Studenten Biomedische Laboratoriumtechnologie in het labo
Bachelor

Bio­medis­che Laboratoriumtechnologie

Kom langs op één van onze infodagen

Voor wie

 

 • Je voelt je aangesproken tot de wonderen van de biomedische wereld. 
 • Je hebt zin in speurwerk in het labo. 
 • Je wil graag bloed analyseren of micro-organismen onderzoeken. 
 • Je hebt een analytische geest en je staat goed met een witte labojas. 
 • Je bent geboeid door de forensische wereld. (keuzetraject)

Voor wie

 

 • Je voelt je aangesproken tot de wonderen van de biomedische wereld. 
 • Je hebt zin in speurwerk in het labo. 
 • Je wil graag bloed analyseren of micro-organismen onderzoeken. 
 • Je hebt een analytische geest en je staat goed met een witte labojas. 
 • Je bent geboeid door de forensische wereld. (keuzetraject)

Hoe ziet de opleiding eruit

De gezondheidszorg is een boeiende sector in uitbreiding. De spectaculaire evolutie in de moleculaire biologie en de DNA-technologie stuwt het weten­schappelijk onderzoek in de geneeskunde, de farmacie, de biotechnologie en de forensische wereld vooruit. Het zorgt ook voor meer technologische vooruitgang in de klinische biologie, in de productie van farmaceutische specialiteiten en in de bio-industrie.

Troeven van de opleiding 

Je eerste jaar: geen afstudeerrichtingen, wel keuzetraject

Als enige opleiding Biomedische Laboratoriumtechnologie in Vlaanderen bieden we jou een brede opleiding aan. Je hoeft dus in je eerste jaar nog geen afstudeerrichting te kiezen. Na je tweede jaar kan je dan een betere keuze maken, onder meer dankzij de kijkstage, tussen: medische laboratoriumtechnologie (MLT) of farmaceutische en biologische laboratoriumtechnologie (FBT). In het eerste jaar heb je wel het boeiende keuzetraject rond forensisch onderzoek (lees hieronder verder).

Veel oefenen in het labo

We nemen je mee door de wetenschap achter de gezondheidszorg. Maar we blijven niet met onze neus in de boeken zitten. Al vanaf het eerste semester ga je aan de slag in het labo. We starten in het eerste jaar ook met twee projecten waar je gaat samenwerken met andere studenten.

Sterke begeleiding

Je staat er bij ons nooit alleen voor. Onze docenten begeleiden je gedurende je volledige opleiding, van de eerste ervaringen in het labo, tot je bachelorproefstage. Zo stomen we je helemaal klaar voor een beroep waar je later verschillende kanten mee op kan.

Sterk diploma

 • Je hebt 100% werkzekerheid
 • Je kan verschillende kanten uit met je diploma
 • Je startloon als bachelor is bij de beste
 • 50% van de afgestudeerden studeert verder en behaalt met succes een master-diploma
 • Je hebt heel wat jobmogelijkheden

Uniek keuzetraject: Forensisch Onderzoek

Je kan vanaf het eerste jaar  kiezen voor ons boeiend keuzetraject ‘Forensisch Onderzoek’. Je verdiept je hiermee in de verschillende schakels van de forensische keten:

 • crime scene management
 • forensische labotechnieken
 • forensische geneeskunde
 • recht

Deeltraject 1:

 • Twee modules die het forensisch onderzoek respectievelijk vanuit politionele en juridische invalshoek benaderen.
 • In de module ‘Recht’ (3 SP) zal je dieper ingaan op strafrecht en -vordering, gedragswetenschappen en gerechtspsychiatrie en -psychologie.
 • De module ‘Crime scene management’ (3 SP) leert je zowel humane als niet-humane sporen te verzamelen, zoals vinger- en bloedsporen, schoenafdrukken, bandensporen, werktuigsporen, ..

Deeltraject 2:

 • Kennismaken met de forensische geneeskunde en de forensische laboratoriumtechnieken (7 SP).
 • Je gaat zelf op zoek naar de dader in een interactieve CSI-workshop.
 • Je zal sporen op een perfect nagebootste plaats delict verzamelen en hiervan een fotopresentatie, een proces-verbaal en mogelijke scenario’s opmaken.

Deeltraject 3:

In deeltraject drie kan je stage lopen in de laboratoria van de technische en wetenschappelijke politie en/ of in forensische labo’s.

Vakken

Vier domeinen

We bieden je in het eerste en tweede jaar vakken aan in vier belangrijke domeinen:

Chemie en kwaliteitsbeheer

In Chemie en kwaliteitsbeheer starten we met de basisbegrippen en principes in de chemie. Je krijgt inzicht in de opbouw, eigenschappen, naamgeving  van eenvoudige anorganische verbindingen. Je leert chemische reactievergelijkingen schrijven en chemisch rekenen. Het belang van een kwaliteitssysteem zal geduid en onderbouwd worden doorheen de volledige opleiding.

Klinisch en moleculaire diagnostiek

Klinische en moleculaire diagnostiek concentreert zich vooral op de analyse van lichaamsvochten, bacteriën opsporen, bloedcellen bestuderen ... zodat artsen een juiste diagnose kunnen stellen of behandeling kunnen opstarten.

Biotechnologie

Binnen de biotechnologie maak je kennis met DNA en alle aspecten van  moleculaire genetica, bio-informatica en gentechnologie. Je leert er onderzoekstechnieken die in research aan bod komen.

Onderzoek en internationalisering

Binnen deze leerlijn kan je je wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden ontwikkelen en in aanraking komen met researchdomeinen. In de internationale projecten verwerf je internationale en interculturele competenties zoals talenkennis, wereldburgerschap, en persoonlijke groei.

Veld
Credits
Chemie en ondersteunende vakken
Algemene chemie

In algemene chemie leer je chemisch rekenen en de chemische & fysische basisbegrippen en principes. Je krijgt inzicht in de opbouw, eigenschappen, naamgeving  van eenvoudige anorganische verbindingen. Je leert  chemische reactievergelijkingen correct schrijven en kan stoechiometrische berekeningen maken.

5
Analytische chemie

In analytische chemie leer je o.a. de pH van waterige oplossingen (zuren, basen, zouten) en buffers berekenen. Je zal punten van titratiecurves berekenen voor de titraties van sterke en zwakke zuren  met zuren en basen. Je zal redoxreacties kunnen schrijven en het verband zien tussen elektrochemie met redoxreacties.

4
Bio-organische chemie

In dit vak leer je de regels van de naamgeving binnen de koolstofchemie. Daarnaast komen de fysische en chemische eigenschappen van de belangrijkste klassen (vb. alkanen, alkenen, alcoholen ...) aan bod, alsook de dagdagelijkse toepassingen van deze organische verbindingen. Je leert kennis en inzicht verwerven in de structuur en de eigenschappen van de voornaamste biochemische verbindingen (zoals koolhydraten, eiwitten, vetten ...) 
als basiskennis. In klinische biologie 1 leer je hoe deze gemetaboliseerd worden in ons lichaam.

