corona
Updates

Coronavirus: updates en richtlijnen

[English version here]

Naar aanleiding van het coronavirus/Covid-19 geven we regelmatig een update naar onze studenten en personeelsleden. Alle specifieke informatie voor studenten of personeel kan je terugvinden op onderstaande pagina's. We geven op deze pagina's ook een antwoord op vaakgestelde vragen.

De basisregel blijft dezelfde: we organiseren zoveel mogelijk digitaal. Alles wat niet fysiek moet uitgeoefend worden, gaat online door. Studenten en medewerkers komen enkel naar de campus als er geen alternatieve werkwijze mogelijk is. Voor wie wél naar onze campussen moet komen, gelden de algemene regels die uitgevaardigd worden door de overheid en na te lezen zijn op www.info-coronavirus.be. Daarnaast hanteert EhB volgende verplichte basisregels, die verplichte lectuur zijn voor iedereen. Lees dus zeker onderstaande pagina én de richtlijnen door die voor jou van toepassing zijn.

 

Update 07/05: Richtlijnen voor aanwezigheid op de campussen vanaf 18/05/2020

Alle specifieke richtlijnen kan je hier lezen:

Verplichte basisregels 

Deze regels gelden voor iedereen op de campus: studenten, personeel en bezoekers. 
Social distancing

Bij verplaatsingen hou je 1,5m afstand; voor elke zitplaats wordt een cirkel van ca. 7 m² voorzien

Hygiëne 

EhB voorziet hygiënisch materiaal om handen te wassen. Wanneer ben je verplicht je handen te wassen:

 • Bij het betreden van de campus.
 • Na toiletbezoek.
 • Voor de maaltijd.
 • Voor het verlaten van de EhB.
 • Na het hoesten of niezen.
 • Voor en na bedienen van machines, instrumenten,…
Bescherming
 • Mondmaskers of mondneusbedekkingen zijn verplicht voor iedereen en worden tijdens het hele verblijf op de campus aangehouden
 • Schoonmaakpersoneel draagt mondmaskers én handschoenen
Risicogroepen

We houden maximaal rekening met zieke personen en personen die tot een risicogroep behoren:

 • Zieke studenten en personeelsleden blijven thuis. Vermoedelijk zieke studenten en personeelsleden worden naar huis gestuurd.
 • Studenten die tot de risicogroep behoren, kunnen digitaal onderwijs blijven volgen.
 • Personeelsleden die tot de risicogroep behoren, worden aangeraden om van thuis te blijven werken. Als thuiswerk onmogelijk blijkt kunnen die personeelsleden genieten van een overmachtsregeling.

Of je al of niet tot een risicogroep behoort, bepaalt je huisarts.

Corona-veiligheidsbeleid 

Het mag duidelijk zijn dat de veiligheid van alle studenten en personeel een absolute basisvoorwaarde is bij het gebruik van onze campussen.

 • We voorzien maatregelen voor de fysieke veiligheid én voor het mentale welbevinden.
 • We ambiëren een zo veilig mogelijke EhB-omgeving, waarbij we het risico op besmetting maximaal proberen in te dijken.
 • Social distancing is altijd en overal de regel.
 • Mondmaskers en mondneusbedekkingen maken een cruciaal deel uit van het veiligheidsbeleid.

Er worden richtlijnen verspreid voor enerzijds mensen die aanwezig zijn op de campussen, anderzijds voor het personeel dat de activiteiten die fysieke aanwezigheid vereisen moet inplannen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de richtlijnen van Onderwijs Vlaanderen.

