Studenten Biomedische Laboratoriumtechnologie in het labo
Professionele Bachelor

Biomedische Laboratoriumtechnologie

Infodagen

Kom eens langs op campus 

Hoe ziet de opleiding eruit

Voor wie is de opleiding?

 • Voor iedereen die zich aangesproken voelt door de wonderen van de biomedische wereld. 
 • Lijkt het speurwerk in een laboratorium jou een uitdaging?
 • Wil je graag bloed analyseren of micro-organismen onderzoeken?
 • Heb je een analytische geest en sta je goed met een witte labojas?

De gezondheidszorg is een boeiende sector in uitbreiding. De spectaculaire evolutie in de moleculaire biologie en de DNA-technologie stuwt het weten­schappelijk onderzoek in de geneeskunde, de farmacie, de biotechnologie en de forensische wereld vooruit. Het zorgt ook voor meer technologische vooruitgang in de klinische biologie, in de productie van farmaceutische specialiteiten en in de bio-industrie.

Troeven van de opleiding 

Geen afstudeerrichting kiezen in je 1e jaar

Als enige opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie in Vlaanderen bieden we jou in het eerste en tweede deeltraject een brede opleiding aan. Je hoeft dus na je eerste jaar nog geen afstudeerrichting te kiezen. Na je tweede jaar kan je een betere keuze maken, onder meer door de kijkstage, tussen: medische laboratoriumtechnologie (MLT) of farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie (FBT).

Veel oefenen in het labo

We nemen je mee door de wetenschap achter de gezondheidszorg. Maar we blijven niet met onze neus in de boeken zitten. Al vanaf het eerste semester ga je aan de slag in het labo. We starten in het eerste jaar ook met twee projecten waar je gaat samenwerken met andere studenten.

Sterke begeleiding

Je staat er bij ons nooit alleen voor. Onze docenten begeleiden je gedurende je volledige opleiding, van de eerste ervaringen in het labo, tot je bachelorproefstage. Zo stomen we je helemaal klaar voor een beroep waar je later verschillende kanten mee op kan. 

Sterk diploma

 • Je hebt 100% werkzekerheid
 • Je kan verschillende kanten uit met je diploma
 • Je startloon als bachelor is bij de beste
 • 50% van de afgestudeerden studeert verder en behaalt met succes een master-diploma
 • Je hebt heel wat jobmogelijkheden
Forensisch onderzoek

Forensisch Onderzoek

Binnen de bachelor Biomedische Laboratoriumtechnologie kun je vanaf het eerste jaar ook kiezen voor ons boeiend keuzetraject ‘Forensisch Onderzoek’. Je verdiept je hiermee in de verschillende schakels van de forensische keten:

 • crime scene management
 • forensische labotechnieken
 • forensische geneeskunde
 • recht

Deeltraject 1:

 • Twee modules die het forensisch onderzoek respectievelijk vanuit politionele en juridische invalshoek benaderen.
 • In de module ‘Recht’ (3 SP) zal je dieper ingaan op strafrecht en -vordering, gedragswetenschappen en gerechtspsychiatrie en -psychologie.
 • De module ‘Crime scene management’ (3 SP) leert je zowel humane als niet-humane sporen te verzamelen, zoals vinger- en bloedsporen, schoenafdrukken, bandensporen, werktuigsporen, ..

Deeltraject 2:

 • Kennismaken met kennis met de forensische geneeskunde en de forensische laboratoriumtechnieken (7 SP).
 • Je gaat zelf op zoek naar de dader in een interactieve CSI-workshop.
 • Je zal sporen op een perfect nagebootste plaats delict verzamelen en hiervan een fotopresentatie, een proces-verbaal en mogelijke scenario’s opmaken.

Deeltraject 3:

In deeltraject drie kan je stage lopen in de laboratoria van de technische en wetenschappelijke politie en/ of in forensische labo’s.

“Er is een goede begeleiding van docenten. Er zijn twee interessante projecten in het eerste jaar, zodat je, zelfstandig en in groep, nieuwe technieken kunt aanleren.”

 

Jenny
student Biomedische Laboratoriumtechnologie

Vakken

Vier domeinen

We bieden je in het eerste en tweede jaar vakken aan in vier belangrijke domeinen:

Chemie en kwaliteitsbeheer:

In Chemie en kwaliteitsbeheer starten we met de basisbegrippen en principes in de chemie. Je krijgt inzicht in de opbouw, eigenschappen, naamgeving  van eenvoudige anorganische verbindingen. Je leert chemische reactievergelijkingen schrijven en chemisch rekenen. Het belang van een kwaliteitssysteem zal geduid en onderbouwd worden doorheen de volledige opleiding.

Klinisch en moleculaire diagnostiek:

Klinische en moleculaire diagnostiek concentreert zich vooral op de analyse van lichaamsvochten, bacteriën opsporen, bloedcellen bestuderen ... zodat artsen een juiste diagnose kunnen stellen of behandeling kunnen opstarten.

Biotechnologie:

Binnen de biotechnologie maak je kennis met DNA en alle aspecten van  moleculaire genetica, bio-informatica en gentechnologie. Je leert er onderzoekstechnieken die in research aan bod komen.

Onderzoek en internationalisering:

Binnen deze leerlijn kan je je wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden ontwikkelen en in aanraking komen met researchdomeinen. In de internationale projecten verwerf je internationale en interculturele competenties zoals talenkennis, wereldburgerschap, en persoonlijke groei.

Veld
Credits
Chemie en ondersteunende vakken
Algemene chemie

In algemene chemie leer je chemisch rekenen en de chemische & fysische basisbegrippen en principes. Je krijgt inzicht in de opbouw, eigenschappen, naamgeving  van eenvoudige anorganische verbindingen. Je leert  chemische reactievergelijkingen correct schrijven en kan stoechiometrische berekeningen maken.

5
Analytische chemie

In analytische chemie leer je o.a. de pH van waterige oplossingen (zuren, basen, zouten) en buffers berekenen. Je zal punten van titratiecurves berekenen voor de titraties van sterke en zwakke zuren  met zuren en basen. Je zal redoxreacties kunnen schrijven en het verband zien tussen elektrochemie met redoxreacties.

