Studenten banaba Zorgmanagement
Bachelor-na-bachelor

Zorgman­age­ment

Voor wie

De banaba Zorgmanagement is een opleiding voor professionals die op termijn willen doorgroeien naar hoofdverpleegkundige of leidinggevende. Deze opleiding zal je wapenen met de nodige kennis en vaardigheden om deze functie optimaal in te vullen. We leren je hoe je een succesvol operationeel leidinggevende in de gezondheids- of welzijnssector kunt worden, die zeker in haar/zijn schoenen staat. Naast een theoretisch kader leer je dankzij rollenspelen en trainingen om te gaan met verschillende situaties. We werken daarbij met een persoonlijk ontwikkelplan, zodat we echt inspelen op jouw situatie.

Voor wie

De banaba Zorgmanagement is een opleiding voor professionals die op termijn willen doorgroeien naar hoofdverpleegkundige of leidinggevende. Deze opleiding zal je wapenen met de nodige kennis en vaardigheden om deze functie optimaal in te vullen. We leren je hoe je een succesvol operationeel leidinggevende in de gezondheids- of welzijnssector kunt worden, die zeker in haar/zijn schoenen staat. Naast een theoretisch kader leer je dankzij rollenspelen en trainingen om te gaan met verschillende situaties. We werken daarbij met een persoonlijk ontwikkelplan, zodat we echt inspelen op jouw situatie.

Praktijk

We leren je hoe je medewerkers en (zorg)processen in brede gezondheidszorg (ziekenhuizen, woonzorgcentra, gespecialiseerde ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, revalidatiecentra, thuiszorg, …) binnen de sociaal - economische context van vandaag, optimaal kan managen.  
We zijn trots op onze goede samenwerking met de Vlaamse Beroepsvereniging voor Verpleegkundig Kaderpersoneel. Samen staan we garant voor een kwalitatief hoogstaande opleiding.
We spelen voortdurend in op de veranderingen binnen het zorglandschap en zijn dé referentie in Vlaanderen. Alle onze docenten komen recht uit het werkveld en staan dus met beide voeten in de praktijk.

Interactie

We moedigen interactie en participatie door studenten toe. Tijdens een korte stage leer je kritisch kijken naar werkprocessen. Via rollenspelen en trainingen worden je specifieke vaardigheden aangeleerd en bestaande competenties aangescherpt. Doordat je samen studeert met andere professionals wordt jouw blik verruimd en wordt het interdisciplinair werken gestimuleerd. Via een persoonlijk ontwikkelplan werk je ook zelf aan de verwerving van de nodige competenties.

Les op zaterdag

De lessen zijn steeds gepland op zaterdag. Daardoor is de combinatie van werken, studeren en een familiaal leven eenvoudiger.

“Na het inschrijven had ik zeer hoge verwachtingen van de opleiding. Doorheen de twee jaren heb ik mijn rugzak kunnen bijvullen en op professioneel vlak heeft de opleiding me verder doen ontwikkelen. Dankzij de goede theoretische onderbouwing alsook de  specifieke persoonlijke trainingen en begeleidingen , heeft de banaba zorgmanagement  me klaar gemaakt om als jong leidinggevende van start te gaan. Ik vond de opleiding een bijzondere ervaring en zal dit altijd als positief mee dragen. Mijn hoge verwachtingen zijn volledig ingelost.”

 

Kim
Ergotherapeut en Teamleider WZC

Boeiend en uit de praktijk

Als operationeel leidinggevende in de zorg- en welzijnssector is het een essentiële taak om de primaire processen te beheersen, te optimaliseren en te verbeteren. Het is de taak van de operationeel leidinggevende een efficiënte organisatie te verzekeren gericht op het behalen van de beste resultaten. Leiderschap is hierbij essentieel. Het model van R. Quinn wordt dan ook gehanteerd om het begrip leiderschap voor de operationeel leidinggevende in al zijn facetten te onderbouwen en te definiëren. 
We moedigen interactie en participatie door de studenten aan. Een korte stage leert jou kritisch kijken naar werkprocessen en via rollenspelen en trainingen worden je specifieke vaardigheden aangeleerd en bestaande competenties aangescherpt. Doordat je samen studeert met andere professionals wordt jouw blik verruimd en wordt het interdisciplinair werken gestimuleerd. Via een persoonlijk ontwikkelplan werk je ook zelf aan de verwerving van de nodige competenties.

