantie ben je welkom om via workshops de opleiding te leren kennen. Wil je hiervan op de hoogte gebracht worden? Laat dan je gegevens achter

 

Inschrijven

Klaar om je in te schrijven voor Internet of Things? Top!  

Op deze pagina kan je van start met je inschrijving. Je vindt er alle belangrijke info terug: wat moet je in orde brengen, hoeveel kost studeren, wat met je leerkrediet, toelatingsvoorwaarden, financiële steun enz. Je kan je inschrijving volledig digitaal afronden, je kan langskomen op ons studentensecretariaat of tijdens onze volgende infodag.  

De openingsuren van ons studentensecretariaat

 • Van maandag tot donderdag van 9u tot 16u, op vrijdag van 9u tot 15u.
 • Tijdens de infodagen op zaterdag 26 juni, 4 en 11 september.
 • Op afspraak: via e-mail (gdt.kaai.student@ehb.be)
 • Het secretariaat is gesloten vanaf 10 juli tot en met zondag 15 augustus 2021

 

 • Heb je geen diploma secundair onderwijs? Dan kan je deelnemen aan een bekwaamheidsproef om toch toegelaten te worden. Check alle voorwaarden om deel te nemen.

 • Heb je een VDAB-contract? Mogelijk zal je deze opleiding ook kunnen volgen.

 • Voor meer info omtrent de voorwaarden kan je op onze pagina toelatingsvoorwaarden terecht.

Locatie

Campus Kaai
Nijverheidskaai 170, 1070 Brussel 
Studentensecretariaat - gelijksvloers (voorbij het onthaal)

Contact

Heb je nog vragen omtrent je inschrijving of wens je een afspraak te maken om je inschrijving te voltooien? Contacteer ons dan telefonisch (02 520 18 10) of via e-mail (gdt.kaai.student@ehb.be). 

Kosten

Je kan alle info over studiegeld vinden op onze Wat kost het?-pagina.

Nog vragen?

Bestel de gedrukte folder hier

Heb je een vraag? Wij staan altijd voor je klaar:  
•    Bel ons: 02 520 18 10
•    Mail ons: klaas.de.proost@ehb.be
•    Chat met ons via Messenger: @erasmushogeschool
•    Maak een afspraak met een traject- en/of studiebegeleider
•    Stel je vraag via dit formulier 

Check zeker onze infomomenten. Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en events? Laat dan je gegevens achter. 
 

 
 

Infomomenten

Infodagen

 • Zaterdag 19 maart 2022 (10u tot 13u)
 • Zaterdag 14 mei 2022 (10u tot 13u)            
 • Zaterdag 25 juni 2022 (10u tot 15u)               
 • Zaterdag 03 september 2022 (10u tot 15u)             
 • Zaterdag 10 september 2022 (10u tot 15u)
Deel dit