4
Bio-organische chemie

In dit vak leer je de regels van de naamgeving binnen de koolstofchemie. Daarnaast komen de fysische en chemische eigenschappen van de belangrijkste klassen (vb. alkanen, alkenen, alcoholen ...) aan bod, alsook de dagdagelijkse toepassingen van deze organische verbindingen. Je leert kennis en inzicht verwerven in de structuur en de eigenschappen van de voornaamste biochemische verbindingen (zoals koolhydraten, eiwitten, vetten ...) 
als basiskennis. In klinische biologie 1 leer je hoe deze gemetaboliseerd worden in ons lichaam.

5
Kwaliteitsbeheer

In Kwaliteitsbeheer 1 leer je de basisbegrippen, principes, implementatie, onderhoud  en vooral het belang van een kwaliteitssysteem. Je leert de SOPs (standard operating procedures) die van toepassing zijn in onze laboratoria (bv. voor afvalbeheer) en kan ze toepassen tijdens de practica. Je krijgt tevens inzicht in de beschrijvende statistiek, lineaire regressie, normaalverdeling en kansberekening. Je maakt kennis met hypothesetesten (p-waarden e.d.) en leert in Excel gegevens statistisch te verwerken.

4
Lab chemie

Na Lab chemie 1 ken je en beheer je de labovaardigheden in (algemene) chemie. Je kent de basisprincipes van courante biomedische laboratoriumtechnieken (titratie, DLC, UV-VIS). Je kent de veiligheidsvoorschriften en de afvalregels. Je kan de verschillende chemische reactietypes op basis van experimenten bepalen.

4
Integrationlab (enkel regulier traject)

In de experimenten van het Integrationlab 1 komen de principes van de vakken chemie, klinische biologie en statistiek samen. Er worden kwalitatieve en kwantitatieve analyses uitgevoerd op klinische stalen. Je leert ook resultaten op statistische wijze te verwerken en weer te geven en scherpt je schriftelijke vaardigheden aan.

3
Klinische & moleculaire diagnostiek
Cel- & bloedleer

In cel- en bloedleer krijg je enerzijds inzicht in de algemene functies van de cel en leer je enkele sleutelbegrippen kennen uit de fysiologie. Anderzijds bestudeer je de samenstelling en de eigenschappen van bloed. De routinetesten in het labo en de morfologie van de bloedcellen staan centraal.

4
Microbiologie

In microbiologie leer je de morfologie en basisgenetica van pro- en eukaryote micro-organismen. Je krijgt inzicht in de taxonomie (naamgeving, classificatie) van micro-organismen en virussen.

4
Klinische biologie

In dit opleidingsonderdeel verwerf je inzicht in de principes van de chemische analyses uitgevoerd op lichaamsvochten zoals serum, urine en zweet. De chemische analyses van lichaamsvochten (bv. glucose, lipiden ...) zijn een onmisbare ondersteuning bij de medische diagnose of de bepaling van de juiste therapie.

4
Lab microbiologie

In dit labo leer je op een aseptische manier microbiologische handelingen uitvoeren zoals enten, leer je een agarvoedingsbodem bereiden en de meest courante microbiologische kleuringen uitvoeren op micro-organismen. Je zal ook een verdunningsreeks maken van een microbiologisch staal om het aantal micro-organismen te bepalen. Je leert eveneens hoe met een microscoop te werken.

4
Lab klinische & moleculaire diagnostiek

Tijdens dit practicum leer je het belang van een klinische of moleculaire diagnostische test op basis van de anatomie-fysiologie van de mens verklaren. Je kent de principes van de klinische of moleculaire testen. Je kan laboratoriumparameters juist interpreteren en rapporteren. Je bent in staat om interfererende factoren bij metingen te herkennen.

4
Biotechnologie
Biotechnologie

In biotechnologie 1 zal je kennis maken met de eukaryote (humane) cel, celcomponenten, -organellen, DNA en RNA. Je leert de begrippen transcriptie, translatie, restrictie, PCR, sequencing ... Je maakt kennis met de DNA isolatie- en visualisatiemethodes. Je leert het onderscheid tussen gen-, chromosoom- en genoommutatie.

4
Lab biotechnologie

In deze practica leer je RNA/DNA isoleren, kopiëren, visualiseren en manipuleren.

4
Internationaal werkveld & wetenschappelijk onderzoek
Talent 1 project

In het talentproject leer je individueel en in groep 'uitdagende' (onderzoeks)opdrachten te analyseren, uit te voeren, schriftelijk te rapporteren en te presenteren. Je zal tijdens het project je wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden (waaronder wetenschappelijke artikels opzoeken, lezen, begrijpen, samenvatten) ontwikkelen. Dankzij feedback leer je door zelfreflectie je sterktes en zwaktes kennen om zo je talenten verder te ontplooien.

4
Internationaal project (enkel regulier traject)

In het internationaal project (@home) leer je samenwerken met anderstalige BMLT studenten van een andere hogeschool (bvb Brusselse Franstalige hogeschool of hogeschool in het buitenland). De voertaal van dit project is Engels met eventueel een aantal Franstalige opdrachten . Het belangrijkste doel is om  je stapsgewijs het vakjargon in het Engels aan te reiken (via lab-opdrachten, besprekingen, enz.) en om je te leren omgaan met anderstaligen (zoals dit in het werkveld zal verlopen).

3
Keuzetraject forensisch onderzoek
Recht

In deze module van het keuzetraject forensisch onderzoek leer je de basisbegrippen en basisbeginselen van het Belgisch strafrecht en de strafprocedure. Je zal de vaktechnische begrippen correct leren hanteren en de basisbeginselen correct leren toepassen. Je zal tevens een eenvoudige strafrechtelijke casus met de docent oplossen.

3
Crime scene management

In de module crime scene management leer je het crime management model in België en zie je in theorie hoe (misdaad)sporen te herkennen, op te nemen en te verwerken en dit om te zetten naar de praktijk (hiervoor krijg je workshops).

3
Veld
Credits
Analytische chemie 2

In dit vak leer je de principes van courant gebruikte analytische technieken, zoals spectroscopische, elektrochemische en scheidingstechnieken. Je leert  de opbouw van de apparaten en zal de werking/het doel van de verschillende onderdelen kunnen uitleggen. Je zal tevens de toepassingsmogelijkheden van de verschillende technieken kennen. In dit vak leer je de principes van courant gebruikte analytische technieken.

3
Lab chemie 2

In het practicum voer je analyses uit, gebruik makend van de courant gebruikte analytische technieken zoals de spectroscopische, elektrochemische en scheidingstechnieken. Je leert de bekomen resultaten te verwerken, op een kritische manier te interpreteren en te rapporteren op een kwaliteitsvolle manier.