5
Kwaliteitsbeheer

In Kwaliteitsbeheer 1 leer je de basisbegrippen, principes, implementatie, onderhoud  en vooral het belang van een kwaliteitssysteem. Je leert de SOPs (standard operating procedures) die van toepassing zijn in onze laboratoria (bv. voor afvalbeheer) en kan ze toepassen tijdens de practica. Je krijgt tevens inzicht in de beschrijvende statistiek, lineaire regressie, normaalverdeling en kansberekening. Je maakt kennis met hypothesetesten (p-waarden e.d.) en leert in Excel gegevens statistisch te verwerken.

4
Lab chemie

Na Lab chemie 1 ken je en beheer je de labovaardigheden in (algemene) chemie. Je kent de basisprincipes van courante biomedische laboratoriumtechnieken (titratie, DLC, UV-VIS). Je kent de veiligheidsvoorschriften en de afvalregels. Je kan de verschillende chemische reactietypes op basis van experimenten bepalen.

4
Integrationlab (enkel regulier traject)

In de experimenten van het Integrationlab 1 komen de principes van de vakken chemie, klinische biologie en statistiek samen. Er worden kwalitatieve en kwantitatieve analyses uitgevoerd op klinische stalen. Je leert ook resultaten op statistische wijze te verwerken en weer te geven en scherpt je schriftelijke vaardigheden aan.

3
Klinische & moleculaire diagnostiek
Cel- & bloedleer

In cel- en bloedleer krijg je enerzijds inzicht in de algemene functies van de cel en leer je enkele sleutelbegrippen kennen uit de fysiologie. Anderzijds bestudeer je de samenstelling en de eigenschappen van bloed. De routinetesten in het labo en de morfologie van de bloedcellen staan centraal.

4
Microbiologie

In microbiologie leer je de morfologie en basisgenetica van pro- en eukaryote micro-organismen. Je krijgt inzicht in de taxonomie (naamgeving, classificatie) van micro-organismen en virussen.

4
Klinische biologie

In dit opleidingsonderdeel verwerf je inzicht in de principes van de chemische analyses uitgevoerd op lichaamsvochten zoals serum, urine en zweet. De chemische analyses van lichaamsvochten (bv. glucose, lipiden ...) zijn een onmisbare ondersteuning bij de medische diagnose of de bepaling van de juiste therapie.

4
Lab microbiologie

In dit labo leer je op een aseptische manier microbiologische handelingen uitvoeren zoals enten, leer je een agarvoedingsbodem bereiden en de meest courante microbiologische kleuringen uitvoeren op micro-organismen. Je zal ook een verdunningsreeks maken van een microbiologisch staal om het aantal micro-organismen te bepalen. Je leert eveneens hoe met een microscoop te werken.

4
Lab klinische & moleculaire diagnostiek

Tijdens dit practicum leer je het belang van een klinische of moleculaire diagnostische test op basis van de anatomie-fysiologie van de mens verklaren. Je kent de principes van de klinische of moleculaire testen. Je kan laboratoriumparameters juist interpreteren en rapporteren. Je bent in staat om interfererende factoren bij metingen te herkennen.

4
Biotechnologie
Biotechnologie

In biotechnologie 1 zal je kennis maken met de eukaryote (humane) cel, celcomponenten, -organellen, DNA en RNA. Je leert de begrippen transcriptie, translatie, restrictie, PCR, sequencing ... Je maakt kennis met de DNA isolatie- en visualisatiemethodes. Je leert het onderscheid tussen gen-, chromosoom- en genoommutatie.

4
Lab biotechnologie

In deze practica leer je RNA/DNA isoleren, kopiëren, visualiseren en manipuleren.

4
Internationaal werkveld & wetenschappelijk onderzoek
Talent 1 project

In het talentproject leer je individueel en in groep 'uitdagende' (onderzoeks)opdrachten te analyseren, uit te voeren, schriftelijk te rapporteren en te presenteren. Je zal tijdens het project je wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden (waaronder wetenschappelijke artikels opzoeken, lezen, begrijpen, samenvatten) ontwikkelen. Dankzij feedback leer je door zelfreflectie je sterktes en zwaktes kennen om zo je talenten verder te ontplooien.

4
Internationaal project (enkel regulier traject)

In het internationaal project (@home) leer je samenwerken met anderstalige BMLT studenten van een andere hogeschool (bvb Brusselse Franstalige hogeschool of hogeschool in het buitenland). De voertaal van dit project is Engels met eventueel een aantal Franstalige opdrachten . Het belangrijkste doel is om  je stapsgewijs het vakjargon in het Engels aan te reiken (via lab-opdrachten, besprekingen, enz.) en om je te leren omgaan met anderstaligen (zoals dit in het werkveld zal verlopen).

3
Keuzetraject forensisch onderzoek
Recht

In deze module van het keuzetraject forensisch onderzoek leer je de basisbegrippen en basisbeginselen van het Belgisch strafrecht en de strafprocedure. Je zal de vaktechnische begrippen correct leren hanteren en de basisbeginselen correct leren toepassen. Je zal tevens een eenvoudige strafrechtelijke casus met de docent oplossen.

3
Crime scene management

In de module crime scene management leer je het crime management model in België en zie je in theorie hoe (misdaad)sporen te herkennen, op te nemen en te verwerken en dit om te zetten naar de praktijk (hiervoor krijg je workshops).

3
Veld
Credits
Instrumentele chemie

In dit vak leer je de principes van courant gebruikte analytische technieken, zoals spectroscopische, elektrochemische en scheidingstechnieken. Je leert  de opbouw van de apparaten en zal de werking/het doel van de verschillende onderdelen kunnen uitleggen. Je zal tevens de toepassingsmogelijkheden van de verschillende technieken kennen. In dit vak leer je de principes van courant gebruikte analytische technieken.

3
Lab chemie 2

In het practicum voer je analyses uit, gebruik makend van de courant gebruikte analytische technieken zoals de spectroscopische, elektrochemische en scheidingstechnieken. Je leert de bekomen resultaten te verwerken, op een kritische manier te interpreteren en te rapporteren op een kwaliteitsvolle manier.

3
Anatomo-pathologie

Anatomo-pathologie omvat de studie van de gezonde en veranderende weefsels. Via gastdocenten krijg je inzicht in de cytologie, macroscopie, kwaliteitszorg en automatisatie binnen het labo. In het praktische deel leer je coupes snijden, uitgaande van in paraffine ingebedde weefsels, waarna je de coupes kleurt en vervolgens bestudeert.

4
Algemene farmacologie & toxicologie

Naast de algemene begrippen van farmacokinetiek en -dynamiek leer je binnen dit vak de werking van geneesmiddelen voor bv. het zenuwstelsel, pijn en koorts, bloed en stolling, infecties ... en drugs. Je zal de mogelijke gevolgen (zowel positief, als negatief) van het gebruik van een geneesmiddel kunnen voorspellen.

4
Klinische biologie 2

In dit opleidingsonderdeel verwerf je inzicht in de principes van de chemische analyses uitgevoerd op lichaamsvochten zoals serum, urine en zweet .Je herkent afwijkende waarden uit bloedstollingstesten met oog op bloedstollingsziekten. De chemische analyses van lichaamsvochten zijn een onmisbare ondersteuning bij de medische diagnose of de bepaling van de juiste therapie.

