Tuin+ Onderzoeksprojecten

Onze lopende onderzoeksprojecten

mijn tuinlab onderzoek tuinen geert meysmans

Mijn Tuinlab, onderzoek in de achtertuin

Project goedgekeurd in het kader van de ‘Citizen Science’ oproep van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI). 

Vandaag kunnen geïnteresseerden via diverse kanalen reeds vrij veel informatie terugvinden over tuintrends, moestuinieren, meubilair en andere elementen voor tuininrichting, zwembaden en zwemvijvers, terrasaanleg… Doorgaans wordt de eigen tuin echter nog steeds gezien als een op zichzelf staand, afgesloten element en niet als een schakel binnen het hele ecosysteem, als groter geheel. De meeste tuineigenaars, -beheerders en -gebruikers hebben weinig of geen besef van de rol die zij zelf en hun eigen beslissingen spelen in relatie tot de totaliteit aan open ruimte. Het is vanuit deze doelstellingen en deze vaststelling dat tuin+, samen met de KU Leuven en Natuurpunt via dit project wil inzetten op het ontwikkelen van een platform voor burgerwetenschap in tuinen.

De strategische doelstellingen van dit project zijn:

  1. wetenschappelijke vraagstellingen tot in de achtertuin brengen,
  2. katalysator voor interdisciplinair wetenschappelijk tuin-onderzoek
  3. betrokkenheid en gedragsverandering bij tuineigenaars

We hopen dat dit op langere termijn kan leiden tot het verbeteren van de ecosysteemfuncties van het tuinenlandschap als geheel én tot een hogere waardering van tuinen als volwaardig onderdeel van de leefomgeving.

Lees het interview met onze collega Paul Verschueren over dit project op de website van Scivil of lees het artikel over dit project in De Sandaard (enkel voor abonnees).

Project in opstart - Meer informatie


of neem contact op via tuin.plus@ehb.be

luchtfoto tuinenlandschap

Kartering, kwantificatie en categorisering van het tuinenlandschap

Onderzoeksproject (in opzet) rond het in kaart brengen en het becijferen van het Vlaamse en Brusselse tuinenlandschap. 

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen via tuin.plus@ehb.be.

schoolspeelplaats

Groene gedeelde (school)speelplaatsen

Onderzoeksproject rond het inschakelen van (vergroende) schoolspeelplaatsen in het groenblauwe netwerk en rond de verenigbaarheid van sociaal-recreatieve functies en ecologische functies van groene ruimtes.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen via tuin.plus@ehb.be.

 

Onze afgeronde onderzoeksprojecten

ruimtelijke meerwaarde bomen

Expertenadvies ruimtelijke meerwaarde bomen 

Beleidsverkenning in opdracht van het Departement Omgeving.

De beleidsverkenning 'Ruimtelijke meerwaarde van volgroeide bomen binnen de context van groenblauwe netwerken in de bebouwde omgeving' wil bijdragen tot een performanter bomenbeleid. Het doel is om na te gaan wat de mogelijkheden zijn met volgroeide bomen als structurerende, vierdimensionale elementen in een fijnmazig groenblauw netwerk in de bebouwde omgeving.

Download het rapport.

inventaris volkstuinen ovam

In kaart brengen van de bodemtoestand in de Vlaamse Volks- en Samentuinen

Studie in opdracht van OVAM.

Het onderzoek legt zich toe op het in kaart brengen van de bodemtoestand in de Vlaamse Volks- en Samentuinen (VVST). De studie kadert in de context van het groeiend aantal VVST en het daaraan gekoppelde groeiende aantal tuiniers dat groenten van eigen teelt consumeert. De doelstelling is de preventieve (onder andere via bewustwording) en curatieve aanpak van eventuele bodemverontreiniging in VVST.

Het onderzoek werd uitgevoerd door KC tuin+ ism de Bodemkundige Dienst van België. De vzw's Velt en Tuinhier waren partners in het onderzoek.

Het eindrapport van deze studie is verkrijgbaar op aanvraag via tuin.plus@ehb.be.

ecosysteemdiensten bomen

Expertenadvies ecosysteemdiensten bomen

Beleidsverkenning in opdracht van het Departement Omgeving.

De beleidsverkenning 'Ecosystem Unit' wil bijdragen tot een performanter bomenbeleid dat de waarde van grote bomen in al zijn facetten erkent en een omgeving garandeert waarin grote bomen hun volgroeid eindbeeld kunnen bereiken, waardoor ze optimaal economische, ecologische en sociale voordelen kunnen opleveren voor de mens. Een dergelijk bomenbeleid is, om effectief te zijn, geïntegreerd in een ruimere visie op groene infrastructuur in de bebouwde omgeving.