3
Anatomo-pathologie

Anatomo-pathologie omvat de studie van de gezonde en veranderende weefsels. Via gastdocenten krijg je inzicht in de cytologie, macroscopie, kwaliteitszorg en automatisatie binnen het labo. In het praktische deel leer je coupes snijden, uitgaande van in paraffine ingebedde weefsels, waarna je de coupes kleurt en vervolgens bestudeert.

4
Algemene farmacologie & toxicologie

Naast de algemene begrippen van farmacokinetiek en -dynamiek leer je binnen dit vak de werking van geneesmiddelen voor bv. het zenuwstelsel, pijn en koorts, bloed en stolling, infecties ... en drugs. Je zal de mogelijke gevolgen (zowel positief, als negatief) van het gebruik van een geneesmiddel kunnen voorspellen.

4
Klinische biologie 2

In dit opleidingsonderdeel verwerf je inzicht in de principes van de chemische analyses uitgevoerd op lichaamsvochten zoals serum, urine en zweet .Je herkent afwijkende waarden uit bloedstollingstesten met oog op bloedstollingsziekten. De chemische analyses van lichaamsvochten zijn een onmisbare ondersteuning bij de medische diagnose of de bepaling van de juiste therapie.

4
Lab klinische & moleculaire diagnostiek

Tijdens dit practicum leer je het belang van een klinische of moleculaire diagnostische test op basis van de anatomie-fysiologie van de mens verklaren. Je kent de principes van de klinische of moleculaire testen. Je kan laboratoriumparameters juist interpreteren en rapporteren. Je bent in staat om interfererende factoren bij metingen te herkennen.

3
Biotechnologie 2

In biotechnologie 2 zal je je verder verdiepen in DNA, RNA en de belangrijkste moleculaire (diagnostische) technieken zoals (kwantitatieve) PCR en sequencing. Verder maak je kennis met bio-informatica en basiscloneringstechnieken. Je leert ook technieken om eiwitten te isoleren en te scheiden. Met betrekking tot celculturen zal je courante technieken leren om met celculturen aseptisch te werken.

5
Immunologie en tranfusie

In immunologie zie je de verschillende immunologische cellen en weefsels in het lichaam. Je maakt kennis met het principe antigeen-antilichaam en leert de uitvoering van enkele immunologische technieken (bv. ELISA) kennen. Transfusie, of immuno-hematologie, staat stil bij de uitvoering van een bloedgroepbepaling, het gebruik van bloedproducten en de keuze voor een stamceltransplantatie.

3
Lab biotechnologie 2

In lab biotechnologie 2  leer je de belangrijkste moleculaire (diagnostische) technieken zoals gradiënt PCR, (kwantitatieve) qPCR leren uit te voeren. Je zal  primers leren designen en bestellen. Je zal tijdens de lab-opdrachten je bio-informaticavaardigheden verder ontwikkelen. Je leert eveneens technieken om eiwitten te isoleren en te scheiden (Western Blot, SDS page ...)  uit te voeren. Met betrekking tot celculturen zal je courante technieken uitvoeren om met celculturen aseptisch te werken.

4
Microbiologie 2

In medische microbiologie 2 zal  je uitgebreid ingaan op de eigenschappen, kenmerken, identificatietesten en bestrijding van de courante pathogene en opportunistische bacteriën, fungi, parasieten, prionen en virussen. Ook de parameters die de kwaliteit van staalnames en analyse kunnen beïnvloeden, komen aan bod.

3
Kwaliteitsbeheer 2

In kwaliteitsbeheer 2 zal je de wettelijke normen (bv. ISO-normen) die gelden in de laboratoria voor (klinische) diagnostiek, in de testlaboratoria en in de farmaceutische industrie en de toepassingsgebieden leren kennen. Binnen het onderdeel biomedische statistiek zal je de juistheid van een methode leren bepalen, methodes vergelijken (op vlak van juistheid en precisie), outliertesten (bvb: boxplot), een lineaire regressie-analyse leren uitvoeren en a.d.h.v. casussen statistische analyses in Excel leren interpreteren.

4
Talent 2 project

In het talentprojectwerk leer je in groepjes 'uitdagende' (onderzoeks)opdrachten analyseren, uitvoeren, schriftelijk rapporteren en presenteren. Je zal tijdens het project je wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden (waaronder wetenschappelijke artikels opzoeken, lezen, begrijpen, samenvatten) ontwikkelen. En op basis van reflecties over de gekregen feedback, je persoonlijke sterktes/zwaktes zal  je zeker je eigen talenten verder kunnen ontplooien.

3
Kijkstage

Het doel van de kijkstage is kennis te maken met de inhoud van een job en de verantwoordelijkheden van een medisch laboratoriumtechnoloog (MLT), farmaceutische laboratoriumtechnoloog (FBT) en/of farmaceutisch technisch assistent (FTA).

3
Lab microbiologie 2

In dit vak leer je de identificatietesten voor bacteria en fungi  uitvoeren en interpreteren. Je leert een antibiogram opstellen en interpreteren.

3
Internationaal Project 2

In het internationaal project leer je samenwerken met anderstalige BMLT studenten van een andere hogeschool (bv. Brusselse Franstalige hogeschool of hogeschool in het buitenland). De voertaal van dit project is Engels met eventueel een aantal Franstalige opdrachten . Het belangrijkste doel is om  jou stapsgewijs het vakjargon in het Engels aan te reiken (via lab-opdrachten, besprekingen, enz) en om je te leren omgaan met anderstaligen (zoals dit in het werkveld zal verlopen).

4
Intergrationlab 2

In dit practicum zal je vakoverschrijdend (biotechnologie, celculturen ...) werken en technieken uitvoeren om een gist te isoleren en te manipuleren. Je zal analytische experimenten uitvoeren (bv. gehaltebepaling glucose en/of ethanol in een voedingsbodem ...) en  zal je zelfstandig en in groep een protocol voor de groei en experimenten van in vitro celculturen opstellen. Je kent hierbij de nodige bestanddelen voor media, antibioticum en antimycoticum en hun gebruik bij in vitro celculturen.

3
Keuzevak
Proefdierkunde

Het biomedisch onderzoek dat o.a.. als doel heeft een veilige behandeling te ontwikkelen voor ziekten bij mens of dier, maakt gebruik van proefdieren. De laatste jaren tracht men dit gebruik te beperken en naar alternatieve methodes over te gaan. Objectieve kennis van dierproeven en proefdieren is een vereiste om op een ethisch correcte manier er mee om te gaan.Tevens is deze bij KB wettelijke voorziene en aanvaarde opleiding noodzakelijk voor personen die actief meewerken aan dierproeven. Je ontvangt een attest dat je toelaat actief mee te werken aan dierproeven na slagen voor dit keuzevak.

