Digitale lessen en evaluaties - informatie voor docenten

Mag een student een beeld- of klankopname maken van een digitale of live les? 

Neen, dit mag absoluut niet. Niet van docenten, niet van medestudenten. Opnames maken van personen zonder hun toestemming is strafbaar (wet op privacy, recht op afbeelding). Dit staat in de rechtspositieregeling van EhB voor de studenten, die de wet vertaalt naar de onderwijscontext. Studenten mogen deze opnames niet maken, en dus zeker niet gebruiken, bewerken of verspreiden. Indien je dergelijke opnames zonder toestemming online tegenkomt of erover hoort, is dit een strafbaar feit en kan er een tucht- of zelfs een strafrechtelijke procedure opgestart worden tegen de student (indien te achterhalen is wie dit gedaan heeft) – meld dit dus zeker altijd

Mag ik als docent lesopnames maken?  

Je mag als docent een lesopname maken om aan de studenten te bezorgen, maar indien er studenten identificeerbaar in beeld komen (gezicht, stem, …) moeten ze hiervoor formeel toestemming geven en ze kunnen dit ook weigeren. Ze hebben achteraf ook het recht om hun toestemming opnieuw in te trekken (bv. wanneer ze iets stoms hebben gezegd dat ze niet bewaard/verspreid willen zien). Je moet hier als docent dus rekening mee houden. Wanneer studenten niet identificeerbaar voorkomen, is er geen probleem. 

Is het belangrijk dat je een lesopname maakt en zijn er studenten niet akkoord om identificeerbaar in de opname voor te komen? Ga dan in overleg over een praktische oplossing: de student gaat niet in interactie maar post enkel vragen in de chat die worden voorgelezen, de student zet zich buiten het veld van een eventuele camera, …  
Je mag deze beelden enkel delen met de betrokken studenten (in een beveiligde omgeving zoals Canvas) en niet verder gebruiken, bewerken of verspreiden. Ook voor de studenten zijn deze beelden enkel voor eigen gebruik en zij mogen ze niet verder bewerken of verspreiden. 

Mogen studenten een opname maken van een (digitaal) mondeling examen? 

Nee, dit mag in geen geval. Ook hier schenden ze het recht op afbeelding en begaan ze een strafbaar feit. 
Als docent kan je wel een opname maken van het mondeling examen om achteraf je antwoorden nog eens te beluisteren of om aan te tonen dat het examen correct verlopen is (let wel op, dit is technisch niet vanzelfsprekend!

Volg dus altijd de handleidingen op Canvas en bezin eer je begint!). Studenten hebben inzagerecht in deze opname (tijdens het inzagemoment van de examens). Als docent moet je deze beelden vertrouwelijk behandelen en mag je ze niet verder gebruiken, bewerken of verspreiden. Dit staat duidelijk in het Onderwijs- en examenreglement. 
Indien studenten denken dat het examen niet correct zal verlopen, kunnen ze vragen dat de ombuds of een extra docent aanwezig is. 

Mogen studenten een digitaal examen op afstand met proctoring software weigeren? 

Ja, dat mag, gezien er momenteel geen algemene lockdown is en de situatie ook niet langer ‘onvoorspelbaar’ is zoals in maart-juni. Studenten kunnen dus weigeren om de software te installeren en vragen om hetzelfde examen op campus te mogen afleggen (op hetzelfde moment – dit is geen reden voor extra examenspreiding). Er zullen hiervoor nog concrete termijnen beslist en gecommuniceerd worden. 

Lees hier 

•    het Onderwijsreglement 2020-2021
•    het Examenreglement 2020-2021
•    de  Rechtspositieregeling 2020-2021

Of stel je vragen aan de collega's van de dienst onderwijs.