Kenniscentrum Brussels Integrated Care

Het kenniscentrum Brussels Integrated Care (BIC) is gekoppeld aan de opleidingen Verpleegkunde en Vroedkunde van Erasmushogeschool Brussel. De scope van het BIC kenniscentrum is om als expertisecentrum een antwoord bieden op de actuele noden van de gezondheidszorg door bij te dragen aan een verdere uitbouw van een geïntegreerd zorglandschap op microniveau (niveau van de zorgvrager). Binnen dit kenniscentrum staat de zorgvrager centraal, er wordt gericht onderzoek uitgevoerd naar bepaalde doelgroepen relevant voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijvoorbeeld ouderen, pas bevallen vrouwen, zorgvragers uit de geestelijke gezondheidszorg, etc.

Studente en docente in het simulatiecentrum

Onze onderzoekslijnen

Naar geïntegreerde zorgpaden, met een bijzondere aandacht voor de verpleeg- en vroedkunde 

Binnen deze onderzoekslijn worden geïntegreerde zorgpaden ontwikkeld voor een doelgroep binnen de verpleeg- en vroedkunde. De nadruk ligt op interdisciplinaire samenwerking van de verschillende zorgverleners binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De doelgroepen zijn de volgende: personen met dementie binnen de verpleegkunde (i.s.m. regionaal expertisecentrum dementie BrOes en de VUB) en pas bevallen vrouwen (met een kort ziekenhuisverblijf) binnen de vroedkunde (i.s.m. het UZ Brussel en de Arteveldehogeschool Gent). 

Interdisciplinaire samenwerking ter bevordering van geïntegreerde zorg en continuïteit van zorg

In deze onderzoekslijn worden samenwerkingsmodellen tussen verschillende zorgverleners onderzocht en de manier waarop deze ervaren worden door zorgvrager, binnen de Brusselse grootstedelijke context. Het doel van deze onderzoekslijn is om op basis van de inzichten vanuit het onderzoek aanbevelingen te geven, om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen op de zorgvrager. 
-    Meten van ervaringen van ouderen met een migratie achtergrond, hun mantelzorgers en hun professionals gedurende het ziektetraject van dementie, binnen het project Diverse Elderly Care.
-    Onderzoek naar samenwerkingsmodellen binnen de perinatale periode ter bevordering van de continuïteit van zorg: overzicht van de bestaande samenwerkingsmodellen, onderzoek naar de beïnvloedende factoren van continuïteit van zorg, en de perceptie van pas bevallen vrouwen en zorgverleners over de continuïteit van zorg

De rol van de verpleegkundige en vroedvrouw, en professionalisering van gezondheidszorgberoepen in een veranderend zorglandschap van geïntegreerde zorg binnen de Brusselse grootstedelijke context

In deze onderzoekslijn wordt onderzocht hoe zorgverleners een rol kunnen spelen in een geïntegreerde zorg. Daarenboven wordt er onderzoek gedaan naar de verschillende diensten, die kunnen bijdragen tot professionalisering. Professionalisering beoogt om de competenties van vaardigheden van de zorgverlener continu te versterken om een kwalitatieve zorg te leveren binnen een grootstedelijke context. Het is voor de zorgvrager en hun omgeving, en voor de zorgverlener zelf, niet altijd duidelijk wat de taken en bevoegdheden van elke zorgverlener zijn. Kennis hieromtrent kan bijdragen tot een betere samenwerking en geïntegreerde zorg stimuleren die de kwaliteit van zorg ten goede komt.
-    Het meten van cultuursensitiviteit bij zorgverleners ter bevordering van de kwaliteit van zorg binnen een ethno-diverse context in het BHG, binnen het project Diverse Elderly Care.
-    Multidisciplinaire teamtrainingen door middel van simulatietrainingen bij zorgverleners ter voorkoming van medische fouten 
-    De rol van de verpleegkundige als afgevaardigde binnen een multidisciplinair team bij euthanasie omwille van psychisch ondraaglijk lijden
-    Onderzoek naar de rol en bevoegdheden van de vroedvrouw tijdens de perinatale periode
-    Onderzoek naar de ervaringen over de aangeleerde vaardigheden bij simulatietraining
 