4
Taalvak

De kennis van andere talen (Engels, Frans) is een meerwaarde in het biomedisch werkveld. Wil je je Engels of Frans bijschaven dan kan je via dit keuzevak op campus MMM (Centrum Brussel) in het taalcentrum  je lees- en spreekvaardigheden ontwikkelen.

4
Research biolab

Ben je begeesterd door wetenschappen? Wil je meewerken aan lopende wetenschappelijke onderzoeksprojecten? Of heb je zelf een onderzoeksvraag? In dit keuzevak kan je in het researchlabo je eigen onderzoeks- en labvaardigheden verder ontwikkelen.

4
Mentorschap

Ben je sterk in wetenschappen zoals chemie, biologie, enz.? En deel je graag deze kennis met eerstejaarstudenten die het moeilijker hebben? Via dit keuzevak kan je BMLT-studenten helpen, begeleiden. Je dient  de leerstof met de respectievelijke student door te nemen, oefeningen met hem/haar te maken en je ervaringen van het eerste jaar met hem/haar te delen.

4
Keuzetraject Forensisch Onderzoek
Forensische geneeskunde

In deze module van het keuzetraject forensisch onderzoek zal je basiskennis verwerven op het gebied van de forensische geneeskunde (klinische forensische geneeskunde en forensische pathologie), de forensische odontologie en de forensische anthropologie. Je dient deze kennis toe te passen op enkele concrete medico-legale vraagstellingen, zoals het bepalen van het tijdstip van overlijden, de identificatie van onbekende personen, het achterhalen van de doodsoorzaak, het doodsmechanisme en de wijze van overlijden, het beveiligen, verzamelen en identificeren van biologische sporen … 

3
Forensische labotechnieken

In deze module van het keuzetraject forensisch onderzoek zal je basiskennis verwerven op het gebied van de forensische labotechnieken voor o.a. onderzoek van textielvezels, verf- en glasanalyse, ballistiek, analyse van brand- en vluchtige componenten, drugs en toxicologie, toepassingen van de elektronenmicroscoop, analyse van de biologische microsporen, genetische identificatie en interpretatie.

4
Internationaal project Forensisch Onderzoek en CSI-workshop

Het project omvat een luik DNA analyse en een luik toxicologie/chemie. De CSI workshop wordt besteed aan de analyse van sporen verzameld op een (gesimuleerde) plaats delict, opmaken van een dossier (PV, schets, fotodossier) en de reconstructie van een andere zaak (andere plaats delict). In het luik DNA analyse zal je personen identificeren en het geslacht bepalen op basis van een spatje bloed; dit is een belangrijke bron van informatie in de forensische wereld. In het chemisch luik wordt een onbekend staal, gelinkt aan een casus van een verdacht gebeuren, geanalyseerd. Er wordt nagegaan welke stoffen (benzodiazepines, amfetamine...) aanwezig zijn en de concentratie ervan wordt bepaald.

4
Veld
Credits
Farmacologie

Binnen dit vak bestudeer je de werking van geneesmiddelen (voor behandeling van problemen met bvb cardiovasculair, gastro-intestinaal, hormonaal, ademhalingstelsel, ...). Je leert de mogelijke gevolgen  (zowel positief, als negatief) van het gebruik van een geneesmiddel voorspellen.

3
Farmaceutische technologie

In dit vak worden de verschillende en meest courante galenische vormen (bvb  suppo's, gelulen, siropen,...) besproken. Je kan het onderscheid maken tussen de verschillende recepten en herkent de galenische vorm.
Je kent het belang van een vehiculum.  Je leert de functies van hulpstoffen bij de bereiding van specialiteiten/magistralen. 

3
Biotechnologie 3

In dit vak leer je de verschillende stappen in het cloneringsproces. Je kan deze stappen chronologisch ordenen. Je maakt kennis met clonerings- en expressievektoren en genoom aanpassingstechnieken. Je leert experimenten plannen en zal autonoom technieken toepassen  en toestellen gebruiken in een gentechnologisch labo.

3
Persoonlijke en permanente ontwikkeling (POP/PPO)

Je volgt een aantal verplichte activiteiten (aangeboden door de school bv. bedrijfs- of labobezoeken) en neemt eigen initiatieven opdat je ingesteldheid tot levenslang leren wordt ontwikkeld. De onderwerpen moeten actueel/innovatief zijn en inspelen op de trends die zich voordoen in de wereld van de biomedische laboratoriumtechnoloog. 

3
Kwaliteitscontrole van geneesmiddelen

Het doel van de cursus is jou vertrouwd te maken met het belang en de verschillende aspecten van de kwaliteitscontrole die dient te gebeuren bij de productie van geneesmiddelen. Je leert de standaarden /principes die de kwaliteit van geneesmiddelen waarborgen en de instanties die er controle op uitoefenen. Je maakt tevens kennis met de verschillende kwaliteitscontroletesten op tabletten en stabiliteitstesten.

4
Lab farmacie

In dit practicum zal je  2 grondstoffen analyseren aan de hand van de Europese Pharmacopee (en de resp. monografieën). Je zal verschillende galenische vormen van een geneesmiddel leren bereiden (suppo's, geleulen, zalven, ...) en de kwaliteitscontrole op de inhoud/gehalte van de actieve stof(fen) en hulpstoffen (specialiteiten en magistrale bereidingen) uitvoeren door middel chromatografische en spectrofotometrische methoden.

4
International Project
Internationaal project 3

In het internationaal project (op verplaatsing) leer je samenwerken met anderstalige BMLT studenten van een andere hogeschool (bvb Brusselse Franstalige hogeschool of hogeschool in het buitenland). De voertaal van dit project is Engels met eventueel een aantal Franstalige opdrachten . Het belangrijkste doel is om  jou stapsgewijs het vakjargon in het Engels aan te reiken (via lab-opdrachten, besprekingen, enz) en om je te leren omgaan met anderstaligen (zoals dit in het werkveld zal verlopen).