 

Veld
Credits
Evidence Based handelen

a. Basis van wetenschappelijk onderzoek:

 • Methodologie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek
 • Opmaak van bevragingen en indicatorenset
 • Opzetten van een database

b. Op een systematisch manier literatuur kunnen opzoeken
c. Basis van statistische methodes
d. Literatuur kunnen lezen en interpreteren
e. Integratie van theorie naar praktijk zodat de toekomstig leidinggevende zelf een “project” binnen zijn afdeling kan opzetten en onderzoeksresultaten (een project) op een heldere manier kan presenteren via PPT of een poster

4
Managementvaardigheden

a. Kennis van de verschillende managementrollen gebaseerd op model van Quinn
b. De verschillende rollen kunnen verklaren en toepassen
c. Inzicht hebben in de eigen sterktes en zwaktes gerelateerd aan de managementrollen van Quinn
d. Inzicht in de manier waarop ander leidinggevenden deze rollen toepassen en dit kritisch naar zichzelf kunnen vertalen
e. De vaardigheden en flexibiliteit ontwikkelen om deze rollen te kunnen toepassen
f. Internationaal: het profiel van leidinggevende in de gezondheidszorg vergelijken met het profiel van een leidinggevende in het buitenland door middel van literatuuronderzoek.

4
Beleidsinitiatie en beleidsevaluatie

a. Boortabellen kunnen opmaken, lezen en begrijpen
b. Een beleidsplan kunnen opmaken gealigneerd met missie en beleid van de organisatie
c. Bestaffingsberekingen kunnen maken
d. Ingezet beleid leren evalueren

3
Wetgevende context in de zorg

a. Organisatie van de gezondheidszorg in België

 • Rol van de gemeenschappen en de federale overheid

b. Ziekenhuiswetgeving:

 • inzicht in de ziekenhuiswet
 • rol van relevante organen en functies kennen
 • de verschillende beroepsgroepen gedefinieerd in de ziekenhuiswetgeving en hun rol en functie kennen
 • structuur van medisch- en verpleegkundig departement
 • rechtsverhoudingen binnen het ziekenhuis
 • procedure tot erkenning van ziekenhuisdiensten
 • de wetgeving kunnen opzoeken, interpreteren en toepassen,
 • kennis van de wetgeving rond relevante zorgprogramma’s

c. Wetgeving gericht op Woon-zorgcentra

 • de gangbare wetgeving met betrekking van de WZC kennen
 • de verschillende functies in de WZC en hun rol binnen de setting kennen
 • de wetgeving kunnen opzoeken, interpreteren en toepassen

d. Wetgeving gericht op de geestelijke gezondheidszorg

 • Artikel 107

e. Aansprakelijkheid

 • Vormen van aansprakelijkheid
 • Eigen rol en verantwoordelijkheid als leidinggevende mbt aansprakelijkheid kennen
 • Relevante rechtspraak mbt de aansprakelijkheid kennen en kunnen interpreteren
4
Kwaliteitsmanagement en veiligheid voor patiënt & medewerker

a. Kwaliteitsmanagement en patiëntveiligheid

 • Kwaliteitscultuur
 • Kwaliteitsmanagement (technieken en methoden)
 • Verbeteren van kwaliteit
 • Indicatoren (opstellen, opvolgen)
 • Relevante wetgeving inzake kwaliteit
 • Patiëntveiligheid
 • Accreditatie en certificatie
 • Internationaal: vergelijking tussen kwaliteitsmanagement en kwaliteitsbeleid in ziekenhuizen en WZC in andere landen (USA, Canada, Nederland, Australië, Zweden)

b. Veiligheid voor medewerkers

 • ARAB
 • Risicoanalyse
 • Rol en verantwoordelijkheid van de leidinggevende inzake veiligheid voor medewerkers
 • Integratie van het welzijnsbeleid op de werkvloer
 • Internationaal: Vergelijking maken met ARBO wetgeving in Nederland en wetgeving welzijn op het werk in België voor bepaalde topics.
4
Procesoptimalisatie

a. Procesanalyse
b. Procesverbeteringen
c. Basisprincipes van Lean-management
d. Visueel management
e. Veranderingen implementeren

3
Werkbezoek en stage

a. De managementrollen van Quinn in praktijk kunnen herkennen bij andere leidinggevenden en kritisch naar zichzelf en de eigen ontwikkeling kunnen reflecteren
b. Kritisch kunnen zijn naar zichzelf, anderen, eigen organisatie en andere organisaties
c. Een aanzet geven tot de uitbouw van een professioneel netwerk
d. Internationaal: vergelijking tussen functie van operationeel leidinggevende in België en een ander land. Werkbezoek aan de instelling waar deze leidinggevende werkt (bezoek, interview, reflectieverslag).