4
Lab klinische & moleculaire diagnostiek

Tijdens dit practicum leer je het belang van een klinische of moleculaire diagnostische test op basis van de anatomie-fysiologie van de mens verklaren. Je kent de principes van de klinische of moleculaire testen. Je kan laboratoriumparameters juist interpreteren en rapporteren. Je bent in staat om interfererende factoren bij metingen te herkennen.

3
Biotechnologie 2

In biotechnologie 2 zal je je verder verdiepen in DNA, RNA en de belangrijkste moleculaire (diagnostische) technieken zoals (kwantitatieve) PCR en sequencing. Verder maak je kennis met bio-informatica en basiscloneringstechnieken. Je leert ook technieken om eiwitten te isoleren en te scheiden. Met betrekking tot celculturen zal je courante technieken leren om met celculturen aseptisch te werken.

5
Immunologie en tranfusie

In immunologie zie je de verschillende immunologische cellen en weefsels in het lichaam. Je maakt kennis met het principe antigeen-antilichaam en leert de uitvoering van enkele immunologische technieken (bv. ELISA) kennen. Transfusie, of immuno-hematologie, staat stil bij de uitvoering van een bloedgroepbepaling, het gebruik van bloedproducten en de keuze voor een stamceltransplantatie.

3
Lab biotechnologie 2

In lab biotechnologie 2  leer je de belangrijkste moleculaire (diagnostische) technieken zoals gradiënt PCR, (kwantitatieve) qPCR leren uit te voeren. Je zal  primers leren designen en bestellen. Je zal tijdens de lab-opdrachten je bio-informaticavaardigheden verder ontwikkelen. Je leert eveneens technieken om eiwitten te isoleren en te scheiden (Western Blot, SDS page ...)  uit te voeren. Met betrekking tot celculturen zal je courante technieken uitvoeren om met celculturen aseptisch te werken.

4
Microbiologie 2

In medische microbiologie 2 zal  je uitgebreid ingaan op de eigenschappen, kenmerken, identificatietesten en bestrijding van de courante pathogene en opportunistische bacteriën, fungi, parasieten, prionen en virussen. Ook de parameters die de kwaliteit van staalnames en analyse kunnen beïnvloeden, komen aan bod.

3
Kwaliteitsbeheer 2

In kwaliteitsbeheer 2 zal je de wettelijke normen (bv. ISO-normen) die gelden in de laboratoria voor (klinische) diagnostiek, in de testlaboratoria en in de farmaceutische industrie en de toepassingsgebieden leren kennen. Binnen het onderdeel biomedische statistiek zal je de juistheid van een methode leren bepalen, methodes vergelijken (op vlak van juistheid en precisie), outliertesten (bvb: boxplot), een lineaire regressie-analyse leren uitvoeren en a.d.h.v. casussen statistische analyses in Excel leren interpreteren.

4
Talent 2 project

In het talentprojectwerk leer je in groepjes 'uitdagende' (onderzoeks)opdrachten analyseren, uitvoeren, schriftelijk rapporteren en presenteren. Je zal tijdens het project je wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden (waaronder wetenschappelijke artikels opzoeken, lezen, begrijpen, samenvatten) ontwikkelen. En op basis van reflecties over de gekregen feedback, je persoonlijke sterktes/zwaktes zal  je zeker je eigen talenten verder kunnen ontplooien.

3
Kijkstage

Het doel van de kijkstage is kennis te maken met de inhoud van een job en de verantwoordelijkheden van een medisch laboratoriumtechnoloog (MLT), farmaceutische laboratoriumtechnoloog (FBT) en/of farmaceutisch technisch assistent (FTA).

3
Lab microbiologie 2

In dit vak leer je de identificatietesten voor bacteria en fungi  uitvoeren en interpreteren. Je leert een antibiogram opstellen en interpreteren.

3
Internationaal Project 2 @ INT

In het Internationaal Project 2 zal je gedurende één week in het buitenland of in Wallonië verblijven om in een internationale setting te leren werken in het labo. Het doel van dit vak is om jou kennis en Engels/Frans vakjargon over relevante biomedische analyses en technieken bij te brengen. Hierbij zal je gestimuleerd worden om jouw Engelse/Franse communicatievaardigheden te ontplooien.
Het doel van dit vak is om jou kennis en Engels/Frans vakjargon over relevante biomedische analyses en technieken bij te brengen. Hierbij zal je gestimuleerd worden om jouw Engelse/Franse communicatievaardigheden te ontplooien.

Internationaal Project 2 @ Home

In het Internationaal Project 2 zal je (in navolging van internationaal project 1) ook in een internationale setting leren werken in het labo. Alle communicatie (schriftelijk, mondeling) verloopt in het Engels. Het belangrijkste doel is om  jou stapsgewijs het vakjargon in het Engels aan te reiken (via lab-opdrachten, besprekingen, enz) en om je te leren omgaan met inkomende internationale, anderstalige studenten (zoals dit in het werkveld zal verlopen).

4
Intergrationlab 2

In dit practicum zal je vakoverschrijdend (biotechnologie, celculturen ...) werken en technieken uitvoeren om een gist te isoleren en te manipuleren. Je zal analytische experimenten uitvoeren (bv. gehaltebepaling glucose en/of ethanol in een voedingsbodem ...) en  zal je zelfstandig en in groep een protocol voor de groei en experimenten van in vitro celculturen opstellen. Je kent hierbij de nodige bestanddelen voor media, antibioticum en antimycoticum en hun gebruik bij in vitro celculturen.

3
Keuzevak
Proefdierkunde

Het biomedisch onderzoek dat o.a.. als doel heeft een veilige behandeling te ontwikkelen voor ziekten bij mens of dier, maakt gebruik van proefdieren. De laatste jaren tracht men dit gebruik te beperken en naar alternatieve methodes over te gaan. Objectieve kennis van dierproeven en proefdieren is een vereiste om op een ethisch correcte manier er mee om te gaan.Tevens is deze bij KB wettelijke voorziene en aanvaarde opleiding noodzakelijk voor personen die actief meewerken aan dierproeven. Je ontvangt een attest dat je toelaat actief mee te werken aan dierproeven na slagen voor dit keuzevak.

4
Talentproject @ Open Biolab

Via dit keuzevak zal je gedurende een semester werken aan een onderzoeksproject. Daarbij mag je zelf een projectvoorstel doen. Dit kan een eigen idee zijn of een project gebaseerd op reeds bestaande onderzoekslijnen van het kenniscentrum (OpenBioLab Brussel). Vanuit een onderzoeksvraag zal een plan van aanpak opgemaakt worden. Vervolgens zal je het onderzoek uitvoeren in het labo. Je resultaten worden nadien neergeschreven in een verslag en gepresenteerd.

4
Mentorschap

Ben je sterk in wetenschappen zoals chemie, biologie, enz.? En deel je graag deze kennis met eerstejaarstudenten die het moeilijker hebben? Via dit keuzevak kan je BMLT-studenten helpen, begeleiden. Je dient  de leerstof met de respectievelijke student door te nemen, oefeningen met hem/haar te maken en je ervaringen van het eerste jaar met hem/haar te delen.

