campus kaai
Verhaal

Hoe past EhB haar academiejaar aan?

Zopas werd het ‘Decreet over maatregelen in het hoger onderwijs voor het academiejaar 2019-2020' door de Vlaamse Overheid goedgekeurd. Dat laat ons toe om op wettelijke wijze een aantal aanpassingen door te voeren, zodat onze studenten hun academiejaar op volwaardige wijze kunnen afronden, ondanks de lockdown.

Aan alle opleidingen van EhB werd gevraagd om hun scenario voor het lopend academiejaar vast te leggen, waarbij werd uitgegaan van een heropening van de campussen op maandag 18 mei 2020. Op 27 maart 2020 werden studenten hierover geïnformeerd via een algemene mail, gevolgd door berichtgeving via het opleidingshoofd met de concrete informatie per opleiding. Elke student moet op het online platform Canvas voor studenten nagaan wat zijn of haar specifieke situatie is. 

Algemeen
 • Maximale omschakeling naar afstandsleren van 16-03-2020 tot 17-05-2020.  
 • Opstart van contactluw onderwijs vanaf 18-05-2020 met in hoofdzaak hervatting en afronding van practica, workshops en stages.  
 • Waar noodzakelijk zal een korte verlenging van het lopende academiejaar het structureel mogelijk maken voor afstuderende studenten in de professionele bachelor, master en graduaten om daadwerkelijk in 2019-20 af te studeren. 
Evaluatie
 • Digitale examens waar mogelijk 
 • Waar nodig wordt het lopende semester met 1 of 2 weken verlengd. Dit betekent dat de zittijd van juni 1 tot 2 weken later wordt afgesloten. Dit creëert de nodige  ruimte om praktijklessen, stages en examens in te plannen na heropening van de campussen.  
 • Waar noodzakelijk kan het aantal examenweken worden aangepast.
 • Evaluatievormen worden aangepast in functie van de studielast voor de  studenten. 
 • Waar nodig worden examens van theorievakken vooruitgeschoven en digitaal afgenomen in april/mei zodat er na de heropening maximaal ruimte is voor de afronding van praktijk en stages.
 • Waar nodig worden opdrachten voor permanente evaluatie geschrapt om de studiedruk na 18 mei redelijk te houden. 

De tweede examenkans wordt gegarandeerd tenzij de aard van het opleidingsonderdeel geen tweede examineringsmoment toelaat door de Coronatoestand.

Stages
 • Sommige stages zullen in de zomermaanden juli/augustus kunnen doorlopen.  
 • Waar nodig worden internationale stages door nationale stages vervangen. 
 • Waar nodig worden vervangende opdrachten voorzien voor stages die niet meer kunnen worden opgestart. 
 • Waar nodig en mogelijk, worden stages ingekort.  
Onderwijsactiviteiten 
 • Waar nodig worden theorievakken naar april/mei vooruitgeschoven zodat er na de heropening maximaal ruimte is voor de afronding van praktijk en stages.
 • Studie-uitstappen, bedrijfsbezoeken, e.d. worden vervangen door andere leeractiviteiten.
 • Bepaalde lesinhouden worden overgedragen naar 2020-2021.
   

Nogmaals, elke student moet zelf nagaan op Canvas voor studenten welke aanpassingen werden doorgevoerd voor de door hem/haar gevolgde opleidingsonderdelen. 

Ben je student en heb je vragen of zorgen? Contacteer dan zeker je opleidingshoofd.

[Onder voorbehoud van opheffing van de richtlijn van de veiligheidsraad d.d. 15 april 2020 m.b.t. onderwijs.]

Deel dit