Semester
3
Internationaal project 3 (HOME)

In het internationaal project (@home) leer je samenwerken met anderstalige BMLT studenten van een andere hogeschool (bvb Brusselse Franstalige hogeschool of hogeschool in het buitenland). De voertaal van dit project is Engels met eventueel een aantal Franstalige opdrachten . Het belangrijkste doel is om jou stapsgewijs het vakjargon in het Engels aan te reiken (via lab-opdrachten, besprekingen, enz) en om je te leren omgaan met anderstaligen (zoals dit in het werkveld zal verlopen).

3
Keuzevakken
Proefdierkunde

Het biomedisch onderzoek dat o.a.. als doel heeft een veilige behandeling te ontwikkelen voor ziekten bij mens of dier, maakt gebruik van proefdieren. De laatste jaren tracht men dit gebruik te beperken en naar alternatieve methodes over te gaan. Objectieve kennis van dierproeven en proefdieren is een vereiste om op een ethisch correcte manier er mee om te gaan.Tevens is deze bij KB wettelijke voorziene en aanvaarde opleiding noodzakelijk voor personen die actief meewerken aan dierproeven. Je ontvangt een attest dat je toelaat actief mee te werken aan dierproeven na slagen voor dit keuzevak. 

4
Mentorschap

Ben je sterk in wetenschappen zoals chemie, biologie, enz?  En deel je graag deze kennis met eerstejaarstudenten die het moeilijker hebben? Via dit keuzevak kan je BMLT- studenten helpen, begeleiden. Je dient  de leerstof met de respectievelijke student door te nemen, oefeningen met hem/haar te maken en je ervaringen van het eerste jaar met hem/haar te delen.

3
Ondernemingszin

In dit vak (in het Engels aan de VUB gedoceerd) komt alle kennis aan bod om met verstand van zaken een zelfstandige onderneming op te zetten. Je leert alles over business ecosystems, j strategieën formuleren, wettelijke aspecten, financiële aspecten, marketing, intellectual property en team & managements aspects.

3
Farmaceutische Zorg & wetgeving

In dit keuzevak word je voorbereid om als farmaceutisch technisch assistent patiënten te informeren over bvb inhalatietechnieken, verbanden, medicatieschema's, ... je oefent begeleidingsgesprekken m.b.t. nieuwe medicatie en ontwikkelt verder je communicatievaardigheden (vb: slecht nieuwsgesprek,WHAM (wat, hoe, ...) vragen). Je leert tevens de naam, werking, nevenwerking van de  'OTC'-geneesmiddelen waarvoor geen voorschrift nodig is.

3
Research in biolab

Via dit keuzevak zal je gedurende een semester werken aan een onderzoeksproject. Daarbij mag je zelf een projectvoorstel doen. Dit kan een eigen idee zijn of een project gebaseerd op reeds bestaande onderzoekslijnen van het kenniscentrum (= Biomedical Science Centre). Vanuit een onderzoeksvraag zal een plan van aanpak opgemaakt worden. Vervolgens zal je het onderzoek uitvoeren in het labo. Je resultaten worden nadien neergeschreven in een verslag en gepresenteerd.

3
Bio-ethiek I

Wil je verder studeren en een master in biomedische wetenschappen (BMW) aan de VUB behalen? Dan kan je reeds dit vak uit de verkorte bachelor BMW opnemen.

Inleiding tot pharmacy practice

Wil je verder studeren en een master in farmaceutische wetenschappen (BMW) aan de VUB behalen? Dan kan je reeds dit vak uit het 2de jaar bachelor farmacie opnemen.

4
Farmaco-epidemiologie

Wil je verder studeren en een master in farmaceutische wetenschappen (BMW) aan de VUB behalen? Dan kan je reeds dit vak uit het 2de jaar bachelor farmacie opnemen.

3
Pathofysiologie

Wil je verder studeren en een master in farmaceutische wetenschappen (BMW) aan de VUB behalen? Dan kan je reeds dit vak uit het 2de jaar bachelor farmacie opnemen.

4
Ziekenhuisfarmacie

In dit vak leer je alle aspecten kennen die van belang zijn als je graag als farmaceutisch technisch assistent in een ziekenhuisapotheek wilt gaan werken. Je leert o.a. organisatie en beheer van een ziekenhuisapotheek, wetgeving, tarificatie, medicatieveiligheid en incidentmelding. Andere thema's zoals ziekenhuishygiëne, centrale sterilisatie afdeling, antibiotica, medische hulpmiddelen, implantaten, prothesen, klinische farmacie, enz komen zeker aan bod. Je leert tevens steriele bereidingen produceren.

3
Stage en Bachelorproef
Stage 8 weken

Tijdens de stageperiode zal je leren zelfstandig problemen herkennen en oplossen en opgelegde taken tot een goed einde brengen. Er wordt van jou verwacht dat je als individu en collega kan functioneren in een werksituatie. Een tweede, minstens even belangrijke doelstelling is het leren werken met geavanceerde professionele analyseapparatuur om je technische vorming  te vervolledigen. Je stage is de aanloop tot het verdere beroepsleven.

14
International internship (8 weeks)

Kies je voor een buitenlands avontuur? Dan zal je tijdens deze stageperiode leren zelfstandig problemen herkennen en oplossen en opgelegde taken tot een goed einde brengen. Er wordt van jou verwacht dat je als individu en collega kan functioneren in een 'internationale' werksituatie. Een tweede, minstens even belangrijke doelstelling is het leren werken met geavanceerde professionele analyseapparatuur om je technische vorming  te vervolledigen. Je stage is de aanloop tot het verdere beroepsleven.

14
Bachelorproef ( 12 weken)

Tijdens de bachelorproefstage krijg je  de gelegenheid je ontwikkelde en verworven competenties in een reële werksituatie toe te passen. Je zal worden geconfronteerd met probleemstellingen op vlak van wetenschappelijk onderzoek die minder of zelfs helemaal niet op de hogeschool kunnen gesimuleerd worden. Je dient je bevindingen te rapporteren dmv een scriptie (of eindwerk).

20
International workplacement+thesis (12 weeks)

Kies je voor een buitenlandse bachelorproefstage dan krijg je  de gelegenheid je ontwikkelde en verworven competenties in een reële werksituatie (in een buitenlands labo naar keuze) toe te passen. Je zal worden geconfronteerd met probleemstellingen op vlak van wetenschappelijk onderzoek. Je zal tevens kennis maken met een andere cultuur en leren communiceren in een andere taal.  Je dient je bevindingen te rapporteren dmv een scriptie (of eindwerk).
Je neemt in dit geval geen keuzevak van drie studiepunten op

23
Veld
Credits
Microbiologie 3

In dit vak leer je kenmerken, eigenschappen, reproductiecyclus, identificatie en bestrijding van prionen, fungi, parasieten, virussen. Je levert tevens de moderne identificatietechnieken. 

