Onderzoek door tuin+

Het kenniscentrum tuin+ kan een brede waaier aan expertise inzetten, waaronder in: 

  • ontwerpend onderzoek

  • typologisch onderzoek

  • ruimtelijke analyse

  • ecologisch terreinonderzoek

  • casestudy-onderzoek

  • historisch onderzoek

  • actie-onderzoek (pilootprojecten)

Voorbeelden

Biodivers groen: klimaatrobuust en budgetvriendelijk

Dit project bundelt, verspreidt en past de huidige kennis rond biodiverse beplanting toe. Via demonstratieve groenzones, een beslissingsmatrix, een rekentool voor beheer en aanlegkosten, vormingen, online en offline disseminatie en virtuele rondleidingen krijgen ontwerpers en groenvoorzieners in Oost-Vlaanderen en hun stakeholders tools om zelf met biodiverse beplanting aan de slag te gaan. Duur: 01.01.2022 – 30.06.2024. Met steun van de Europese unie en de provincie Oost-Vlaanderen.

Biologische en culturele diversiteit op begraafplaatsen

PWO-onderzoek naar het ontwerp en herontwerp van begraafplaatsen. De eerste fase (2021-2022) bestaat uit literatuuronderzoek en interviews met stakeholders.

Veerkrachtige stedelijke binnengebieden

Ontwerpend onderzoek (PWO) vanuit sociaal-ecologisch perspectief in de stad Antwerpen (casestudy Bartholemeus, Merksem). In samenwerking met studenten en lokale sociale organisaties.

Klimaatwijken Halle

Casestudy-onderzoek naar de transitie van bestaande woonwijken naar klimaatwijken, in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant en in samenwerking met Stad Halle, Regionale Landschappen Pajottenland & Zennevallei en GroenLAB. De casestudy omvat procesonderzoek en ontwerpend onderzoek. De resultaten worden gepubliceerd in de vorm van een procesboek voor gemeentebesturen.

Kansenkavels

Een kansenkavel is een (bouw)perceel met een hoge openruimtewaarde. In opdracht van de Antwerpse Regionale Landschappen en studiebureau Omgeving onderzochten we mogelijkheden om de openruimtewaarde van kavels in Willebroek en Wuustwezel maximaal te benutten. Kenniscentrum tuin+ voerde in samenwerking met studenten een groenanalyse uit en stelde een algemeen groenplan met eerste beplantingsadvies voor.

Mijn Tuinlab

Met dit project willen we wetenschappelijke vraagstellingen tot in de achtertuin brengen, een katalysator zijn voor interdisciplinair wetenschappelijk tuinonderzoek en betrokkenheid en gedragsverandering bij tuineigenaars stimuleren. In samenwerking met KU Leuven en Natuurpunt, goedgekeurd in het kader van de ‘Citizen Science’ oproep van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie.

Bomen in de bebouwde omgeving

Twee beleidsverkenningen in opdracht van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid met als doel tot een performanter bomenbeleid te komen. De ecosysteemdiensten van bomen en de mogelijkheden met volgroeide bomen als structurerende, vierdimensionale elementen werden onderzocht. Methoden: literatuurstudie en expertenpanel.

De bodem in Vlaamse volks- en samentuinen

De bodemtoestand in Vlaamse volks- en samentuinen werd in kaart gebracht met het oog op een preventieve en curatieve aanpak van eventuele bodemverontreiniging. Uitgevoerd in opdracht van de OVAM, in samenwerking met de Bodemkundige Dienst van België. De vzw's Velt en Tuinhier waren partners.

Duurzaam ontwerpen van groene ruimten

Dit vademecum, in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), biedt de lezer gebruiksvriendelijke handvaten voor het ontwerpen van groene ruimten vanuit een duurzame ambitie op het kruispunt tussen groen, ecologie en ruimtelijk ontwerp. De aandacht gaat niet enkel naar het verbreden en verdiepen van expertise, maar ook naar de praktische toepassing. Een samenwerking tussen de Hogeschool Gent, het ontwerpbureau Fris in het Landschap en de Erasmushogeschool Brussel.

Meer informatie en bestellen.

Groene gedeelde speelplaatsen

Onderzoek naar het inschakelen van schoolspeelplaatsen in groenblauwe netwerken en de verenigbaarheid van sociaal-recreatieve en ecologische functies van groene ruimtes.

Voorstudie Tuinentool

Studie ter voorbereiding van de ontwikkeling van een tuinentool door de provincie Vlaams-Brabant. De tool zal door de provincie ontwikkeld en ingezet worden in functie van haar tuinencampagne De bedoeling van deze campagne is het inspireren en begeleiden van Vlaams-Brabantse tuiniers bij het inzetten van hun tuin ter ondersteuning van biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Een betere speelplaats

Deze handleiding kwam tot stand in een samenwerking tussen de opleidingen Bachelor in de Landschaps- en tuinarchitectuur en Bachelor Lerarenopleiding Lager onderwijs en Kleuteronderwijs. Hierdoor kon het onderzoek naar speelplaatsen in een stedelijke omgeving zowel gevoerd worden vanuit de invalshoek van gebruikers als vanuit die van ontwerpers. 

Landschappelijke inpassing van helofytenfilters

Onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van kleinschalige natuurlijke waterzuiveringssystemen, hun inpassing in tuin, landschap en bestaande groenstructuren.