4
ICT in the lab 1

Je krijgt binnen dit keuzevak een basis op vlak van digitale geletterdheid.  Daarbij gaan we de functionaliteiten binnen zowel Windows als Linux onder de loep nemen.  We bekijken hoe eenvoudige netwerken opgezet kunnen worden. Dit met het oog op interconnectiviteit tussen verschillende systemen te kunnen ondersteunen.
Nadien leer je een eigen database systeem opzetten.  Je leert ook met behulp van SQL de data ophalen en verwerken.  Deze data zullen we verder bewerken met functionaliteiten van Excel.  Finaal werpen we een blik op de toekomst, waarbij we de mogelijkheden binnen Artificiële Intelligentie bekijken.  
 

4
Biotechnical skills

Een basiskennis van electronica, techniek en ICT zal noodzakelijk zijn voor de biomedische laboratoriumtechnoloog van de toekomst. DIYbio toestellen zijn hiervoor het ideale aanknooppunt. In deze keuzemodule zul je kennis maken met de nodige bouwstenen om zelf je eigen DIY bio toestellen samen te stellen. Hierdoor zal je de werking van de apparatuur die je dagelijks in handen hebt kunnen inzien, en de abstracte werking hiervan kunnen inschatten. Je leert innovatief omgaan met bestaande fablab technieken, researchmatig denken en analytisch met hardwarematige problemen om te gaan.

4
Keuzetraject Forensisch Onderzoek
Forensische geneeskunde

In deze module van het keuzetraject forensisch onderzoek zal je basiskennis verwerven op het gebied van de forensische geneeskunde (klinische forensische geneeskunde en forensische pathologie), de forensische odontologie en de forensische anthropologie. Je dient deze kennis toe te passen op enkele concrete medico-legale vraagstellingen, zoals het bepalen van het tijdstip van overlijden, de identificatie van onbekende personen, het achterhalen van de doodsoorzaak, het doodsmechanisme en de wijze van overlijden, het beveiligen, verzamelen en identificeren van biologische sporen … 

3
Forensische labotechnieken

In deze module van het keuzetraject forensisch onderzoek zal je basiskennis verwerven op het gebied van de forensische labotechnieken voor o.a. onderzoek van textielvezels, verf- en glasanalyse, ballistiek, analyse van brand- en vluchtige componenten, drugs en toxicologie, toepassingen van de elektronenmicroscoop, analyse van de biologische microsporen, genetische identificatie en interpretatie.

4
Internationaal project Forensisch Onderzoek en CSI-workshop

Het project omvat een luik DNA analyse en een luik toxicologie/chemie. De CSI workshop wordt besteed aan de analyse van sporen verzameld op een (gesimuleerde) plaats delict, opmaken van een dossier (PV, schets, fotodossier) en de reconstructie van een andere zaak (andere plaats delict). In het luik DNA analyse zal je personen identificeren en het geslacht bepalen op basis van een spatje bloed; dit is een belangrijke bron van informatie in de forensische wereld. In het chemisch luik wordt een onbekend staal, gelinkt aan een casus van een verdacht gebeuren, geanalyseerd. Er wordt nagegaan welke stoffen (benzodiazepines, amfetamine...) aanwezig zijn en de concentratie ervan wordt bepaald.

4
Veld
Credits
Farmacologie

Binnen dit vak bestudeer je de werking van geneesmiddelen (voor behandeling van problemen met bvb cardiovasculair, gastro-intestinaal, hormonaal, ademhalingstelsel, ...). Je leert de mogelijke gevolgen  (zowel positief, als negatief) van het gebruik van een geneesmiddel voorspellen.

3
Farmaceutische technologie

In dit vak worden de verschillende en meest courante galenische vormen (bvb  suppo's, gelulen, siropen,...) besproken. Je kan het onderscheid maken tussen de verschillende recepten en herkent de galenische vorm.
Je kent het belang van een vehiculum.  Je leert de functies van hulpstoffen bij de bereiding van specialiteiten/magistralen. 

3
Biotechnologie 3

In dit vak leer je de verschillende stappen in het cloneringsproces. Je kan deze stappen chronologisch ordenen. Je maakt kennis met clonerings- en expressievektoren en genoom aanpassingstechnieken. Je leert experimenten plannen en zal autonoom technieken toepassen  en toestellen gebruiken in een gentechnologisch labo.

3
Persoonlijke en permanente ontwikkeling (POP/PPO)

Je volgt een aantal verplichte activiteiten (aangeboden door de school bv. bedrijfs- of labobezoeken) en neemt eigen initiatieven opdat je ingesteldheid tot levenslang leren wordt ontwikkeld. De onderwerpen moeten actueel/innovatief zijn en inspelen op de trends die zich voordoen in de wereld van de biomedische laboratoriumtechnoloog. 

3
Kwaliteitscontrole van grondstoffen en geneesmiddelen

Het doel van de cursus is jou vertrouwd te maken met het belang en de verschillende aspecten van de kwaliteitscontrole die dient te gebeuren bij de productie van geneesmiddelen. Je leert de standaarden /principes die de kwaliteit van geneesmiddelen waarborgen en de instanties die er controle op uitoefenen. Je maakt tevens kennis met de verschillende kwaliteitscontroletesten op tabletten en stabiliteitstesten.

4
Lab farmacie

In dit practicum zal je  2 grondstoffen analyseren aan de hand van de Europese Pharmacopee (en de resp. monografieën). Je zal verschillende galenische vormen van een geneesmiddel leren bereiden (suppo's, geleulen, zalven, ...) en de kwaliteitscontrole op de inhoud/gehalte van de actieve stof(fen) en hulpstoffen (specialiteiten en magistrale bereidingen) uitvoeren door middel chromatografische en spectrofotometrische methoden.

4
International Project
Internationaal project 3 @INT

In het Internationaal Project 3 (@INT) zal je gedurende één week in het buitenland of in Wallonië verblijven om in een internationale setting te leren werken in het labo. Het doel van dit vak is om jou kennis en Engels/Frans vakjargon over relevante biomedische analyses en technieken bij te brengen. Hierbij zal je gestimuleerd worden om jouw Engelse/Franse communicatievaardigheden te ontplooien.

Semester
3
Internationaal project 3 @ HOME

In het Internationaal Project 3  zal je (in navolging van internationaal project 1 & 2) ook in een internationale setting leren werken in het labo. Alle communicatie (schriftelijk, mondeling) verloopt in het Engels. Het belangrijkste doel is om  jou stapsgewijs het vakjargon in het Engels aan te reiken (via lab-opdrachten, besprekingen, enz) en om je te leren omgaan met inkomende internationale, anderstalige studenten (zoals dit in het werkveld zal verlopen).

3
Keuzevakken
Proefdierkunde

Het biomedisch onderzoek dat o.a.. als doel heeft een veilige behandeling te ontwikkelen voor ziekten bij mens of dier, maakt gebruik van proefdieren. De laatste jaren tracht men dit gebruik te beperken en naar alternatieve methodes over te gaan. Objectieve kennis van dierproeven en proefdieren is een vereiste om op een ethisch correcte manier er mee om te gaan.Tevens is deze bij KB wettelijke voorziene en aanvaarde opleiding noodzakelijk voor personen die actief meewerken aan dierproeven. Je ontvangt een attest dat je toelaat actief mee te werken aan dierproeven na slagen voor dit keuzevak. 

