Onderzoek door tuin+

Het kenniscentrum tuin+ kan een brede waaier aan expertise inzetten, waaronder in: 

 • ontwerpend onderzoek

 • typologisch onderzoek

 • ruimtelijke analyse

 • ecologisch terreinonderzoek

 • casestudy-onderzoek

 • historisch onderzoek

 • actie-onderzoek (pilootprojecten)

  Voorbeelden

  Biodiversiteit en beleving

  In een reeks van casestudies gaat het Kenniscentrum tuin+ dieper in op de onderlinge relaties tussen biodiversiteit, de perceptie, waardering en beleving ervan door gebruikers, en hun welzijn. Deze onderlinge relaties zijn maar in beperkte mate onderzocht. We weten daardoor maar weinig over de mate waarin de perceptie en de beleving van biodiversiteit varieert met sociaal-culturele factoren. Dit is een project in opstartfase in het kader van Toekomsttuinen, met steun van Blikopener.

  Mijn Tuinlab, burgerwetenschap in de achtertuin

  Met dit project willen we wetenschappelijke vraagstellingen tot in de achtertuin brengen, een katalysator zijn voor interdisciplinair wetenschappelijk tuinonderzoek en betrokkenheid en gedragsverandering bij tuineigenaars stimuleren. In samenwerking met KU Leuven en Natuurpunt, goedgekeurd in het kader van de ‘Citizen Science’ oproep van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie.

  Bomen in de bebouwde omgeving

  Twee beleidsverkenningen in opdracht van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid met als doel tot een performanter bomenbeleid te komen. De ecosysteemdiensten van bomen en de mogelijkheden met volgroeide bomen als structurerende, vierdimensionale elementen werden onderzocht. Methoden: literatuurstudie en expertenpanel.

  De bodem in Vlaamse volks- en samentuinen

  De bodemtoestand in Vlaamse volks- en samentuinen werd in kaart gebracht met het oog op een preventieve en curatieve aanpak van eventuele bodemverontreiniging. Uitgevoerd in opdracht van de OVAM, in samenwerking met de Bodemkundige Dienst van België. De vzw's Velt en Tuinhier waren partners.

  Duurzaam ontwerpen van groene ruimten

  Dit vademecum, in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), biedt de lezer gebruiksvriendelijke handvaten voor het ontwerpen van groene ruimten vanuit een duurzame ambitie op het kruispunt tussen groen, ecologie en ruimtelijk ontwerp. De aandacht gaat niet enkel naar het verbreden en verdiepen van expertise, maar ook naar de praktische toepassing. Een samenwerking tussen de Hogeschool Gent, het ontwerpbureau Fris in het Landschap en de Erasmushogeschool Brussel.

  Meer informatie en bestellen.

  Kartering, kwantificatie en categorisering van het tuinenlandschap

  Lopend onderzoek met als doel het Vlaamse en Brusselse tuinenlandschap in kaart te brengen.

  Groene gedeelde speelplaatsen

  Onderzoek naar het inschakelen van schoolspeelplaatsen in groenblauwe netwerken en de verenigbaarheid van sociaal-recreatieve en ecologische functies van groene ruimtes.

  Voorstudie Tuinentool

  Studie ter voorbereiding van de ontwikkeling van een tuinentool door de provincie Vlaams-Brabant. De tool zal door de provincie ontwikkeld en ingezet worden in functie van haar tuinencampagne De bedoeling van deze campagne is het inspireren en begeleiden van Vlaams-Brabantse tuiniers bij het inzetten van hun tuin ter ondersteuning van biodiversiteit en klimaatadaptatie.

  Semi-privaat groen in stedelijke groenplannen

  Deze studie verkent de mogelijkheid tot integratie van (semi-)privaat groen in stedelijke groenplannen. Het betreft een diepgaande literatuurverkenning rond de vraag in hoeverre deze beter gevalideerd kunnen worden of een grotere rol kunnen gaan spelen in de visie op en de aanpak van stedelijk groen. Uitgevoerd in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

  Biodiversiteit en bedrijven

  De studenten Landschaps- en tuinarchitectuur werkten in het kader van dit project ontwerpideeën uit voor enkele bedrijventerreinen, waarbij ze streefden naar een zo groot mogelijke verscheidenheid aan soorten, een verbetering van de kwaliteit en een toepassing van diverse functies. 

  Een betere speelplaats

  Deze handleiding kwam tot stand in een samenwerking tussen de opleidingen Bachelor in de Landschaps- en tuinarchitectuur en Bachelor Lerarenopleiding Lager onderwijs en Kleuteronderwijs. Hierdoor kon het onderzoek naar speelplaatsen in een stedelijke omgeving zowel gevoerd worden vanuit de invalshoek van gebruikers als vanuit die van ontwerpers. 

  Landschappelijke inpassing van helofytenfilters

  Onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van kleinschalige natuurlijke waterzuiveringssystemen, hun inpassing in tuin, landschap en bestaande groenstructuren.