FAQ Toelatingsvoorwaarden

 

Ik wil me inschrijven in een educatieve graduaatsopleiding. Aan welke voorwaarde moet ik voldoen?

Je moet minstens drie jaar nuttige ervaring in een technisch of praktisch vak kunnen bewijzen.


Ik heb geen diploma secundair onderwijs. Kan ik me inschrijven voor een graduaatsopleiding?

Je kan toegelaten worden tot een graduaatsopleiding wanneer je slaagt voor een daartoe ingericht toelatingsproef. De toelatingsproef kan aangevraagd worden door:

 • vluchtelingen, ontheemden en personen die nog niet officieel erkend zijn als vluchteling en die geen voldoende documenten kunnen voorleggen over hun vooropleiding in hun land van herkomst;
 • personen die omwille van medische, psychische of sociale redenen niet kunnen voldoen aan de geldende vooropleidingseisen;
 • personen die niet kunnen voldoen aan de geldende vooropleidingseisen.

De toelatingsproef wordt uiterlijk de vijfde dag na het einde van de inschrijvingsperiode georganiseerd en gaat na of de student over de kennis en vaardigheden beschikt die vereist zijn om de opleiding in kwestie aan te vangen.

Het toelatingsonderzoek wordt Vlaanderenbreed georganiseerd. De proef toetst of de kandidaat-student voldoende kennis en vaardigheden heeft om te starten in een graduaatsopleiding. Inschrijven voor de proef kan via dit online platform; deelname is gratis en kan slechts eenmaal voor inschrijving in een bepaald academiejaar. Voorwaarde voor deelname is dat de kandidaat-student voldaan heeft aan de leerplicht.

Op basis van de resultaten van de toelatingsproef wordt een beoordeling opgemaakt in de vorm van een schriftelijk verslag, dat opgenomen wordt in het dossier van de student. Het resultaat van het toelatingsonderzoek is geldig bij alle instellingen voor hoger onderwijs in Vlaanderen en is onbeperkt geldig.

Ik heb geen diploma secundair onderwijs. Kan ik me inschrijven voor een bacheloropleiding?

Je kan toegelaten worden tot een bacheloropleiding als je slaagt voor een daartoe ingericht bekwaamheidsonderzoek. Het onderzoek omvat deelname aan een proef en beoordeling van het ingediend dossier. Specifieke onderzoeken, die afwijken op de algemene procedure, worden in de departementale aanvulling opgenomen.
Het bekwaamheidsonderzoek kan aangevraagd worden door:

 • vluchtelingen, ontheemden en personen die nog niet officieel erkend zijn als vluchteling en die geen voldoende documenten kunnen voorleggen over hun vooropleiding in hun land van herkomst;
 • personen die omwille van medische, psychische of sociale redenen niet kunnen voldoen aan de geldende vooropleidingseisen;
 • personen die niet kunnen voldoen aan de geldende vooropleidingseisen.

Kandidaten moeten de leeftijd hebben bereikt van 21 jaar op 31 december van het betrokken academiejaar.

Uitzondering: dit geldt niet voor kandidaten die virtuositeit in een bepaald domein kunnen aantonen en niet voor vluchtelingen.
De kandidaat-student dient tijdig een dossier (zie artikel 13 van het OR) in op het studentensecretariaat van de opleiding waar hij wenst in te schrijven of rechtstreeks bij de adviseur regelgeving. Deelname is slechts eenmaal per academiejaar mogelijk.

Ik heb geen Vlaams diploma secundair onderwijs, maar een ander diploma secundair onderwijs van een land binnen de Europese Unie. Kan ik toch studeren aan Erasmushogeschool Brussel?

Ja, dat kan. Informeer bij je studentensecretariaat hoe je te werk gaat.

Ik heb geen Vlaams diploma secundair onderwijs, maar een ander diploma secundair onderwijs van een land buiten de Europese Unie. Kan ik toch studeren aan Erasmushogeschool Brussel?


Ja, dat kan. Informeer bij je studentensecretariaat hoe je te werk gaat.
Heb je een diploma van een land buiten de EER? Dan betaal je in de meeste gevallen verhoogd inschrijvingsgeld.