4
Mentorschap

Ben je sterk in wetenschappen zoals chemie, biologie, enz?  En deel je graag deze kennis met eerstejaarstudenten die het moeilijker hebben? Via dit keuzevak kan je BMLT- studenten helpen, begeleiden. Je dient  de leerstof met de respectievelijke student door te nemen, oefeningen met hem/haar te maken en je ervaringen van het eerste jaar met hem/haar te delen.

3
Entrepeneurship

Entrepreneurship is een attitude die zowel kan gebruikt worden om een eigen zaak op te starten maar ook om als intrapreneur een mooie loopbaan uit te bouwen binnen een bedrijf als werknemer die een kaderfunctie ambieert. Ondernemen is in staat zijn een strategie uit te tekenen en te implementeren voor een vooropgestelde ambitie te realiseren, dit alles met economische rentabiliteit als kritische succesfactor. Een groot deel gaat ook naar financiële geletterdheid; je leert een balans lezen en de opbouw van een resultatenrekening. Als laatste stuk binnen de inhoud zullen we het hebben over marketing of je product naar de markt brengen, ready to market maken.

3
Farmaceutische Zorg & wetgeving

In dit keuzevak word je voorbereid om als farmaceutisch technisch assistent patiënten te informeren over bvb inhalatietechnieken, verbanden, medicatieschema's, ... je oefent begeleidingsgesprekken m.b.t. nieuwe medicatie en ontwikkelt verder je communicatievaardigheden (vb: slecht nieuwsgesprek,WHAM (wat, hoe, ...) vragen). Je leert tevens de naam, werking, nevenwerking van de  'OTC'-geneesmiddelen waarvoor geen voorschrift nodig is.

3
Talentproject@Open Biolab

Via dit keuzevak zal je gedurende een semester werken aan een onderzoeksproject. Daarbij mag je zelf een projectvoorstel doen. Dit kan een eigen idee zijn of een project gebaseerd op reeds bestaande onderzoekslijnen van het kenniscentrum (= OpenBioLab Brussel). Vanuit een onderzoeksvraag zal een plan van aanpak opgemaakt worden. Vervolgens zal je het onderzoek uitvoeren in het labo. Je resultaten worden nadien neergeschreven in een verslag en gepresenteerd.

3
Bio-ethiek

Wil je verder studeren en een master in Biomedische wetenschappen (BMW) aan de VUB behalen? Dan kan je reeds dit vak uit het 2de jaar bachelor BMW opnemen.

3
Farmaco-epidemiologie

Wil je verder studeren en een master in farmaceutische wetenschappen (Farmcie) aan de VUB behalen? Dan kan je dit vak  uit het 3de jaar bachelor farmacie opnemen.

3
Immunologie

Wil je verder studeren en een master in farmaceutische wetenschappen (Farmcie) aan de VUB behalen? Dan kan je één van onderstaande vakken uit het 2de jaar bachelor farmacie opnemen.

3
Farmacognosie & fytotherapeutica

Wil je verder studeren en een master in farmaceutische wetenschappen (Farmcie) aan de VUB behalen? Dan kan je dit vak  uit het 3de jaar bachelor farmacie opnemen.

5
Pathofysiologie

Wil je verder studeren en een master in farmaceutische wetenschappen (Farmcie) aan de VUB behalen? Dan kan je dit vak  uit het 3de jaar bachelor farmacie opnemen.

6
ICT in the lab 1

ICT in the lab 1: Je krijgt binnen dit keuzevak een basis op vlak van digitale geletterdheid.  Daarbij gaan we de functionaliteiten binnen zowel Windows als Linux onder de loep nemen.  We bekijken hoe eenvoudige netwerken opgezet kunnen worden.  Dit met het oog op interconnectiviteit tussen verschillende systemen te kunnen ondersteunen.
Nadien leer je een eigen database systeem opzetten.  Je leert ook met behulp van SQL de data ophalen en verwerken.  Deze data zullen we verder bewerken met functionaliteiten van Excel.  Finaal werpen we een blik op de toekomst, waarbij we de mogelijkheden binnen Artificiële Intelligentie bekijken.  
 

3
ICT in the lab 2

De job van laborant verandert in snel tempo.  Doorgedreven automatisering en de komst van artificiële intelligentie brengen nieuwe uitdagingen met zich mee.  Er is een nood in het werkveld aan key-operatoren die de brug vormen tussen een medisch of farmaceutisch/biologisch laborant (MLT/FBT) en ICT’ers.  Beschik je reeds over digitale basisvaardigheden of heb je het keuzevak ICT in the lab 1 gevolgd?   Dan is dit keuzevak de ideale vervolgopleiding!

3
Biotechnical skills

Wil je werk maken van je basiskennis van electronica, techniek en ICT die noodzakelijk zijn voor de biomedische laboratoriumtechnoloog van de toekomst? Dan is dit keuzevak voor jou. DIY (Do-it-Yourself) bio-toestellen zijn hiervoor het ideale aanknooppunt. Je zal kennis maken met de nodige bouwstenen om zelf je eigen DIY bio-toestel samen te stellen en je technische vaardigheden ontwikkelen. Je leert innovatief omgaan met bestaande fablab technieken, researchmatig denken en analytisch met hardwarematige problemen om te gaan.

3
Cosmetic sciences

Cosmetica zijn alle producten die in contact komen met de opperhuid, de haren, het lichaamshaar, de nagels, de lippen, de mond, enz met als doel om die te reinigen (bvb: zeep), te beschermen (bvb: zonnecrème), in goede staat te houden (bvb: antirimpelcrème), te parfumeren (bvb parfum, deodorant) of het uiterlijk ervan te wijzigen (bvb: make-up, haarkleurmiddelen). De cosmetica-industrie is een belangrijke sector in België die nood heeft aan professionele bachelors met een wetenschappelijke achtergrond en interesse in Cosmetologie. Dit keuzevak is module 3 van de postgraduaatopleiding Cosmetic sciences.
Hierin zal je kennismaken met de theorie en de praktijk van formulatietechnieken alsook met het productieproces in de cosmetische industrie.
 

3
Biotechnology research skills

Ben je gepassioneerd door biotechnologie? Dan kan je je in dit vak uitleven. Je herneemt de basisprincipes van de moleculaire biologie, leert primers en PCR reacties ontwerpen. Je zal in silico een plasmide ontwerpen alsook een CRISP genoommodificatie. Je volgt de belangrijkste evoluties in nieuwe biotechnologische technieken

3
Stage en Bachelorproef
Stage 8 weken

Tijdens de stageperiode zal je leren zelfstandig problemen herkennen en oplossen en opgelegde taken tot een goed einde brengen. Er wordt van jou verwacht dat je als individu en collega kan functioneren in een werksituatie. Een tweede, minstens even belangrijke doelstelling is het leren werken met geavanceerde professionele analyseapparatuur om je technische vorming  te vervolledigen. Je stage is de aanloop tot het verdere beroepsleven.