3
Project Klinische en moleculaire diagnostiek

In dit vak leer je op basis van een klinische en een moleculaire casus de juiste analysetechnieken selecteren, de resultaten interpreteren en rapporteren. Je leert  meeschrijven aan een SOP (standard operating procedure). En je zal data op een statistische manier verwerken, interpreteren en rapporteren. Je maakt tevens kennis met begrippen en aspecten van een kwaliteitszorgsysteem in een klinisch laboratorium. 

5
Hematologie

Met de normale hematopoëse als basis (cfr. cel- en bloedleer), komt de pathologie binnen de klinische hematologie aan bod. Symptomen en laboratoriumparameters worden verklaard vanuit de onderliggende oorzaak en er wordt stilgestaan bij de mogelijke (toekomstige) behandelingen.

3
Persoonlijke en permanente ontwikkeling (POP/PPO)

Voor dit vak volg je verplichte activiteiten (aangeboden door de school bv. bedrijfs- of labobezoeken) en word je geacht eigen initiatieven te nemen opdat je ingesteldheid tot levenslang leren wordt ontwikkeld. De onderwerpen moeten actueel/innovatief zijn en inspelen op de trends die zich voordoen in de wereld van de biomedische laboratoriumtechnoloog. 

3
Capita Selecta

Binnen dit vak maak je kennis met de mogelijkheden van automatisatie binnen klinische labo's. Je leert tevens het arbeids- en sociaalzekerheids- en patiëntenrecht.En je maakt kennis met de de basisprincipes van relevante in vivo technieken zoals ECG, EEG, spirometrie, bloeddrukmetingen, bloedafname,...

4
Internationaal project
Internationaal project 3

In het internationaal project (op verplaatsing) leer je samenwerken met anderstalige BMLT studenten van een andere hogeschool (bvb Brusselse Franstalige hogeschool of hogeschool in het buitenland). De voertaal van dit project is Engels met eventueel een aantal Franstalige opdrachten . Het belangrijkste doel is om  jou stapsgewijs het vakjargon in het Engels aan te reiken (via lab-opdrachten, besprekingen, enz) en om je te leren omgaan met anderstaligen (zoals dit in het werkveld zal verlopen).

3
Internationaal project Home

In het internationaal project (@home) leer je samenwerken met anderstalige BMLT studenten van een andere hogeschool (bvb Brusselse Franstalige hogeschool of hogeschool in het buitenland). De voertaal van dit project is Engels met eventueel een aantal Franstalige opdrachten . Het belangrijkste doel is om  jou stapsgewijs het vakjargon in het Engels aan te reiken (via lab-opdrachten, besprekingen, enz) en om je te leren omgaan met anderstaligen (zoals dit in het werkveld zal verlopen).

3
Keuzevakken
Research in biolab

Via dit keuzevak zal je gedurende een semester werken aan een onderzoeksproject. Daarbij mag je zelf een projectvoorstel doen. Dit kan een eigen idee zijn of een project gebaseerd op reeds bestaande onderzoekslijnen van het kenniscentrum (= Biomedical Science Centre). Vanuit een onderzoeksvraag zal een plan van aanpak opgemaakt worden. Vervolgens zal je het onderzoek uitvoeren in het labo. Je resultaten worden nadien neergeschreven in een verslag en gepresenteerd.

3
Bio-ethiek 1

Wil je verder studeren en een master in biomedische wetenschappen (BMW) aan de VUB behalen? Dan kan je reeds dit vak uit de verkorte bachelor BMW opnemen.

3
Mentorschap

Ben je sterk in wetenschappen zoals chemie, biologie, enz?  En deel je graag deze kennis met eerstejaarstudenten die het moeilijker hebben? Via dit keuzevak kan je BMLT- studenten helpen, begeleiden. Je dient  de leerstof met de respectievelijke student door te nemen, oefeningen met hem/haar te maken en je ervaringen van het eerste jaar met hem/haar te delen.

3
Ondernemingszin

In dit vak (in het Engels aan de VUB gedoceerd) komt alle kennis aan bod om met verstand van zaken een zelfstandige onderneming op te zetten. Je leert alles over business ecosystems, j strategieën formuleren, wettelijke aspecten, financiële aspecten, marketing, intellectual property en team & managements aspects.

3
POCT

Via dit keuzevak zal je kennis maken met de point-of-care testen (bvb glucosemeters, ...) die gebruikt worden in het ziekenhuis. Je leert de principes van deze testen en ze onderwerpen aan een kwaliteitscontrole. 

3
Biomedische technologie

Een basiskennis van electronica, techniek en ICT zal noodzakkelijk zijn voor de biomedische laboratoriumtechnoloog van de toekomst. DIYbio toestellen zijn hiervoor het ideale aanknooppunt. In deze keuzemodule zul je kennis maken met de nodige bouwstenen om zelf je eigen DIY bio toestellen samen te stellen. Hierdoor zal je de werking van de apparatuur die je dagelijks in handen hebt kunnen inzien, en de abstracte werking hiervan kunnen inschatten.
Door te werken met DIY apparatuur, leer je snel hoe je bestaande technieken en methoden kan hacken om deze in te zetten in een dagelijks, of alternatief process (denk aan humanitaire situaties). We gebruiken bestaande methodologieën om de grenzen vooruit te duwen.
Je leert innovatief omgaan met bestaande fablab technieken, researchmatig denken en analytisch met hardwarematige problemen om te gaan.

Cosmetic sciences

Theorie
- Emulsions, nanoparticles and liposomes
- Baby care products
- Perfumery
- Cosmetic legislation: a good place to start
- The cosmetic industry: a small but dynamic world
- Industrial production techniques: from start to finish
- Maatschappelijk verantwoord ondernemen
- Formulation: putting the pieces together

Praktijk
- Preparing formulations: sanitizing handgel, soap, shampoo, face cream, body butter, micellar water
- Labo hydrocolloïden: vergelijkende testen, maken van gelparels,

Stage en bachelorproef
Stage 1 (12 weken)

Tijdens de stageperiode zal je leren zelfstandig problemen herkennen en oplossen en opgelegde taken tot een goed einde brengen. Er wordt van jou verwacht dat je als individu en collega kan functioneren in een klinisch ziekenhuis- of privélaboratorium. Een tweede, minstens even belangrijke doelstelling is het leren werken met geavanceerde professionele analyseapparatuur om je technische vorming  te vervolledigen. Je stage is de aanloop tot het verdere beroepsleven.

