corona
Updates

Coronavirus: updates en richtlijnen

[English version here]

Corona-updates: op deze pagina's geven we regelmatig een update over de richtlijnen die gelden aan onze hogeschool. 

Mail naar corona@ehb.be als je: 

 • ziek bent
 • in quarantaine moet
 • vragen hebt over de maatregelen. 

Meest recente updates

2 juli 2021

De coronamailbox wordt tussen 10 juli tot 15 augustus 2021 minder frequent geopend. Heb je een dringende vraag of mededeling tijdens die periode, dan kun je onze corona-coördinator Carine Meeus bellen op het GSM-nummer 0486/71 21 67. 

We herinneren je ook aan deze nuttige websites met de laatste coronamaatregelen en updates (bijvoorbeeld over reizen, coronacertificaten, draaiboek hogescholen, eventorganisatie...):

14 juni 2021

De huidige examens en de examens in 2de zittijd worden georganiseerd volgens de maatregelen die ook al golden in juni vorig jaar en januari dit jaar. Op canvas vind je de info voor jouw opleiding. Lees ook de regels i.v.m. vaccinaties op examendagen hieronder.

Verder volgen we volgen het zomerplan van de overheid voor de aanwezigheid van studenten en docenten op de campus. Via de link lees je wat dat betekent. 

Volgend academiejaar in code groen :-)

Net zoals de andere hoger onderwijsinstellingen bereiden wij ons voor om het nieuwe academiejaar in code groen te starten, dat wil zeggen met maximaal contactonderwijs en aanwezigheid op de campus. Dit voornemen zal voor aanvang van het academiejaar door de overheid opnieuw geëvalueerd worden.

Zelftesten en CO2-meters

Op alle campussen werden de zelftesten geleverd die de overheid gratis ter beschikking stelde. De docenten kregen hierover uitgebreide informatie. Zelftesten zijn een extra middel om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ze dragen bij tot het veilig openhouden van onze hogeschool. 

De hogeschool heeft CO2-meters aangeschaft. Alle campussen worden voorzien van een aantal exemplaren en zodat deze kunnen ingezet worden om de luchtkwaliteit in de ruimtes te controleren. Natuurlijk gelden ook de ventilatieregels nog. 

Heb je hierover vragen? Mail naar corona@ehb.be. 

21/5/2021

Vaccinatie-afspraak en examens

Als je een examen mist omdat je op datzelfde tijdstip opgeroepen bent voor een coronavaccinatie en je je ook daadwerkelijk laat vaccineren, dan beschouwen we deze afwezigheid als gewettigd. Je meldt deze afwezigheid conform artikel 11 van het examenreglement en staaft ze met een kopie van je vaccinatiebewijs. Gewettigde afwezigheden tijdens de examens geven recht op een inhaalexamen volgens de modaliteiten zoals vastgelegd in artikel 12 van het examenreglement.  

Mocht je de dag na de vaccinatie ziek zijn en hierdoor afwezig zijn op een examen, dan beschouwen we dit eveneens als een gewettigde afwezigheid.  Als staving volstaat hiervoor eveneens je vaccinatiebewijs en is geen bijkomend doktersbriefje nodig.  

15/4/2021

Dit is de beslissing van onze overheid op 14 april: Hoger onderwijs: één dag per week fysieke aanwezigheid toegestaan op de campus. Examens mogen fysiek plaatsvinden. 

Of dit invloed heeft op jouw lessen en examens, bepaalt je opleiding. We werken permanent aan de planning, check daarom dagelijks Canvas. Daar lees je welke zaken er voor jou veranderen.

  Algemene richtlijnen 

  Wat in geval van besmetting?

  Bij een bevestigde besmetting of een vermoeden van besmetting neem je onmiddellijk contact op met je huisarts en stuur je een email naar corona@ehb.be.

  Kijk zeker ook even naar deze flowchart.

  Corona-veiligheidsbeleid 

  Het mag duidelijk zijn dat de veiligheid van alle studenten en personeel een absolute basisvoorwaarde is bij het gebruik van onze campussen.

  • We voorzien maatregelen voor de fysieke veiligheid én voor het mentale welbevinden.
  • We ambiëren een zo veilig mogelijke EhB-omgeving, waarbij we het risico op besmetting maximaal proberen in te dijken.
  • Social distancing is altijd en overal de regel.
  • Mondmaskers en mondneusbedekkingen maken een cruciaal deel uit van het veiligheidsbeleid.
  • Met oog op tracing, zullen we via lijsten bijhouden wie in de les aanwezig is. Deze gegevens worden 2 weken bewaard. Indien iemand uit je les besmet blijkt met COVID, zullen we je informeren.