14
International internship (8 weeks)

Kies je voor een buitenlands avontuur? Dan zal je tijdens deze stageperiode leren zelfstandig problemen herkennen en oplossen en opgelegde taken tot een goed einde brengen. Er wordt van jou verwacht dat je als individu en collega kan functioneren in een 'internationale' werksituatie. Een tweede, minstens even belangrijke doelstelling is het leren werken met geavanceerde professionele analyseapparatuur om je technische vorming  te vervolledigen. Je stage is de aanloop tot het verdere beroepsleven.

14
Bachelorproef ( 12 weken)

Tijdens de bachelorproefstage krijg je  de gelegenheid je ontwikkelde en verworven competenties in een reële werksituatie toe te passen. Je zal worden geconfronteerd met probleemstellingen op vlak van wetenschappelijk onderzoek die minder of zelfs helemaal niet op de hogeschool kunnen gesimuleerd worden. Je dient je bevindingen te rapporteren dmv een scriptie (of eindwerk).

20
International workplacement+thesis (12 weeks)

Kies je voor een buitenlandse bachelorproefstage dan krijg je  de gelegenheid je ontwikkelde en verworven competenties in een reële werksituatie (in een buitenlands labo naar keuze) toe te passen. Je zal worden geconfronteerd met probleemstellingen op vlak van wetenschappelijk onderzoek. Je zal tevens kennis maken met een andere cultuur en leren communiceren in een andere taal.  Je dient je bevindingen te rapporteren dmv een scriptie (of eindwerk).
Je neemt in dit geval geen keuzevak van drie studiepunten op

23
Veld
Credits
Microbiologie 3

In het theoriegedeelte bespreken we een aantal belangrijke pathogene micro-organismen die geassocieerd zijn met ziekte en besteden we meer aandacht aan de klinische diagnostiek van microbiële pathogenen.  In het praktijkgedeelte wordt er gewerkt met klinische stalen (urine, faeces,...) om de realiteit binnen het klinische labo zo goed mogelijk na te bootsen. Via het LIS 'GLIMS microbiologie' worden alle stappen van een microbiologisch onderzoek (enten, microscopisch onderzoek, verwerking, eindconclusies) door jou bijgehouden.

3
Klinische en moleculaire diagnostiek 3

In dit vak leer je op basis van klinische en moleculaire casussen de juiste analysetechnieken selecteren, de resultaten interpreteren en rapporteren. 

3
Kwaliteitsbeheer 3

Je leert begrippen en aspecten van een kwaliteitszorgsysteem in een klinisch laboratorium (gezien in kwaliteitsbeheer 1 & 2) toepassen op o.a. POCT (Point-of-care toestellen). Zo zal je in samenwerking met studenten van de opleiding verpleegkunde een risico-analyse uitvoeren van een POCT. Je leert meeschrijven aan een SOP (standard operating procedure). En je zal data op een statistische manier verwerken, interpreteren en rapporteren.

3
Hematologie

Met de normale hematopoëse als basis (cfr. cel- en bloedleer), komt de pathologie binnen de klinische hematologie aan bod. Symptomen en laboratoriumparameters worden verklaard vanuit de onderliggende oorzaak en er wordt stilgestaan bij de mogelijke (toekomstige) behandelingen.

3
Persoonlijke en permanente ontwikkeling (POP/PPO)

Voor dit vak volg je verplichte activiteiten (aangeboden door de school bv. bedrijfs- of labobezoeken) en word je geacht eigen initiatieven te nemen opdat je ingesteldheid tot levenslang leren wordt ontwikkeld. De onderwerpen moeten actueel/innovatief zijn en inspelen op de trends die zich voordoen in de wereld van de biomedische laboratoriumtechnoloog. 

3
Capita Selecta

Binnen dit vak maak je kennis met de mogelijkheden van automatisatie binnen klinische labo's. Je leert tevens het arbeids- en sociaalzekerheids- en patiëntenrecht.En je maakt kennis met de de basisprincipes van relevante in vivo technieken zoals ECG, EEG, spirometrie, bloeddrukmetingen, bloedafname,...

4
Internationaal project
Internationaal project 3 @INT

In het Internationaal Project 3 (@INT) zal je gedurende één week in het buitenland of in Wallonië verblijven om in een internationale setting te leren werken in het labo. Het doel van dit vak is om jou kennis en Engels/Frans vakjargon over relevante biomedische analyses en technieken bij te brengen. Hierbij zal je gestimuleerd worden om jouw Engelse/Franse communicatievaardigheden te ontplooien.

3
Internationaal project 3 @ Home

In het Internationaal Project 3  zal je (in navolging van internationaal project 1 & 2) ook in een internationale setting leren werken in het labo. Alle communicatie (schriftelijk, mondeling) verloopt in het Engels. Het belangrijkste doel is om  jou stapsgewijs het vakjargon in het Engels aan te reiken (via lab-opdrachten, besprekingen, enz) en om je te leren omgaan met inkomende internationale, anderstalige studenten (zoals dit in het werkveld zal verlopen).

3
Keuzevakken
Talentproject @ Open Biolab

Via dit keuzevak zal je gedurende een semester werken aan een onderzoeksproject. Daarbij mag je zelf een projectvoorstel doen. Dit kan een eigen idee zijn of een project gebaseerd op reeds bestaande onderzoekslijnen van het kenniscentrum (OpenBioLab Brussel). Vanuit een onderzoeksvraag zal een plan van aanpak opgemaakt worden. Vervolgens zal je het onderzoek uitvoeren in het labo. Je resultaten worden nadien neergeschreven in een verslag en gepresenteerd.

4
Bio-ethiek

Wil je verder studeren en een master in Biomedische wetenschappen (BMW) aan de VUB behalen? Dan kan je reeds dit vak uit het 2de jaar bachelor BMW opnemen.

3
Mentorschap

Ben je sterk in wetenschappen zoals chemie, biologie, enz?  En deel je graag deze kennis met eerstejaarstudenten die het moeilijker hebben? Via dit keuzevak kan je BMLT- studenten helpen, begeleiden. Je dient  de leerstof met de respectievelijke student door te nemen, oefeningen met hem/haar te maken en je ervaringen van het eerste jaar met hem/haar te delen.

3
Entrepreneurship

Entrepreneurship is een attitude die zowel kan gebruikt worden om een eigen zaak op te starten maar ook om als intrapreneur een mooie loopbaan uit te bouwen binnen een bedrijf als werknemer die een kaderfunctie ambieert. Ondernemen is in staat zijn een strategie uit te tekenen en te implementeren voor een vooropgestelde ambitie te realiseren, dit alles met economische rentabiliteit als kritische succesfactor. Een groot deel gaat ook naar financiële geletterdheid; je leert een balans lezen en de opbouw van een resultatenrekening. Als laatste stuk binnen de inhoud zullen we het hebben over marketing of je product naar de markt brengen, ready to market maken.

4
Biotechnical skills

Een basiskennis van electronica, techniek en ICT zal noodzakelijk zijn voor de biomedische laboratoriumtechnoloog van de toekomst. DIYbio toestellen zijn hiervoor het ideale aanknooppunt. In deze keuzemodule zul je kennis maken met de nodige bouwstenen om zelf je eigen DIY bio toestellen samen te stellen. Hierdoor zal je de werking van de apparatuur die je dagelijks in handen hebt kunnen inzien, en de abstracte werking hiervan kunnen inschatten. Je leert innovatief omgaan met bestaande fablab technieken, researchmatig denken en analytisch met hardwarematige problemen om te gaan.