EhB beschikt reeds over instructies aangaande de te ondernemen acties in geval van besmetting.
 • Bij een bevestigde besmetting of een vermoeden van besmetting wordt dit onmiddellijk gemeld via corona@ehb.be.
 • Ouders van studenten die ziek worden op EhB worden meteen gecontacteerd om hen op te halen. De studenten met COVID-symptomen worden meteen uit de activiteit gehaald en in een apart lokaal in quarantaine geplaatst tot de ouders hen opgehaald hebben. Het geïnfecteerde lokaal moet ontsmet worden.
De organisatie van de activiteiten die aanwezigheid op de campussen vereisen gebeurt op basis van risicoanalyses per locatie.
 • EhB laat zich hierbij ondersteunen en adviseren door de externe dienst voor preventie en bescherming van IDEWE.
 • De risicoanalyse wordt opgemaakt door het EhB-bestuur in samenwerking met de interne en de externe preventiedienst, met rapportering naar het CPBW.
 • De lokale preventiemedewerkers zijn betrokken bij de organisatie van de heropstart.
Bij de risicoanalyse en bij het nemen van preventiemaatregelen houden we naast de fysieke veiligheid ook rekening met het mentale welzijn van studenten en personeel.
 • Voor de studenten zijn de studentenbegeleiders het aanspreekpunt, en in tweede instantie de dienst Stuvo.
 • Er zijn via de HR-dienst afspraken gemaakt met de afdeling psychosociaal welzijn van de externe dienst IDEWE.
 • We houden bij de heropstart rekening met de lange periode waarin studenten en het EhB-personeel elkaar niet gezien hebben (ook in kader van het naleven social distancing net na de heropstart)
We voorzien regelmatige tussentijdse evaluaties en zo nodig bijsturingen door te voeren van de risicoanalyse en het uitvoering van de preventiemaatregelen.
 • De EhB zorgt voor een regelmatig overleg (minimaal twee maal per week) met de verschillende interne diensten, departementen en opleidingen om te weten wat er leeft binnen de EhB. Er zal voldoende toezicht georganiseerd worden om erop toe te zien dat alle maatregelen nageleefd worden.
 • Wij hebben duidelijke afspraken gemaakt met derden (schoonmaak, leveranciers, …).
 • We voorzien maatregelen om niet-essentiële derden (bezoekers) zoveel als mogelijk te weren.
 • Er zal voldoende tijd uitgetrokken worden voor het onthaal van studenten en personeel bij de heropstart.

Opleidingsspecifieke info: lessen, examens,...

Op Canvas vind je steeds per opleiding hoe en wanneer we de lessen, de stages en/of de evaluaties organiseren. 

Info in verband met stage naar het buitenland

(update 14/3)

Buitenlandse Zaken raadt momenteel alle reizen af. Dat betekent dat niemand nog op stage naar het buitenland kan vertrekken zolang dit advies van kracht blijft.

 • Neem contact met je opleidingshoofd om te bekijken welke alternatieven er mogelijk zijn voor je stage.
 • Bekijk wat de mogelijkheden zijn i.v.m. je vlucht, je verblijf, …. (annuleren, uitstellen, …)
 • Kreeg je beurs voor je verblijf in het buitenland, neem dan ook contact op met het international.office@ehb.be.

De hogeschool staat in permanent contact met het crisiscentrum van de FOD Buitenlandse Zaken om de instructies over verblijf in of terugkeren uit het buitenland te monitoren.

Wie in het buitenland zit, wordt gevraagd contact op te nemen

We vragen onze studenten in het buitenland met aandrang om zo snel mogelijk contact op te nemen met het consulaat of de ambassade in het land waar je verblijft. Gelieve international.office@ehb.be in cc te zetten van je mailtje en geef volgende gegevens door:

 • Naam & voornaam
 • Geboortedatum
 • Rijksregisternummer
 • GSM-nummer
 • Geplande verblijfsperiode
 • Beknopte stand van zaken van je stage of studie (kan je nog stage lopen of werd de stage opgeschort, wordt er nog lesgegeven, …)

Coronavirus mailbox 

We zijn voorbereid om bezorgdheden en vragen op te vangen. Daartoe werd een e-mailadres corona@ehb.be aangemaakt. Je kan er terecht met vragen of meldingen:

 • bij een bevestigde besmetting met het coronavirus
 • bij een vermoeden van besmetting
 • bij vragen allerhande over het coronavirus

 

We blijven oproepen om de algemene voorzorgsmaatregelen in acht te nemen:
 • Pas een goede handhygiëne toe: was regelmatig je handen met water en zeep.
 • Als je niest of hoest, doe dat dan in een papieren zakdoek en gooi hem daarna weg.
 • Als je geen zakdoek hebt, nies dan in je elleboog (zeker niet in je handen). 
 • Raak zo weinig mogelijk met je handen je gezicht, mond of neus aan.
Belangrijke links:
Deel dit