4
POP en persoonlijke begeleiding

a. De student heeft de verantwoordelijkheid om op basis van eigen S/Z analyse zichzelf te ontwikkelen en zich bepaalde competenties eigen te maken. (zie competentiematrix) . Dit kan gebeuren door

 • Leren door kennis of instructie (Boeken lezen, cursus volgen, learning on the job door instructie van ervaren collega’s
 • Leren door imiteren
 • Leren door experimenteren
 • Leren door reflectie

b. Iedere student heeft een POP-coach van de opleiding die persoonlijke begeleiding biedt gedurende de ganse opleiding.
c. Daarnaast wordt aan de student gevraagd om binnen zijn persoonlijke-en professionele omgeving ook een coach te zoeken die mede instaat voor kritische feedback
d. Voor de evaluatie van de competenties wordt een competentielijst gebruikt waarbij samen met de student de evolutie in het bereiken van deze competenties gestuurd en geëvalueerd wordt.
e. In deel 1 en deel 2 kiest de student op basis van zijn eigen S/Z analyse de competenties waaraan gewerkt wordt.

3
Veld
Credits
Coachen als leidinggevende

a. Inzicht krijgen in de methodes en technieken om toekomstgericht medewerkers kritisch te leren kijken naar zichzelf met als doel inzicht te krijgen in de eigen verantwoordelijkheid naar het handelen.

b. Belangrijke competenties die hiervoor nodig zijn:

 • Actief luisteren:
 • Inlevingsvermogen:
 • Coachen en ontwikkelen:
 • Rapport
4
Financieel Management

a. Is opgebouwd uit een algemeen deel en verder opgesplitst voor de sectorspecifieke instellingen.
b. Ongeacht de sector waarin de student werkt, zal hij de financiële aspecten van iedere sector moeten kennen.

4
Human Resources Management

a. Missie en visie
b. Hoe waarden en normen als leidraad gebruiken bij het beleid van jouw afdeling
c. Organigram en structuur van de instelling
d. Diversiteit
e. Werving en selectie
f. Uurroosterbeleid (gezond roosteren,
g. Motivatie
h. Functiebeschrijvingen, competentieprofiel, competentiemanagement
i. Prestatie-evaluatie: functioneringsgesprekken, evaluatiegesprekken, ontwikkelingsgesprekken
j. Vorming en ontwikkeling
k. Loopbaanbeleid
l. Planning en sturing van medewerkers
m. Teamontwikkeling en teamdynamiek
n. Verzuim- en aanwezigheidsbeleid
o. Waarderen en belonen
p. Starten als nieuwe leidinggevende: do’s en don’ts

6
Oefenen van competenties en vaardigheden

a. Zelfzorg voor de leidinggevende

 • Hoe jezelf beschermen als leidinggevende tegen burn-out en stress

b. Hoe intervisie organiseren met jouw team

 • Hoe samen met jouw team problemen bespreken. Hoe samen knelpunten aanpakken en teamfunctioneren optimaliseren
 • De rol en functie van de operationeel leidinggevende in de intervisie
 • Tips en tricks

c. Feedback geven en slecht-nieuwsgesprek

 • Methode van feedback geven
 • Manier om een slecht-nieuwsgesprek te voeren met medewerker
 • Rollenspel

d. Efficiënt en effectief vergaderen

 • Hoe maximale efficiëntie verkrijgen uit de vergadermomenten
 • Agenda, verslag, deelnemers, verloop, leiding, besluitvorming
 • Effect creëren uit een vergadering (opvolging van acties en besluiten)
 • Rollenspel

e. Gespreksvoering rond persoonlijke ontwikkeling en functioneren

 • Belang van deze gesprekken kaderen in het beleid
 • Verschil tussen waarderingsgesprekken, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken
 • Dmv rollenspel deze gesprekken oefenen
 • Conflictcoaching en conflicthantering
 • Een verstoorde arbeidsrelatie door hantering van een model terug normaliseren
 •  Medewerkers onderling
 •  Medewerkers en andere beroepsgroepen
 • Rollenspel & casusbespreking