Download het rapport.

vademecum duurzaam ontwerpen

Vademecum ‘Duurzaam ontwerpen van groene ruimten’

Publicatie in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

Het Vademecum ‘Ontwerpen van duurzame groene ruimten’ voegt een nieuwe kijk toe aan de reeks vademecums van het ANB, die tot nu toe eerder gericht waren op aspecten van beheer van groene ruimten. Het vademecum biedt de lezer gebruiksvriendelijke handvaten voor het ontwerpen van groene ruimten vanuit een duurzame ambitie op het kruispunt tussen groen, ecologie en ruimtelijk ontwerp. De aandacht gaat hierbij niet enkel naar het verbreden en verdiepen van expertise, maar ook naar de praktische toepassing en inzetbaarheid voor concrete projecten.

Het boek is het resultaat van een samenwerking tussen de Hogeschool Gent, het ontwerpbureau Fris in het Landschap en de Erasmushogeschool Brussel.

Meer informatie en bestellen.

tool

Voorstudie 'tuinentool'

Studie ter voorbereiding van de ontwikkeling van een ‘tuinentool’ door de provincie Vlaams-Brabant.

De ‘tuinentool’ zal, op basis van de door tuin+ aangeleverde informatie, door de provincie ontwikkeld worden en ingezet worden in functie van haar ‘tuinencampagne’. De bedoeling van deze campagne is het inspireren en begeleiden van Vlaams-Brabantse tuiniers bij het inzetten van hun tuin voor de ondersteuning van biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Link naar de website van de campagne 'Leve de tuin'

school

Innoviris Co-create 2016 

Uitwerken van een aanvraag voor een onderzoeksproject rond het inschakelen van (vergroende) schoolspeelplaatsen in het groen & blauwe netwerk van het BHG.

Het projectvoorstel werd niet weerhouden door Innoviris, maar dit project wordt verder uitgewerkt in samenwerking met andere partners (zie lopende onderzoeksprojecten).

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen via tuin.plus@ehb.be.
 

tuin

Welkom in mijn tuin

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

De studie verkent de mogelijkheid tot integratie van (semi-)privaat groen in stedelijke groenplannen. Het betreft een diepgaande literatuurverkenning rond de vraag in hoeverre (semi-) private groen-initiatieven beter gevalideerd kunnen worden of een grotere rol kunnen gaan spelen in de visie op en de aanpak van stedelijk groen. Het onderzoek biedt een antwoord op de onderzoeksvraag vanuit het perspectief van de gebruiksfunctie van (semi-)privaat groen.

Het eindrapport van deze studie (februari 2015) is verkrijgbaar op aanvraag via tuin.plus@ehb.be.

presentatie bedrijven en biodiversiteit

Biodiversiteit & Bedrijven 1.0 & 2.0

Doelstelling van het scholenproject Biodiversiteit & Bedrijven van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) is om ontwerpideeën in relatie tot biodiversiteit op bedrijventerreinen te stimuleren.

De studenten Landschaps- en tuinarchitectuur (academiejaar '14-'15 en academiejaar '16-'17) werkten in het kader van dit project ontwerpideeën uit voor enkele bedrijventerreinen, waarbij ze streefden naar een zo groot mogelijke verscheidenheid aan soorten, een verbetering van de kwaliteit en de inpassing van diverse functies. Organisatie & begeleiding: Geert Meysmans, Steven Goossens & Stefan Morael

De resultaten van dit project zijn terug te vinden op de website van LNE via deze link.

Een betere speelplaats

Handleiding bij het (her)ontwerpen van de schoolspeelplaats in een stedelijke omgeving.

Dit onderzoek kwam tot stand via een samenwerking tussen de opleidingen Bachelor in de Landschaps- en tuinarchitectuur en Bachelor Lerarenopleiding Lager onderwijs en Kleuteronderwijs. Hierdoor kon het onderzoek naar speelplaatsen in een stedelijke omgeving zowel gevoerd worden vanuit de invalshoek van gebruikers, als vanuit de invalshoek van ontwerpers. 

Het eindrapport van deze studie is verkrijgbaar op aanvraag via tuin.plus@ehb.be.

Landschappelijke inpassing van helofytenfilters

Onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van natuurlijke waterzuiveringssystemen om ze in tuin en landschap in te passen en/of in bestaande groenstructuren te integreren.

Dit rapport is tot stand gekomen naar aanleiding van vragen over de haalbaarheid van een alternatieve kleinschalige waterzuivering in een weinig gestructureerde ruimtelijke ordening in Vlaanderen.

Het eindrapport van deze studie is verkrijgbaar op aanvraag via tuin.plus@ehb.be.