  Er worden richtlijnen verspreid voor enerzijds mensen die aanwezig zijn op de campussen, anderzijds voor het personeel dat de activiteiten die fysieke aanwezigheid vereisen moet inplannen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de richtlijnen van Onderwijs Vlaanderen. EhB hanteert code oranje.

  Verplichte basisregels 

  Deze regels gelden voor iedereen op de campus: studenten, personeel en bezoekers. 

  Social distancing

  Bij verplaatsingen hou je 1,5m afstand. Het dragen van een mondmasker op de campus is verplicht, ook tijdens de les. Zit je in het leslokaal ver genoeg van elkaar (> 1,5m) dan mag je je masker afnemen. Bij voldoende afstand mogen docenten een faceshield dragen. Staat de docent op meer dan 4m van de eerste rij studenten, dan hoeft dit niet.

  Hygiëne 

  EhB voorziet hygiënisch materiaal om handen te wassen. Wanneer ben je verplicht je handen te wassen:

  • Bij het betreden van de campus, na toiletbezoek, voor de maaltijd, voor het verlaten van de EhB, na het hoesten of niezen, voor en na bedienen van machines, instrumenten,…
  • Een door EhB ontwikkelde app zal de reiniging van de lokalen opvolgen. Zo ben je zeker dat je telkens een hygiënisch veilige ruimte betreedt.
  Bescherming
  • Mondmaskers of mondneusbedekkingen zijn verplicht voor iedereen en worden tijdens het hele verblijf op de campus aangehouden
  • Schoonmaakpersoneel draagt mondmaskers én handschoenen
  • Er zijn plexischermen voorzien bij 1-op-1 gesprekken, bv. met studentenbegeleiders.
  Risicogroepen

  We houden maximaal rekening met zieke personen en personen die tot een risicogroep behoren:

  • Zieke studenten en personeelsleden blijven thuis. Vermoedelijk zieke studenten en personeelsleden worden naar huis gestuurd.
  • Studenten die tot de risicogroep behoren, kunnen digitaal onderwijs blijven volgen.
  • Personeelsleden die tot de risicogroep behoren, worden aangeraden om van thuis te blijven werken. Als thuiswerk onmogelijk blijkt kunnen die personeelsleden genieten van een overmachtsregeling.
  Wat in geval van besmetting?
  • Bij een bevestigde besmetting of een vermoeden van besmetting wordt dit onmiddellijk gemeld via corona@ehb.be.
  • Ouders van studenten die ziek worden op EhB worden meteen gecontacteerd om hen op te halen. De studenten met COVID-symptomen worden meteen uit de activiteit gehaald en in een apart lokaal in quarantaine geplaatst tot de ouders hen opgehaald hebben. Het geïnfecteerde lokaal moet ontsmet worden.
  Risicoanalyses per locatie
  • EhB laat zich hierbij ondersteunen en adviseren door de externe dienst voor preventie en bescherming van IDEWE.
  • De risicoanalyse wordt opgemaakt door het EhB-bestuur in samenwerking met de interne en de externe preventiedienst, met rapportering naar het CPBW.
  • De lokale preventiemedewerkers zijn betrokken bij de organisatie van de heropstart.
  Welzijn van studenten en personeel
  • Voor de studenten zijn de studentenbegeleiders het aanspreekpunt, en in tweede instantie de dienst Stuvo.
  • Er zijn via de HR-dienst afspraken gemaakt met de afdeling psychosociaal welzijn van de externe dienst IDEWE.
  • We houden bij de heropstart rekening met de lange periode waarin studenten en het EhB-personeel elkaar niet gezien hebben (ook in kader van het naleven social distancing net na de heropstart)
  Tussentijdse evaluaties
  • De EhB zorgt voor een regelmatig overleg met de verschillende interne diensten, departementen en opleidingen om te weten wat er leeft binnen de EhB. Er zal voldoende toezicht georganiseerd worden om erop toe te zien dat alle maatregelen nageleefd worden.
  • Wij hebben duidelijke afspraken gemaakt met derden (schoonmaak, leveranciers, …).
  • We voorzien maatregelen om niet-essentiële derden (bezoekers) zoveel als mogelijk te weren.

  Coronavirus mailbox 

  We zijn voorbereid om jouw meldingen op te vangen. Daartoe werd een e-mailadres corona@ehb.be aangemaakt om er, nadat je jouw huisarts hebt geraadpleegd ons het volgende te melden:

  Deel dit