g. Hoe omgaan met roddelen, uitsluiten van medewerkers, zwart schaap

 • Hoe pestgedrag herkennen
 • Hoe in praktijk dit oplossen, welk model kan hiervoor gehanteerd worden
 • Casusbespreking, rollenspel

h. Spreken voor publiek

 • Belang herkennen van voor een groep te kunnen staan
 • Een boodschap inspirerend en helder kunnen overbrengen naar team, directie, cliënten, publiek … op een authentieke manier
 • Correct gebruik van presentatiemateriaal
 • Oefeningen, opdrachten, een presentatie geven


i. Klachtenbehandeling

 • Hoe in praktijk omgaan met een klager
 • Dynamiek van klachten (ontstaan, verloop, behandeling)
 • Bemiddeling en streven naar consensus
 • Klacht als verbeteropportuniteit
 • Rollenspelen, casusbespreking

j. Stress-hantering

 • Hoe herken ik stress bij mijn medewerkers
 • Wat kan ik als leidinggevende doen om stress te voorkomen en te reduceren
 • Impact van team op ontstaan/vermijden van stress
 • Casusbespreking en eigen ervaringen delen/bespreken

k. Omgaan met weerstand en veranderingen

 • Hoe herken je weerstand in een veranderingsproces
 • Soorten weerstand
 • Hoe als leidinggevende weerstand voorkomen en als het ontstaat ombuigen naar iets constructiefs
 • Eigen ervaring van de studenten en casusbespreking

l. Bemiddelingsgericht werken

 • Hoe conflicten tussen medewerkers en zorgverleners op een constructieve manier aanpakken
5
POP en persoonlijke begeleiding

a. De student heeft de verantwoordelijkheid om op basis van eigen S/Z analyse zichzelf te ontwikkelen en zich bepaalde competenties eigen te maken. (zie competentiematrix) . Dit kan gebeuren door

 • Leren door kennis of instructie (Boeken lezen, cursus volgen, learning on the job door instructie van ervaren collega’s
 • Leren door imiteren
 • Leren door experimenteren
 • Leren door reflectie

b. Iedere student heeft een POP-coach van de opleiding die persoonlijke begeleiding biedt gedurende de ganse opleiding.
c. Daarnaast wordt aan de student gevraagd om binnen zijn persoonlijke-en professionele omgeving ook een coach te zoeken die mede instaat voor kritische feedback
d. Voor de evaluatie van de competenties wordt een competentielijst gebruikt waarbij samen met de student de evolutie in het bereiken van deze competenties gestuurd en geëvalueerd wordt.
e. In deel 1 en deel 2 kiest de student op basis van zijn eigen S/Z analyse de competenties waaraan gewerkt wordt.

4
Geïntegreerde Eindopdracht

a. Student moet in staat zijn binnen een organisatie een verandertraject te realiseren
b. Toepassen van de juiste methodologie van projectmanagement en verandermanagement
c. De kennis en vaardigheden verworven gedurende de opleiding integreren en toepassen in de GEO
d. In staat zijn een schriftelijk werk af te geven dat een duidelijke en concrete weergave is van het proces van de GEO
e. Een heldere, duidelijke presentatie geven voor een publiek en een jury en de vragen kunnen beantwoorden

7

Blik verruimen op stage

Tijdens de stage en het werkbezoek krijg je de kans om je blik op leidinggeven in de zorg te verruimen. Je komt in aanraking met andere (buitenlandse) bedrijfsculturen en zal deze met een kritische blik bekijken. We stimuleren het probleemoplossend vermogen over organisatiegrenzen heen, dit doen we aan de hand van een gerichte opdracht. De studenten krijgen de kans om gedurende één week een leidinggevende in andere zorginstelling in de voetsporen te volgen. Verder bezoek je in groep een Nederlandse zorginstelling, waar je andere manieren van leidinggeven en organiseren zal ontdekken.


Persoonlijke ontwikkeling

We nemen je persoonlijke ontwikkeling ter harte. De opleiding heeft tot doel om de studenten de verschillende leidinggevende competenties aan te leren en/of verder te ontwikkelen. Goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden zijn belangrijk. Tijdens de verschillende opleidingsonderdelen en in de stage, verwerven de studenten de nodige vaardigheden (bv. in het voeren van verschillende types gesprekken, het geven van feedback, het samenwerken in groep, het organiseren van brainstorm sessies, het presenteren voor een groep en het leiden van vergaderingen. Helder schriftelijk rapporteren, problemen realistisch weergeven, een analyse opstellen, een beleidsdocument schrijven, een bondig verslag maken.
Het POP  stelt zich tot doel om gedurende de opleiding deze schriftelijke- en mondelinge vaardigheden te evalueren aan de hand van werkstukken die de student maakt en waarop feedback gegeven wordt en aan de hand van persoonlijke feedback door de opleidingscoördinatoren na de presentaties, groepsoefeningen, … Verder wordt ook het kritisch zelf reflecteren gestimuleerd en opgevolgd. Door feedback te geven op opdrachten die de student maakt wordt deze kritische zelfreflectie aangescherpt.