16
Stage 2 (4 weken)

Tijdens de stageperiode zal je leren zelfstandig problemen herkennen en oplossen en opgelegde taken tot een goed einde brengen. Er wordt van jou verwacht dat je als individu en collega kan functioneren in een klinisch ziekenhuis- of privélaboratorium. Een tweede, minstens even belangrijke doelstelling is het leren werken met geavanceerde professionele analyseapparatuur om je technische vorming  te vervolledigen. Je stage is de aanloop tot het verdere beroepsleven.

7
Stage 3 (4 weken)

Tijdens de stageperiode zal je leren zelfstandig problemen herkennen en oplossen en opgelegde taken tot een goed einde brengen. Er wordt van jou verwacht dat je als individu en collega kan functioneren in een klinisch ziekenhuis- of privélaboratorium. Een tweede, minstens even belangrijke doelstelling is het leren werken met geavanceerde professionele analyseapparatuur om je technische vorming  te vervolledigen. Je stage is de aanloop tot het verdere beroepsleven.

7
Bachelorproef

Tijdens de bachelorproef krijg je de gelegenheid om een onderwerp naar keuze wetenschappelijk uit te werken voor je scriptie (of eindwerk). Je mag tevens problemen die zich tijdens de stage hebben voorgedaan in detail duiden en op zoek gaan naar mogelijke oplossingen.
 

6
International internship 1 (12 weeks)

Kies je voor een buitenlands avontuur? Dan zal je tijdens deze stageperiode leren zelfstandig problemen herkennen en oplossen en opgelegde taken tot een goed einde brengen. Er wordt van jou verwacht dat je als individu en collega kan functioneren in een 'internationaal' ziekenhuis- of privé labo. Een tweede, minstens even belangrijke doelstelling is het leren werken met geavanceerde professionele analyseapparatuur om je technische vorming  te vervolledigen. Je stage is de aanloop tot het verdere beroepsleven.

19
International internship 2 (4 weeks)

Kies je voor een buitenlands avontuur? Dan zal je tijdens deze stageperiode leren zelfstandig problemen herkennen en oplossen en opgelegde taken tot een goed einde brengen. Er wordt van jou verwacht dat je als individu en collega kan functioneren in een 'internationaal' ziekenhuis- of privé labo. Een tweede, minstens even belangrijke doelstelling is het leren werken met geavanceerde professionele analyseapparatuur om je technische vorming te vervolledigen. Je stage is de aanloop tot het verdere beroepsleven.

7
International internship 3 (4 weeks)

Kies je voor een buitenlands avontuur? Dan zal je tijdens deze stageperiode leren zelfstandig problemen herkennen en oplossen en opgelegde taken tot een goed einde brengen. Er wordt van jou verwacht dat je als individu en collega kan functioneren in een 'internationaal' ziekenhuis- of privé labo. Een tweede, minstens even belangrijke doelstelling is het leren werken met geavanceerde professionele analyseapparatuur om je technische vorming te vervolledigen. Je stage is de aanloop tot het verdere beroepsleven.

7

ECTS-fiches

Wil je gedetailleerde info over de vakken (beoordeling, examenvormen ...), dan kan je terecht in de ECTS-fiches. Je kan ook de specifieke leerresultaten doornemen.

Stage

FBT

Ben je farmaceutisch georiënteerd en geïnteresseerd in research, dan kun je kiezen voor de stage van 8 weken in een onderzoekslabo, een farmaceutisch bedrijf of een apotheek en doe je een FBT-eindwerkstage (gekoppeld aan je bachelorproef) van 12 weken.

MLT

Ben je vooral geïnteresseerd om te gaan werken als medisch laboratoriumtechnoloog, dan ga je in een ziekenhuis- of privé-labo op stage in 3 disciplines (naar keuze) bv. (klinische chemie of hematologie of microbiologie of …) gedurende 20 weken verdeeld over respectievelijk 12 weken en  2 x 4 weken.

Forensische stage

Wil je ervaring opdoen in forensisch onderzoek, dan kies je best voor een FBT- of MLT- stage of eindwerk  in een forensisch labo of in de laboratoria van de technische en wetenschappelijke politie.

Studenten biomedische laboratoriumtechnologie

Na je studie

Veel werkzekerheid

Diploma biomedische laboratoriumtechnologie op zak = meteen aan de slag

 • Laborant is een knelpuntberoep.
 • De helft van onze studenten studeert verder.
 • De andere helft heeft binnen de 1 tot 3 maanden een job. Bovendien doe je belangrijk werk.

Afstudeerrichting MLT

 • medische labo’s van ziekenhuizen of in de privésector
 • afdelingen klinische chemie, hematologie, microbiologie, toxicologie, anatomie-pathologie, bloedtransfusiecentra
 • officiële diensten voor volksgezondheid

Afstudeerrichting FBT

 • wetenschappelijk onderzoek bij een researchafdeling van een farmaceutisch of biotechnologisch bedrijf, of binnen een universitaire onderzoeksgroep
 • een openbare of ziekenhuisapotheek
 • forensische labo’s
 • gerechtelijke en federale politie
 • ...

En nog veel meer:

 • verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole
 • lesgever
 • commerciële medewerker voor laboratoriumbenodigdheden of apparatuur
 • medisch afgevaardigde in de farmaceutische of biotechnologische sector
 • ...

Verder studeren

Als je wil, kun je na het behalen van je diploma een master behalen, meestal via een schakelprogramma. Bv: 

 • master in de Biologie
 • master in de Biomedische Wetenschappen
 • master in de Farmaceutische zorg of master in de Geneesmiddelenontwikkeling
 • master in de Industriële Wetenschappen, optie biochemie of biotechnologie
 • master in het Management en Beleid van de Gezondheidszorg
 • Of: European master voor biomedical science

“Na een stage in een medisch labo, vroeg men of ik er wou blijven werken. Ik hou erg van deze job, het praktische werk in het labo spreekt me echt aan. Bovendien hou ik ook van de wisselend uren en ik verdien zeker niet slecht.”