4
Cosmetic sciences

Cosmetica zijn alle producten die in contact komen met de opperhuid, de haren, het lichaamshaar, de nagels, de lippen, de mond, enz met als doel om die te reinigen (bvb: zeep), te beschermen (bvb: zonnecrème), in goede staat te houden (bvb: antirimpelcrème), te parfumeren (bvb parfum, deodorant) of het uiterlijk ervan te wijzigen (bvb: make-up, haarkleurmiddelen). De cosmetica-industrie is een belangrijke sector in België die nood heeft aan professionele bachelors met een wetenschappelijke achtergrond en interesse in Cosmetologie. Dit keuzevak is module 3 van de postgraduaatopleiding Cosmetic sciences.

Hierin zal je kennismaken met de theorie en de praktijk van formulatietechnieken alsook met het productieproces in de cosmetische industrie.

3
ICT in the lab 1

Je krijgt binnen dit keuzevak een basis op vlak van digitale geletterdheid.  Daarbij gaan we de functionaliteiten binnen zowel Windows als Linux onder de loep nemen.  We bekijken hoe eenvoudige netwerken opgezet kunnen worden. Dit met het oog op interconnectiviteit tussen verschillende systemen te kunnen ondersteunen.
Nadien leer je een eigen database systeem opzetten.  Je leert ook met behulp van SQL de data ophalen en verwerken.  Deze data zullen we verder bewerken met functionaliteiten van Excel.  Finaal werpen we een blik op de toekomst, waarbij we de mogelijkheden binnen Artificiële Intelligentie bekijken.  
 

4
ICT in the lab 2

De job van laborant verandert in snel tempo.  Doorgedreven automatisering en de komst van artificiële intelligentie brengen nieuwe uitdagingen met zich mee.  Er is een nood in het werkveld aan key-operatoren die de brug vormen tussen een medisch of farmaceutisch/biologisch laborant (MLT/FBT) en ICT’ers.  Beschik je reeds over digitale basisvaardigheden of heb je het keuzevak ICT in the lab 1 gevolgd?   Dan is dit keuzevak de ideale vervolgopleiding!

4
Stage en bachelorproef
Bachelorproef Stage 1 (12 weken)

Tijdens de stageperiode zal je leren zelfstandig problemen herkennen en oplossen en opgelegde taken tot een goed einde brengen. Er wordt van jou verwacht dat je als individu en collega kan functioneren in een klinisch ziekenhuis- of privélaboratorium. Een tweede, minstens even belangrijke doelstelling is het leren werken met geavanceerde professionele analyseapparatuur om je technische vorming  te vervolledigen. Je stage is de aanloop tot het verdere beroepsleven.

19
Stage 2 (4 weken)

Tijdens de stageperiode zal je leren zelfstandig problemen herkennen en oplossen en opgelegde taken tot een goed einde brengen. Er wordt van jou verwacht dat je als individu en collega kan functioneren in een klinisch ziekenhuis- of privélaboratorium. Een tweede, minstens even belangrijke doelstelling is het leren werken met geavanceerde professionele analyseapparatuur om je technische vorming  te vervolledigen. Je stage is de aanloop tot het verdere beroepsleven.

8
Stage 3 (4 weken)

Tijdens de stageperiode zal je leren zelfstandig problemen herkennen en oplossen en opgelegde taken tot een goed einde brengen. Er wordt van jou verwacht dat je als individu en collega kan functioneren in een klinisch ziekenhuis- of privélaboratorium. Een tweede, minstens even belangrijke doelstelling is het leren werken met geavanceerde professionele analyseapparatuur om je technische vorming  te vervolledigen. Je stage is de aanloop tot het verdere beroepsleven.

8
International internship 1 + thesis (12 weeks)

Kies je voor een buitenlands avontuur? Dan zal je tijdens deze stageperiode leren zelfstandig problemen herkennen en oplossen en opgelegde taken tot een goed einde brengen. Er wordt van jou verwacht dat je als individu en collega kan functioneren in een 'internationaal' ziekenhuis- of privé labo. Een tweede, minstens even belangrijke doelstelling is het leren werken met geavanceerde professionele analyseapparatuur om je technische vorming  te vervolledigen. Je stage is de aanloop tot het verdere beroepsleven.

22
International internship 2 (4 weeks)

Kies je voor een buitenlands avontuur? Dan zal je tijdens deze stageperiode leren zelfstandig problemen herkennen en oplossen en opgelegde taken tot een goed einde brengen. Er wordt van jou verwacht dat je als individu en collega kan functioneren in een 'internationaal' ziekenhuis- of privé labo. Een tweede, minstens even belangrijke doelstelling is het leren werken met geavanceerde professionele analyseapparatuur om je technische vorming te vervolledigen. Je stage is de aanloop tot het verdere beroepsleven.

8
International internship 3 (4 weeks)

Kies je voor een buitenlands avontuur? Dan zal je tijdens deze stageperiode leren zelfstandig problemen herkennen en oplossen en opgelegde taken tot een goed einde brengen. Er wordt van jou verwacht dat je als individu en collega kan functioneren in een 'internationaal' ziekenhuis- of privé labo. Een tweede, minstens even belangrijke doelstelling is het leren werken met geavanceerde professionele analyseapparatuur om je technische vorming te vervolledigen. Je stage is de aanloop tot het verdere beroepsleven.

8

ECTS-fiches en lessenrooster

Stage

Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie (FBT)

Ben je farmaceutisch georiënteerd en geïnteresseerd in research, dan kun je kiezen voor de stage van 8 weken in een onderzoekslabo, een farmaceutisch bedrijf of een apotheek en doe je een FBT-eindwerkstage (gekoppeld aan je bachelorproef) van 12 weken.

Medische Laboratoriumtechnologie (MLT)

Ben je vooral geïnteresseerd om te gaan werken als medisch laboratoriumtechnoloog, dan ga je in een ziekenhuis- of privé-labo op stage in 3 disciplines (naar keuze) bv. (klinische chemie of hematologie of microbiologie of …) gedurende 20 weken verdeeld over respectievelijk 12 weken en  2 x 4 weken.

Forensische stage

Wil je ervaring opdoen in forensisch onderzoek, dan kies je best voor een FBT- of MLT- stage of eindwerk in een forensisch labo of in de laboratoria van de technische en wetenschappelijke politie.

Na je studie

Aan het werk 

Diploma Biomedische Laboratoriumtechnologie op zak = meteen aan de slag

 • Laborant is een knelpuntberoep.
 • De helft van onze studenten studeert verder.
 • De andere helft heeft binnen de 1 tot 3 maanden een job. Bovendien doe je belangrijk werk.

Afstudeerrichting MLT

 • medische labo’s van ziekenhuizen of in de privésector
 • afdelingen klinische chemie, hematologie, microbiologie, toxicologie, anatomie-pathologie, bloedtransfusiecentra
 • officiële diensten voor volksgezondheid

Afstudeerrichting FBT

 • wetenschappelijk onderzoek bij een researchafdeling van een farmaceutisch of biotechnologisch bedrijf, of binnen een universitaire onderzoeksgroep
 • een openbare of ziekenhuisapotheek
 • forensische labo’s
 • gerechtelijke en federale politie

Verder studeren

Als je wil, kun je na het behalen van je diploma een master behalen, meestal via een schakelprogramma.