 

Afgestudeerden gegeerd

In zowat alle sectoren van de gezondheidszorg zijn leidinggevenden werkzaam die deze opleiding gevolgd hebben. Zij zijn de beste ambassadeurs van onze opleiding. Bij vele werkgevers zijn de afgestudeerden van deze opleiding erg gegeerd. Bij afstuderen heb je een officieel diploma dat door de overheid wordt erkend in het kader van de wetgeving op de kwalificatievereisten voor leidinggevenden in de zorg. De banaba zorgmanagement is een geaccrediteerde opleiding door de VHLORA (Vlaamse Hogescholenraad)  en NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie).

Maar onze oud-studenten vertellen het beter zelf:

“Ik ben op 47-jarige leeftijd door omstandigheden pas aan de opleiding begonnen. Op 2 jaar tijd net geen 10.000 km gereden om naar de lessen te gaan en stage te doen. Geen kilometer vond ik teveel gereden en ik heb geen enkele les gemist. Daartegenover stond een opleiding op niveau, een visie die open-minded was. Je kreeg als student ruimte om mee te denken om je opleiding tot een goed einde te brengen. Op het einde (juni 2017) gepakt en gezakt met kennis, kritisch denken en leiderschap waar de zorg nood aan heeft. Ik kan de opleiding alleen maar sterk  aanbevelen.

Frank
Verpleegkundige

“De BANABA Zorgmanagement aan de EhB; een cohesie van theorie en praktijk. Studenten voorbereiden op de reële uitdagingen als operationeel leidinggevende is geen evidentie. De unieke interactiemomenten met docenten komende vanuit het werkveld, zorgde voor sterke & uitgebreide fundamenten. Deze kwalitatieve opleiding vergt de nodige inspanningen maar is zeker een aanrader voor elke toekomstige leidinggevende. Ik kijk alvast tevreden terug en kan gelukkig terugvallen op aangereikte kennis en tools in mijn dagelijkse opdrachten als nieuw leidinggevende.”

Marlies
Hoofdverpleegkundige

"Als kinesitherapeut  een opleiding  zorgmanagement volgen lijkt op het eerste zicht een opmerkelijke keuze. Toch zien we dat ook in de kinesitherapie begrippen zoals kwaliteitsontwikkeling, procesmatig werken en nieuwe managementmodellen hun intrede doen. Ikzelf werk in een woonzorgcentrum waar de organisatiecultuur doorgroeien  mogelijk maakt. De non-profitsector verlaat meer en meer de piste om leidinggevende functies in te vullen  enkel door het  verpleegkundig departement. Deze bacheloropleiding komt hieraan tegemoet. Naast de theoretische basis is het een zeer praktische opleiding die je een andere kijk geeft op managementvaardigheden. De opleiding heeft bijgedragen tot kennisvergroting maar ook vergroting op een totaal onverwachte dimensie, je wordt er sterker van als persoon.