Ik ben een Chinese student. Kan ik me inschrijven aan Erasmushogeschool Brussel?

Ja, dat kan. Wanneer je je voor de eerste maal inschrijft aan een Vlaamse hogeschool moet je een APS certificaat kunnen voorleggen. Neem hiervoor contact op met APS via info@aps.org.cn 
Echter, dit certificaat geeft je niet automatisch het recht om je in te schrijven aan EhB. De hogeschool beslist namelijk zelf nog aan welke andere voorwaarden je moet voldoen.


In bepaalde gevallen is er een verkorte procedure mogelijk, bijvoorbeeld als je reeds in België verblijft op het moment dat je je wil inschrijven aan de hogeschool. Neem in dit geval contact op met de Dienst Studenten- en Curriculumbeheer.

Ik wil me inschrijven in een bacheloropleiding Audiovisuele Kunsten, Podiumtechnieken of Muziek. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Voor deze opleidingen kan je je alleen maar inschrijven nadat je geslaagd bent voor een artistieke toelatingsproef, eigen aan en georganiseerd door deze opleidingen.
Meer informatie over de toelatingsproef Audiovisuele Kunsten en Podiumtechnieken;
Meer informatie over de toelatingsproef Muziek.

Ik wil me inschrijven voor een educatieve bacheloropleiding (kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs). Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Als je eraan denkt om te kiezen voor de educatieve bacheloropleidingen Kleuter-, Lager of Secundair onderwijs, moet je de starttoets lerarenopleiding afleggen voordat je je inschrijft aan een hogeschool. De toets geeft je vooral een goed beeld van je eigen startniveau en basiskennis. Zodat je weet wat je sterktes zijn en waar je extra op zal moeten inzetten. Het afleggen van de toets is verplicht, maar je moet niet geslaagd zijn om je te kunnen inschrijven in de lerarenopleiding. De toets is enkel oriënterend, niet bindend. Lees er alles over. 

Om te starten aan een Nederlandstalige opleiding aan EhB moet je voldoen aan de taalvoorwaarden. Welke zijn die en hoe kan ik die behalen en bewijzen?


Voor een bacheloropleiding moet je aantonen dat je beschikt over taalniveau B2 Nederlands. 
Hiervoor kan je een van volgende attesten aanleveren:

 • Certificaat B2 of NT2 niveau 5 van een universitair talencentrum;
 • Certificaat Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA); http://www.itna.be/ 
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) – profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs http://www.cnavt.org of ‘Educatief Startbekwaam’; http://cnavt.org/examen/examenprofiel/educatief-startbekwaam-strt---b2 
 • Succesvol Staatsexamen NT2 programma 2 (Nederland); 
 • Certificaat Centrum Volwassenenonderwijs NT2 ‘Vantage’ (niveau 3.1 en 3.2).

Voor een graduaat moet je kunnen aantonen dat je Nederlands beheerst op minimaal B1+ niveau. Dat kan op verschillende manieren:

 • aantonen dat je de examens van ten minste één studiejaar in het Nederlandstalige secundair of hoger onderwijs met succes hebt afgelegd;
 • of geslaagd zijn voor een examen Nederlands dat overeenkomt met niveau B1+ van het Europees Referentiekader. De volgende attesten worden aanvaard:
  • Certificaat B1+ of NT2 niveau 4 van een universitair talencentrum
  • Certificaat Centrum Volwassenenonderwijs NT2 'Threshold' (niveau 2.4)
  • Certificaat B1+ afgeleverd door één van de volgende testcentra

Voor het Educatief Graduaat Secundair Onderwijs moet je aantonen dat je Nederlands beheerst op minimaal B2-niveau (zoals een bachelor). 

Ik voldoe niet aan de toelatingsvoorwaarden. Kan ik toch inschrijven voor afzonderlijke olods?

Ja, dat kan onder credit- of examencontract op voorwaarde dat je beschikt over de bekwaamheid om de olods goed te kunnen volgen. Hiervoor dien je een schriftelijke aanvraag bij de trajectbegeleider