Vragen over studeren

Hoeveel tijd vergt studeren per week?

Ga er van uit dat een student 40 uur per week spendeert aan zijn studies. Dit houdt het aanwezig zijn in de lessen in en studeren zelf.

Moet een student verplicht aanwezig zijn in de lessen?

Aanwezigheid tijdens de lessen is in principe niet verplicht, maar het niet aanwezig zijn tijdens lessen wanneer er permanente evaluatie is, kan (zware) gevolgen hebben voor de student (bijv. geen score op een bepaald onderdeel).

Hoe werken de 'semesterexamens'?

Het academiejaar is bij de meeste opleidingen aan EhB verdeeld in twee semesters. Elk semester sluit af met examens. De examens voor de vakken uit het eerste semester vallen in januari. Het tweede semester wordt geëxamineerd in mei/juni. Beide examenresultaten worden eind juni gedelibereerd. Daarna valt dus pas de beslissing of de student geslaagd is en of er een tweede zit volgt (eind augustus/begin september). Examens van januari kun men dus niet herdoen in juni, alles komt samen in een eventuele tweede zit. Typisch voor graduaats- en bacheloronderwijs is echter dat er ook doorheen het jaar heel wat punten behaald worden, bv. met groeps- of projectwerk. 

Hoe hoog zijn de slaagkansen?

Slaagkansen hangen samen met verschillende elementen: of iemand een juiste keuze gemaakt heeft, gemotiveerd is en of er hard genoeg voor gewerkt werd, bijvoorbeeld. De Erasmushogeschool spant zich in om te helpen: de traject-, studie- en studentenbegeleiders geven advies op elk moment dat de student dat wenst. Er zijn studie- of examenfaciliteiten om de slaagkansen te verhogen. We adviseren de studenten om zelf initiatief te nemen als ze merken dat het niet goed gaat.

Hoe weet ik of mijn zoon/dochter geslaagd is?

Ouders hebben geen toegang tot de examenresultaten, deze worden elektronisch medegedeeld aan de student. Als je wil weten wat de examenresultaten zijn, moet je dat vragen aan je zoon/dochter. Anderzijds is is de vraag met betrekking tot “geslaagd zijn” niet meer van deze tijd. Het gaat immers niet meer over jaren, maar over opgenomen studiepunten (in een bepaald contract). Je moet dus nagaan voor hoeveel van de opgenomen vakken hij of zij geslaagd is.

Is er een stage tijdens de studie?

Ja, een stage behoort zeker tot de opleiding van onze graduaten en bachelors. Afhankelijk van de opleiding kan die zelfs in het buitenland doorgebracht worden. Bij aanvang van de studie verneemt de student hier uiteraard alles over. Elke opleiding heeft trouwens een stageverantwoordelijke, je zoon/dochter kan gerust een afspraak maken als daar nood aan is.

Kan mijn zoon/dochter tijdens de studie naar het buitenland? En wat met de verzekering?

Ja, de Erasmushogeschool neemt deel aan de klassieke Europese studentenprogramma’s zoals bijvoorbeeld Erasmus+. Zo kan men studeren aan een instelling waarmee de hogeschool een akkoord heeft, waarbij de verworven punten door de Erasmushogeschool worden overgenomen. De verantwoordelijke Internationalisering van de opleiding weet er alles over. In de studentenagenda staan de namen per opleiding.

De Erasmushogeschool verzekert uw zoon of dochter enkel voor de onderwijsactiviteiten in het buitenland. Wij raden dus aan om daarbij een aparte verzekering af te sluiten

Kan men 's avonds of zaterdags les volgen?

In bepaalde opleidingen kun je als werkstudent terecht voor avond- of zaterdagonderwijs. Meer hierover lees je hier.