Koen
Kwaliteitscoördinator WZC

De opleiding ‘bachelor in het zorgmanagement’ te Erasmushogeschool Brussel kan ik ten zeerste aanraden aan iedereen die zin heeft in leiderschap binnen de gezondheidszorg! Deze opleiding is erg praktisch gericht, doch met voldoende aandacht voor de noodzakelijke theoretische basis. Zo wordt Evidence Based handelen uit de doeken gedaan om een zorgvuldige selectie te kunnen maken in (de overvloed aan) wetenschappelijke onderzoeken, of om zelf (basis)research te doen. Een ander voorbeeld hierbij is de cursus wetgeving, die op een zodanige manier gegeven wordt dat je voldoende inzicht hebt verworven die noodzakelijk is als (toekomstig) leidinggevende.
Het is een kwaliteitsvolle opleiding waarmee je twee jaar intensief bezig bent en heel veel bijleert. Dit zijn niet enkel items die van toepassing zijn binnen het werkveld, maar net zo goed kunnen toegepast worden in het leven algemeen. Ik denk hierbij aan de communicatietrainingen die gegeven werden en hoe je kan coachend leidinggeven. Je leert actief luisteren, ontwikkelingsgericht communiceren, feedback geven, vergaderen, presenteren, omgaan met conflict en veranderingen, maar ook aandacht hebben voor zelfzorg.
Er wordt tijdens de hele opleiding veel aandacht besteed aan zelfinzicht, omdat je van daaruit kan groeien en jezelf gaan ontwikkelen. Het onderhouden van een Persoonlijk OntwikkelPlan is daarbij een belangrijke tool. Verschillende opdrachten worden ook uitgewerkt via groepswerk; waarmee de samenwerking gestimuleerd wordt. Een buitenlands werkbezoek laat je over de grenzen heen kijken en de (binnenlandse) stageweek laat je proeven van jouw (toekomstige) rol als leidinggevende.
Andere belangrijke onderdelen binnen de opleiding zijn onder meer HRM, beleidsinitiatie en -evaluatie, financieel beleid, kwaliteitsmanagement, procesoptimalisatie en managementvaardigheden – telkens gegeven door zeer gemotiveerde docenten. 
De medestudenten komen bovendien van verschillende disciplines binnen de gezondheidszorg (ergotherapie, kinesitherapie, verpleegkunde, …) wat de lesinteractie natuurlijk een stuk interessanter maakt. Maar naast de kennis en kunde die ik met deze opleiding rijker ben geworden, heb ik er ook enkele vrienden voor het leven bij gekregen en een mooie periode om met plezier aan terug te denken!
 

Annelies
Verpleegkundige

Wat kost het?

De banaba-opleiding Zorgmanagement kost €250 aan inschrijvingskosten en €15 aan variabele kosten. Lees er hier meer over.

Zorgen voor kwaliteit

EhB streeft kwaliteitsvol professioneel onderwijs na!

 • We ontwikkelen onze opleiding voortdurend om te voldoen aan (inter)nationale standaarden.
 • In 2021 vond een peerreview plaats voor de opleiding. Het panel was lovend over het gedreven en gepassioneerd lectorenteam, het leiderschapsmodel van Quinn dat binnen de hele opleiding doorleefd is, de doorgedreven aandacht voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van studenten en de praktijkgerichtheid van de opleiding. Lees het volledige rapport hier.
 • Download de kwaliteitsfiche. Zo kom je te weten wat studenten, alumni, werkveld en lectoren denken over deze opleiding.
 • Lees meer over onze kwaliteitszorg.
 • Wie volgt de opleiding Zorgmanagement? Hoe doen studenten het in het eerste jaar in de opleiding? En hoe lang doen studenten Zorgmanagement over het behalen van hun diploma? Benieuwd naar het antwoord op deze vragen? Neem dan zeker hier een kijkje.

Infomomenten 

Wanneer?  
 

 • Zaterdag 19 maart (10u tot 13u)
 • Zaterdag 14 mei (10u tot 13u)            
 • Zaterdag 25 juni (10u tot 15u)               
 • Zaterdag 03 september (10u tot 15u)             
 • Zaterdag 10 september (10u tot 15u)

Alle infomomenten zullen via Teams verlopen. Maak gerust een afspraak.

 

 

 

Praktisch

De opleiding biedt je de kans maximaal je werk- en privéleven te combineren, door de lessen op zaterdag (20 zaterdagen per AJ) in te richten vanaf begin september, zo beperken we het aantal contactmomenten. De campus is dan vlot bereikbaar met de wagen en het openbaar vervoer, gratis parking is voorzien voor de studenten.

Startvoorwaarden

Om deze opleiding tot een succesvol einde te brengen is motivatie cruciaal. Ook de nodige basiscompetenties moeten aanwezig zijn. Dit kan je aantonen door de opleidingsverantwoordelijken te overtuigen met een personal statement en CV. Hoe dit praktisch moet, kom je te weten door de opdracht aan te vragen via mail bij sandra.blommaerts@ehb.be.

 

Instellingen die hun medewerkers onze opleiding laten volgen of waar oud studenten van onze opleiding werkzaam zijn als leidinggevende

Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement
Partner zorgmanagement

Contact

De lessen gaan door op campus Jette en zijn steeds gepland op zaterdag. Daardoor is de combinatie van werken, studeren en een familiaal leven eenvoudiger.

Je kan voor meer info terecht bij Sandra Blommaerts.