Je studiecontract wijzigen

Je wil één of meerdere opleidingsonderdelen volgen

Als je de inhoud van je inschrijvingsprogramma wil wijzigen, geldt de volgende regeling:
  • als je inschrijvingsprogramma in omvang toeneemt, betaal je extra per studiepunt
  • als je inschrijvingsprogramma in omvang vermindert, betalen we als volgt terug:
    • tot 8 weken na je inschrijvingsdatum: het studiegeld wordt herberekend op basis van het aantal opgenomen studiepunten; het inschrijvingsgeld voor uitgeschreven opleidingsonderdelen wordt terugbetaald.
    • meer dan 8 weken na je inschrijvingsdatum: het inschrijvingsgeld wordt bij uitschrijving voor opleidingsonderdelen niet terugbetaald.

Je verandert van opleiding binnen EhB

Wil je van opleiding veranderen (heroriënteren) binnen de Erasmushogeschool Brussel en je doet dat
voor 31 oktober:

dan gebeurt de herberekening van je studiegeld op basis van het aantal studiepunten dat je effectief hebt opgenomen binnen de nieuwe ingeschreven opleiding.

na 31 oktober :

dan betaal je het verschil erbij, als het aantal studiepunten van de nieuwe inschrijving toeneemt ten opzichte van de oude inschrijving. Als het aantal studiepunten van de nieuwe inschrijving vermindert ten opzichte van je oude inschrijving, dan kunnen we geen studiegeld terugbetalen.

Je studie stopzetten

Wil je je in de loop van het academiejaar voortijdig uitschrijven voor het geheel van je opleiding, dat meld je dit via een exitgesprek met de studie- of trajectbegeleider.

De formele stopzetting van je studie met de daarbij behorende uitschrijvingsdatum is een zeer belangrijke administratieve handeling met eventuele gevolgen op de teruggave van je leerkrediet, terugbetaling van studiegelden, bepaling van graad van studiefinanciering, terugvordering van studietoelagen of studieleningen, recht op kinderbijslag. 

Als je je uitschrijft, wordt het inschrijvingsgeld op volgende wijze herrekend: 
Vaste bedrag studiegeld: 

Het vast bedrag aan studiegeld wordt beschouwd als administratieve kost en dient steeds betaald te worden, ongeacht datum van je uitschrijving. Deze kost wordt nooit terugbetaald. 

Variabel deel studiegeld:
  • Als je je uitschrijft binnen de 2 weken na je inschrijvingsdatum (of start van het academiejaar), wordt het variabele gedeelte volledig terugbetaald. Je betaalt dan enkel de vaste kost.
  • Als je je uitschrijft tussen de 2 en 8 weken na je inschrijving, betaal je de helft van het variabele inschrijvingsgeld.
  • Als je je uitschrijft na 8 weken na je inschrijving, dien je het volledige inschrijvingsgeld te betalen.

Heb je nog een openstaand saldo, dan moet dit eerst worden voldaan alvorens we je een uitschrijvingsbewijs kunnen meegegeven.

Als je je studie moet stopzetten door ziekte, kan je een medisch dossier indienen bij Stuvo EhB.

Bij positief advies van Stuvo worden de hierboven vermelde regels van terugbetaling toegepast op basis van de datum van de officieel geattesteerde aanvang van het ziekteverlof in de plaats van de datum van de administratieve stopzetting van de studie.

De regelingen voor terugbetaling bij stopzetting zijn niet van toepassing op inschrijvingen voor bachelor-na- bachelorsopleidingen (ba-na-ba's), postgraduaten en bij- en nascholingen. In geval van stopzetting van het opleidingstraject voor deze opleidingen kunnen we je niet terugbetalen.