 • master in de Biologie
 • master in de Biomedische Wetenschappen
 • master in de Farmaceutische zorg of master in de Geneesmiddelenontwikkeling
 • master in de Industriële Wetenschappen, optie biochemie of biotechnologie
 • master in het Management en Beleid van de Gezondheidszorg
 • European master voor biomedical science

“Na een stage in een medisch labo, vroeg men of ik er wou blijven werken. Ik hou erg van deze job, het praktische werk in het labo spreekt me echt aan. Bovendien hou ik ook van de wisselend uren en ik verdien zeker niet slecht.”

Saïd
oud-student Biomedische Laboratoriumtechnologie

Waar heb je les

Campus Jette

 • In het groene Jette (Vlakbij Laarbeekbos)
 • Brussels Health Campus (samen met VUB en UZ Brussel)
 • Medische campus: eigen simulatiecentrum
 • Leuke studentenresto met broodjes, salades, soep & snacks
 • Fitness vlakbij
 • Vlot bereikbaar met trein, bus, tram, fiets, step
 • Voldoende parkeerplek
 • Groene buitenruimte

  Contact:

  • bel ons: 02 472 52 00
  • mail ons: gdt.jette@ehb.be
  • Adres: Laarbeeklaan 121, 1090 Jette

  Openingsuren studentensecretariaat:

  • Elke werkdag open van 8u tot 17u. Op vrijdag gesloten vanaf 16u. 

  Flexibel studeren

  Verkort traject: MLT-diploma in één jaar

  Voor wie

  • master Biomedische Wetenschappen
  • FBT-diploma aan een andere hogeschool 
  • Ander wetenschappelijk diploma? Conacteer ons en we maken een persoonlijk traject op.

  Er is een enorme vraag naar medische laboranten (MLT). Dit is een wettelijk beschermd beroep. Je hebt dus een erkenning nodig om deze job te kunnen uitvoeren.

  Inschrijven verkort traject

  Semester 1 

  Semester 2

  Voor masters: 

  • stage 1: 12 weken
  • stage 2: 4 weken
  • stage 3: 4 weken
  • Vrijstelling van stage 2 en stage 3 is mogelijk op basis van werkervaring en reeds gelopen stages.

  Voor afgestudeerden FBT:

  • 20 weken stage + bachelorproef 
  • stage 1: 12 weken
  • stage 2: 4 weken
  • stage 3: 4 weken

  Naar het buitenland

  Biomedische laboratoriumtechnologie ontdekken in het buitenland? Dan kan je op buitenlandse stage. Je hebt  keuze uit verschillende mogelijkheden: Zweden, Finland, Oostenrijk, Italië, Portugal, Tenerife, …maar ook dichterbij in Nederland werken we samen met partners om de studentenmobiliteit in goede banen te leiden. Ga je voor minimum 12 weken naar het buitenland, dan hoef je zelfs geen keuzevak meer te kiezen.

  Studiekosten

  Hieronder vind je een kort overzicht van de kosten. Lees hier een uitgebreid overzicht

  Inschrijvingsgeld

  Het inschrijvingsgeld aan een hogeschool hangt onder meer af van

  • het type contract,
  • het aantal studiepunten waarvoor je je inschrijft,
  • je statuut.

  Meer informatie vind je ook terug op de pagina van de Vlaamse overheid.

   

    

   Vast gedeelte

   Variabel gedeelte per studiepunt

   Voltijdse studenten ’23-’24 (60 studiepunten)

   Niet-beurstariefstudent

   € 282,1

   € 13,5

   € 1.092,1

   Bijna-beurstariefstudent

   € 282,1

   € 4,9

   € 576,1

   Beurstariefstudent

   € 128,8

   € 0

   € 128,8

   Opleiding gebonden kosten

   Studiefinanciering

   Inschrijvingsgeld, boeken en cursussen, kot, vervoer … studeren kost wel wat. Maar dit mag geen hindernis vormen om te studeren aan EhB. Check alle mogelijkheden om ondersteuning te krijgen: 

   Kwaliteitsvol onderwijs

   Erasmushogeschool Brussel streeft kwaliteitsvol onderwijs na en ontwikkelt haar opleidingen voortdurend om te voldoen aan (inter-)nationale kwaliteitskenmerken. EhB zet maximaal in op het ontwikkelen van een kwaliteitscultuur en hanteert haar eigen kwaliteitsregie als fundament voor kwaliteitsvol onderwijs. 
    
   Verschillende instrumenten garanderen het versterken en borgen van de onderwijskwaliteit van deze opleiding:

   • In 2023 beoordeelden externe peers de kwaliteit van deze opleiding. Lees het volledige rapport van de peerreview.
   • Het College van Bestuur van EhB besloot deze opleiding te borgen voor de periode 2023 tot 2029 in het borgingsbesluit.
   • De kwaliteitsfiche toont een overzicht van de sterktes en groeikansen van deze opleiding. 

   De website opleiding in cijfers van de Vlaamse overheid geeft informatie over het profiel van deze opleiding zoals wie deze opleiding volgt, hoelang studenten erover doen om hun diploma te behalen, etc.
    
   Lees meer over de kwaliteitsborging binnen EhB.

   Infodagen

   We zwieren op verschillende momenten tijdens het jaar de deuren van onze campussen open. Je bent dan welkom voor een toffe babbel met docenten en studenten, een rondleiding op campus, een inkijk in cursussen en je inschrijving.              

   Openlesweek

   Benieuwd hoe het eraan toegaat op campus? Goesting om je even een echte student te wanen? 

   • Kom een workshop of les volgen 
   • Tijdens de krokusvakantie

   Check altijd deze pagina voor last-minute wijzigingen. Wil je op de hoogte gehouden worden van al onze events? Laat dan je gegevens achter.

   Inschrijven

   Klaar om je in te schrijven voor Biomedische laboratoriumtechnologie? Top!  Op deze pagina kan je van start met je inschrijving. Je vindt er alle belangrijke info terug: wat moet je in orde brengen, hoeveel kost studeren, wat met je leerkrediet, toelatingsvoorwaarden, financiële steun enz. Je kan je inschrijving volledig digitaal afronden, je kan langskomen op ons studentensecretariaat of tijdens onze volgende infodag.  

   De openingsuren van ons studentensecretariaat: 

   • Van maandag tot donderdag van 9u tot 16u, op vrijdag van 9u tot 15u
   • Tijdens de infodagen: zaterdag 26 juni, 4 en 11 september.
   • Op afspraak: via e-mail
   • Het secretariaat is gesloten op 26 augustus

   Heb je geen diploma secundair onderwijs?

   Dan kan je deelnemen aan een bekwaamheidsproef om toch toegelaten te worden. Check alle voorwaarden om deel te nemen.

   Overstap van VUB

   Overstappen van Biomedische wetenschappen of Farmaceutische wetenschappen aan de VUB? Kijk dan hier wat er mogelijk is.

   Contact

   • Erasmushogeschool Brussel

   • campus Jette

   • Laarbeeklaan 121, 1090 Jette