Saïd
oud-student Biomedische Laboratoriumtechnologie

Waar heb je les

Campus Jette

 • In het groene Jette (Vlakbij Laarbeekbos)
 • Brussels Health Campus (samen met VUB en UZ Brussel)
 • Medische campus: eigen simulatiecentrum
 • Leuke studentenresto met broodjes, salades, soep & snacks
 • Fitness vlakbij
 • Vlot bereikbaar met trein, bus, tram, fiets, step
 • Voldoende parkeerplek
 • Groene buitenruimte

  Contact:

  • bel ons: 02 472 52 00
  • mail ons: gdt.jette@ehb.be
  • Adres: Laarbeeklaan 121, 1090 Jette

  Openingsuren studentensecretariaat:

  • Elke werkdag open van 8u tot 17u. Op vrijdag gesloten vanaf 16u. 

  Flexibel studeren

  Verkort traject: MLT-diploma in één jaar

  Heb je een master in de biomedische wetenschappen behaald of ben je afgestudeerd met een FBT-diploma (aan een andere hogeschool dan EHB)? Dan kan je via een verkort programma een MLT diploma behalen. Voor theorievakken wordt het studiemateriaal via het digitaal platform aangereikt en kan dit zelfstandig verwerkt worden.  Er is een enorme vraag naar medische laboranten (MLT).Dit is een wettelijk beschermd beroep. Je hebt dus een erkenning nodig om deze job te kunnen uitvoeren.

  Semester 1 

  Semester 2

  Voor masters BMW

  • Stage 1: 12 weken, stage 2: 4 weken, stage 3: 4 weken
  • Vrijstelling van stage 2 en stage 3 is mogelijk op basis van werkervaring en reeds gelopen stages.

  Voor afgestudeerden FBT

  • 20 weken stage  +  bachelorproef 
  • Stage 1: 12 weken, stage 2: 4 weken, stage 3: 4 weken en bachelorproef (literatuurstudie/paper) 

  Inschrijven verkort traject

  Voor masters biologie, farmacie, … of andere wetenschappelijke opleidingen: contacteer els.plas@ehb.be – er zal op basis van het afgelegde programma nagegaan worden welke vrijstellingen kunnen toegekend worden. 

  Naar het buitenland

  Op stage

  Biomedische laboratoriumtechnologie ontdekken in het buitenland? Dan kan je op buitenlandse stage. Je hebt  keuze uit verschillende mogelijkheden: Zweden, Finland, Oostenrijk, Italië, Portugal, Tenerife, …maar ook dichterbij in Nederland werken we samen met partners om de studentenmobiliteit in goede banen te leiden. Ga je voor minimum 12 weken naar het buitenland, dan hoef je zelfs geen keuzevak meer te kiezen.

  Wat kost de opleiding

  Hieronder vind je een kort overzicht van de kosten. Lees hier een uitgebreid overzicht

  Inschrijvingsgeld

  Het inschrijvingsgeld aan een hogeschool hangt onder meer af van

  • het type contract,
  • het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft,
  • je statuut.

  Meer informatie vind je ook terug op de pagina van de Vlaamse overheid.

    Vast gedeelte Variabel gedeelte per studiepunt Voltijdse studenten '21-'22 (60 studiepunten)
  Niet-beurstariefstudent € 247,9 € 11,9 € 961,90
  Bijna-beurstariefstudent € 247,9 € 4,3 € 505,90
  Beurstariefstudent € 113,2 € 0,0 € 113,20

  Opleiding gebonden kosten

  Studiefinanciering

  Inschrijvingsgeld, boeken en cursussen, kot, vervoer … studeren kost wel wat. Maar dit mag geen hindernis vormen om te studeren aan EhB. Check alle mogelijkheden om ondersteuning te krijgen: 

  Kwaliteitsvol onderwijs

  EhB streeft kwaliteitsvol professioneel onderwijs na!

  • We ontwikkelen onze opleiding voortdurend om te voldoen aan (inter)nationale standaarden.
  • In 2016 vond een peerreview plaats voor de opleiding. Het panel was lovend over de ambitieuze en studentgerichte missie en visie, de duidelijke profilering in de drie vakgebieden, de sterke focus op internationalisering, de goede studiebegeleiding en de open communicatie tussen student & lector. Lees het volledige rapport hier.
  • Download de kwaliteitsfiche. Zo kom je te weten wat studenten, alumni, werkveld en lectoren denken over deze opleiding.
  • Lees meer over onze kwaliteitszorg.
  • Wie volgt de opleiding BMLT? Hoe doen studenten het in het eerste jaar in de opleiding? En hoe lang doen studenten BMLT over het behalen van hun diploma? Benieuwd naar het antwoord op deze vragen? Neem dan zeker hier een kijkje.

  Infodagen

  We zwieren op verschillende momenten tijdens het jaar de deuren van onze campussen open. Je bent dan welkom voor een toffe babbel met docenten en studenten, een rondleiding op campus, een inkijk in cursussen en je inschrijving. 

  • Zaterdag 19 maart (10u tot 13u)
  • Zaterdag 14 mei (10u tot 13u)            
  • Zaterdag 25 juni (10u tot 15u)               
  • Zaterdag 03 september (10u tot 15u)             
  • Zaterdag 10 september (10u tot 15u)

  Workshopweek 

  Benieuwd hoe het eraan toegaat op campus? Goesting om je even een echte student te wanen? 

  • Kom een workshop of les volgen 
  • Tijdens de krokusvakantie

  Check altijd deze pagina voor last-minute wijzigingen. Wil je op de hoogte gehouden worden van al onze events? Laat dan je gegevens achter.

  Inschrijven

  Klaar om je in te schrijven voor Biomedische laboratoriumtechnologie? Top!  

  Op deze pagina kan je van start met je inschrijving. Je vindt er alle belangrijke info terug: wat moet je in orde brengen, hoeveel kost studeren, wat met je leerkrediet, toelatingsvoorwaarden, financiële steun enz. Je kan je inschrijving volledig digitaal afronden, je kan langskomen op ons studentensecretariaat of tijdens onze volgende infodag.  

  De openingsuren van ons studentensecretariaat: 

  • Van maandag tot donderdag van 9u tot 16u, op vrijdag van 9u tot 15u
  • Tijdens de infodagen: zaterdag 26 juni, 4 en 11 september.
  • Op afspraak: via e-mail
  • Het secretariaat is gesloten: op donderdag 8 juli vanaf 12u, van 10 juli tot en met 15 augustus en op 26 augustus

  Heb je geen diploma secundair onderwijs?

  Dan kan je deelnemen aan een bekwaamheidsproef om toch toegelaten te worden. Check alle voorwaarden om deel te nemen.

  Nog vragen?

  Check zeker onze infomomenten. Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en events? Laat dan je gegevens achter. 

  Deel dit