Workshops Onderwijsdag 2018: voormiddag

Een ‘growth mindset’ stimuleren bij studenten: maar hoe? (praktijkworkshop) - VOLZET

Ilse Vande Walle (School4Power)

Hoe wordt je bewust van je eigen mindset en die van je studenten? Klopt het dat je hersenen je ganse leven blijven groeien? Welke rol speelt talent in hoe goed je in iets bent? En waarom is feedback zo belangrijk?  Tijdens deze workshop wordt dieper ingegaan op de Growth Mindset theorie van Carole Dweck.  De theorie wordt omgezet naar de praktijk, zodat je er als docent of begeleider direct mee aan de slag kan.

UDL in de praktijk: een voorbeeld 

Céline Sercu (Lerarenopleiding Lager Onderwijs, Howest)

Bij het implementeren van UDL (een visie die drempels in ons onderwijs wil verlagen) botsen we als docenten, paradoxaal genoeg, vaak op zeer hoge drempels: strak omlijnde studiefiches, weinig transparante beginsituatie, onvoorspelbaarheid van aanwezigheid studenten, ...

Tijdens deze vorming zullen we zeer kort de principes van UDL opfrissen en zoeken we, samen met de aanwezigen, naar mogelijke oplossingen voor de hindernissen die we ervaren.

 

Ondernemingszin stimuleren bij je studenten

Joris De Lee (Vlajo)

Ondernemingszin gaat om zo veel meer dan ‘commerce’ of ‘geldgewin’. Het heeft er in de kern zelfs niets mee te maken. We gaan in op de betekenis van dit begrip, en het belang ervan. Vervolgens willen we je als docent op een (inter)actieve manier op weg zetten om ondernemingszin te (h)erkennen en te stimuleren in je onderwijspraktijk, zodat je studenten meer uitdagend én zelfgestuurd in het leven en hun job kunnen staan.

Studenten uitdagen, opvolgen en begeleiden met digitale opdrachten in Canvas (hands-on workshop) - VOLZET

Tobe Baeyens (EhB)

Digitale opdrachten kunnen niet enkel gebruikt worden om studenten op te volgen en te begeleiden, maar kunnen er ook voor zorgen dat de student zelfstandig met lesmateriaal aan de slag gaat. In deze hands-on workshop kijken we hoe opdrachten opgezet kunnen worden, en gebruikt kunnen worden om studenten zelfstandig met lesmateriaal aan de slag te laten gaan.

Discussieforum: persoonlijk parcours in het curriculum – successen en knelpunten

Diverse praktijkvoorbeelden uit de Schools of arts

In de meeste van de artistieke opleidingen is op de een of andere wijze een persoonlijk parcours opgenomen, waarbij studenten in (relatieve/totale) vrijheid hun eigen ding kunnen doen en kunnen tonen wat ze echt waard zijn. We luisteren naar enkele voorbeelden van ‘persoonlijk parcours’ vanuit verschillende opleidingen binnen de Schools of Arts, en gaan daarna met elkaar in gesprek over successen en knelpunten hierbij. 

Via curriculumvernieuwing en blended learning naar meer zelfgestuurd onderwijs voor studenten Biomedische Laboratoriumtechnieken

Stefanie Mot, Sara Desmaele en Iris Cansse (EhB)

Studenten helpen elkaar: buddywerk binnen de opleiding Landschaps- en tuinarchitectuur. 

Johan De Troeyer (EhB)
 

In het vernieuwde curriculum van de opleiding BMLT wordt gefocust op drie principes om via blended learning meer zelfsturing bij de studenten te stimuleren: 

  1. differentiatie: via een aanbod modules en online oefeningen willen we in de contactmomenten meer op maat kunnen werken met de heterogene klasgroep van het 1ste jaar (voorkennis, verwerkingssnelheid). 
  2. flipping the classroom: studenten nemen theoretische onderwerpen zelfstandig door via blended modules, zodat er tijdens de contactmomenten meer tijd is om in te gaan op de toepassingen ervan. 
  3. optimaliseren labotijd: studenten bereiden elk practicum voor via een online module.

Binnen de opleiding LTA wordt sinds dit academiejaar geëxperimenteerd met buddywerk bij de vakken grafische vorming. Studenten helpen elkaar bij het aanleren en verwerken van de digitale tools, zodat zowel de betere als de minder sterke studenten uitgedaagd worden om te groeien.