Onze recent afgeronde projecten

Het ontslagmanagement in het UZ Brussel: competenties, barrières en rol van de verpleegkundigen en vroedvrouwen voor etnisch en sociaal economisch kwetsbare patiëntengroepen

In het kader van de verkorting van de ligduur in het ziekenhuis, het correct benutten van de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg en de behoefte aan samenwerking tussen ziekenhuizen en andere (extramurale) voorzieningen worden veel vragen gesteld over de “integratie” van het zorgaanbod en het zorgtraject van de patiënten. Er is echter bijzonder weinig geweten over hoe gedifferentieerd de begeleiding en omkadering van patiënten-doelgroepen moet ontwikkeld worden. Bijvoorbeeld, de behoeften aan begeleiding en omkadering van kwetsbare patiënten (socio-economisch, allochtoon, laag opgeleid, beperkt netwerk van familie en mantelzorg …) kan mogelijk verschillen van andere groepen. In dit onderzoek werd er in het bijzonder toegespitst op de Brusselse context, die gekenmerkt wordt door een multiculturele en socio-economisch zwakkere bevolking en werd er onderzocht of het ontslagmanagement hieraan moet aangepast worden. Verder had dit onderzoek tot doel inzicht te verwerven in het type competenties dat vereist is van zorgverstrekkers, en in het bijzonder van verpleegkundigen en vroedvrouwen, om een aangepast en effectief ontslagmanagement vorm te geven in een multiculturele omgeving.
Contactpersonen: Ann Claeys (opleiding verpleegkunde), Florence D’Haenens (opleiding vroedkunde)
 

Innoverende methodieken voor Cultuursensitieve Ouderenzorg in Brussel

De samenleving vergrijst in een snel tempo en dit brengt nieuwe (grootstedelijke) uitdagingen mee voor de Brusselse ouderen. Niet alleen de vergrijzing is een hedendaags probleem, ook de toegenomen diversiteit bij ouderen vorm een grote uitdaging voor de zorgsector. Echter stellen de hulp- en zorgverleners op de eerste en de nulde lijn vast onvoldoende gewapend te zijn met methodieken om met dit steeds meer diverse doelpubliek om te gaan. Het doel is om de uitwisseling en coproductie van nieuwe methodieken voor de hulp- en zorgverleners gericht op de ontwikkeling van een cultuursensitieve ouderenzorg in Brussel. 
Contactpersonen: Ann Claeys (opleiding Verpleegkunde), Arzu Yentür (projectmedewerker)
Werkboek:  http://politeia.be/nl-be/book/werkboek-cultuursensitieve-zorg/13546.htm 
 

Dienstverlening & geplande studiedagen/events

Dienstverlening

- Opleidingstraject voor verpleegkundigen in woonzorgcentra 
- Navorming cultuursensitieve zorg
- Trainingen in simulatiecentrum verpleegkunde en vroedkunde
- Adviesverlening omtrent zorgpaden in de zorgsector

Geplande studiedagen/events

- 20/9/2018: 2de netwerkevent over dementiezorg in een divers Brussel
- 8/11/2018: dementiediagnostiek bij ouderen met migratie-achtergrond
- 18/9/2018: studiedag rond patiëntenparticipatie.
- 17/10/2018: Kansarmoede en zwangerschap in Brussel
- 20/11/2018: EHealth en mHealth in de perinatale zorg
 

Onze medewerkers

Senior onderzoeker

Maaike Fobelets

Structureel onderzoekers

Dennis Demedts en Sandra Tricas-Sauras (Verpleegkunde)
Florence D’haenens (Vroedkunde)


Vrijwillig wetenschappelijk medewerkers

Imgard Coppens (Verpleegkunde)
Ann Claeys (Verpleegkunde)
Joeri Vermeulen (Vroedkunde)

Waar vind je ons?

Het kenniscentrum Brussels Integrated Care is gehuisvest op campus Jette van de Erasmushogeschool Brussel.

Laarbeeklaan 121
1090 Brussel

 

Vragen? Neem contact met ons op!