lager onderwijs
Verhaal

Lerarenopleiding Lager Onderwijs zet sterk in op vakdidactiek

De Morgen publiceerde vandaag, 9 februari 2023, een onderzoek naar de aandacht voor vakdidactiek binnen de lerarenopleidingen Lager Onderwijs in Vlaanderen. De krant onderzocht het aantal uren Nederlands en wiskunde die toekomstige leerkrachten krijgen. Aan EhB zetten we bewust sterk in op vakdidactische competenties met 15 studiepunten voor zowel wiskunde als Nederlands. Onze lectoren zijn dan ook de co-auteurs in recente handboeken vakdidactiek Nederlands en wiskunde.

Het aantal studiepunten voor wiskunde en Nederlands blijft bij onze hogeschool doorheen de jaren vrijwel constant. Het is een bewuste keuze om veel aandacht te besteden aan vakdidactieken, in de lagere school zelf gaan er immers ook veel lesuren naar wiskunde en Nederlands. Daarboven organiseren we ook al jaren het 'Tutorproject' waarbij studenten aan leesbegeleiding doen met kleine groepen leerlingen in een Brusselse school. Hierbij staat de toepassing van de recente leesdidactiek centraal. 

Daarnaast integreert het hele team van Lager Onderwijs de meest recente inzichten in de onderwijspraktijk. Dit leidt tot vier speerpunten in de visie van onze opleiding:

  1. Samen onderweg: samen opleiden met student en werkveld
  2. Meertaligheid troef: de troeven van meertaligheid benutten
  3. Brussel, onze habitat: de grootstedelijke onderwijscontext als ons werkveld
  4. Als leraar maak je het verschil: dankzij onze inhoudelijke & didactische expertise

Diverse en meertalige onderwijsrealiteit als rode draad

Vakdidactische competenties verwerken, beperkt zich in onze opleiding niet tot opleidingsonderdelen waarin Nederlands en wiskunde expliciet op de voorgrond treden. We kiezen er dan ook resoluut voor om vanaf het eerste opleidingsjaar veel praktijkuren in te richten in de vorm van “doe-stages” en projectwerk in samenwerking met partnerscholen. In elk van de 6 semesters die de opleiding telt, komen de leergebieden voor, is er een pedagogisch-didactisch vak, hebben we een project, is er stage en zijn er reflectiesessies. De vele kansen én reflectiemomenten die deze opleidingsonderdelen bieden, versterken de vakdidactische competenties van onze studenten. Sterker nog, zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vakdidactiek wiskunde en Nederlands staat niet op zichzelf. Het leren werken in de meertalige, grootstedelijke onderwijscontext sluit hier naadloos op aan. Deze sensitiviteit voor de diverse en meertalige onderwijsrealiteit loopt als een rode draad doorheen ons volledige curriculum.

We zetten bewust sterk in op het verwerven van vakdidactische competenties tijdens de opleiding. Zo willen wij onze leerlingen opleiden tot sterke meertalige leraren. 

Pieter Dewitte
Opleidingshoofd Educatieve Bachelor Lager Onderwijs
Deel dit