Team Landschaps- & Tuinarchitectuur

Team onderwijs

Wim Collet - Wim Collet studeerde in 1984 af als tuin- en landschapsarchitect. Hij liep stage in Frankenthal (Duitsland) waar hij aansluitend een half jaar als medewerker in hetzelfde bureau meewerkte. Wim vestigde zich in 1986 als zelfstandig tuin- en landschapsarchitect specifiek vanuit ecologisch standpunt.  Het geven van voordrachten en workshops in verband met ecologisch verantwoorde groenvoorzieningen en het beheer in opdracht van gemeente- en provinciebesturen, bedrijven en verenigingen maken deel uit van het takenpakket.  De passie om kennis te delen en het ecologisch gedachtengoed te verspreiden leidde naast de zelfstandige activiteit tot docent zijn aan Syntra-AB Leuven in 2004 met de klemtoon op plantenkennis, bodemkunde, ecologisch verantwoorde constructies en ontwerpen. Sinds 2013 kreeg Wim de mogelijkheid deze passie en kennis ook over te brengen bij de studenten van onze opleiding, dit doet hij vooral via de vakgroepen planten en technieken, meer specifiek voor ecologie, planten- en beplantingsleer en natuurtechnische milieubouw. Wim werd recent voorzitter van Kubiekeruimte vzw en is tevens actief betrokken bij de vzw Terratherapeutica.

Tine Daems – Tine studeerde aan de KU Leuven en haalde het diploma van ingenieur-architect  in 1998 en Culturele Studies in 2000. Daarna werkte ze vooral in de culturele sector en bij de overheid. In 2015 behaalde ze als werkstudent de Bachelor in de Landschaps- en Tuinarchitectuur aan de Erasmushogeschool Brussel. Tine deed stage bij het ontwerpbureau OMGEVING en werkte er daarna tot eind 2020 als projectmedewerker mee aan de uitvoering van tal van projecten in de publieke ruimte. Ze specialiseerde zich in de opmaak van bestekken, meetstaten en uitvoeringstekeningen en volgde verschillende werven mee op. Sinds 2020 is ze zelfstandige Landschaps- en Tuinarchitect. Ze ontwerpt op verschillende schaalniveau’s van kleine tuinen tot middelgrote projecten in de publieke ruimte. Verder ondersteunde ze als freelancer verschillende ontwerpbureau’s (o.a. Kollektif) bij het omzetten van hun ontwerpen naar een uitvoeringsdossier. In zowat alles wat Tine doet, neemt ze een coachende rol op zich. En dit doet ze sinds 2022 ook als praktijklector in de opleiding Landschaps- en Tuinarchitectuur aan de Erasmushogeschool waar ze zelf studeerde. Ze deelt daarbij met heel veel passie voor het vak haar kennis van constructietechnieken, bestekken, meetstaten en duurzaam technisch ontwerp. 

Jef De Bièvre - Jef is Bachelor in de Tuin- en Landschapsarchitectuur, Master in de Landschapsarchitectuur en Master in de Ruimtelijke Planning en Stedenbouw. Hij volgde opleidingen als ELEE in Berlijn, Residential Course Image Branding in Delft, was medeorganisator van de ELASA Minimeeting BXL H2006 en was uitwisselingsstudent in Kopenhagen, e.a. Stages doorliep hij bij Good Manors in Sydney en bij de Provincie Vlaams-Brabant als landschapsarchitect. Hij deed ervaring op bij tal van bedrijven; A2O Omgeving, BRUT, Outsite, Grontmij, e.a. Na voldoende werkervaring vond hij de tijd rijp om de stap te maken naar een eigen Studiebureau, om zijn expertise zelf te kunnen sturen. Tegelijk koos hij ook voor het onderwijs zodat hij zijn ervaring kan delen. Zijn  studiebureau  is gespecialiseerd in de ontwikkeling van visie, concept en schetsontwerpen voor publieke ruimte projecten i.s.m verschillende grotere studiebureaus.  

Johan De Troeyer - Johan studeerde in 2003 af als Landschaps- en tuinarchitect aan de EhB te Vilvoorde. Tijdens deze opleiding liep hij stage in het zuid Franse Toulon bij Espace Paysager Méditerranéen. In 2007 behaalde hij een master in de audiovisuele en beeldende kunsten - optie Grafische vormgeving. Hierbij deed hij een Erasmus uitwisselingsprogramma Graphic Design aan de University College Falmouth in het Engelse Cornwall en liep stage bij de fotograaf Roel Jacobs. In 2010 behaalde Johan het pedagogisch diploma Specifieke Lerarenopleiding. Tijdens zijn studies werkte Johan bij in verschillende tuinarchitectenbureaus zoals Ars Horti van Jan Bleys, Bart Jaeken en Wirtz Tuinarchitectuur Nv. Vanaf 2006 werkte Johan mee als stichtend lid aan de opbouw van Kubiekeruimte vzw. Van 2008 tot 2012 werkte hij als landschapsarchitect en grafische vormgever bij het studiebureau Stramien, Architectuur en ruimtelijke planning cvba. Sinds 2010 maakt Johan deel uit van het onderwijzend team van de opleiding Landschaps- en tuinarchitectuur. Binnen de opleiding is hij werkzaam binnen de vakgroep digitale technieken en artistieke vorming en één van de ontwerpdocenten Publieke Ruimte. Hiernaast is hij ook actief als één van de stagebegeleiders en neemt een groot deel van de PR van de opleiding voor zijn rekening.

Eva De Wachter - Eva studeerde in 1998 af als architect aan de Hogeschool Antwerpen (huidige Artesis Hogeschool) en behaalde 2 jaar later het getuigschrift pedagogische bekwaamheid. Zij werkte van 1998 tot 2016 als zelfstandig architect voornamelijk in de sector van de sociale- en privé woningbouw. Van 2008 tot 2022 gaf zij ook les binnen de vakgroep technieken van de opleiding interieurvormgeving van Luca school of arts. Eva is sinds 1999 verbonden aan de Erasmushogeschool opleiding tuin- en landschapsarchitectuur binnen de vakgroepen artistieke vorming, technieken en atelier. Sinds 2022 is zij ook de studiecoach van de opleiding.

Jeroen Deseyn - Jeroen Deseyn studeerde af als Master in de Biologie aan de KULeuven in 2002, waarna hij een paar jaar fundamenteel onderzoek deed, verbonden aan het laboratorium voor entomologie en ook de Lerarenopleiding Biologie behaalde. In 2005 behaalde hij ook de Master in de Milieuwetenschappen en -technologie. Vanaf 2013 tot 2017 vulde hij deze studies aan met de opleiding Tuin en Landschapsarchitectuur aan de Erasmushogeschool Brussel. 
Van 2004 tot 2016 was hij docent en leerkracht in hoger en middelbaar onderwijs. Sinds 2016 is hij actief als landschapsarchitect en ecoloog bij Plant en Houtgoed, waar hij als zaakvoerder in de ontwerpstudio een groeiende portefeuille van diverse projecten in de private en publieke sfeer aan het uitbouwen is. Door deze opleidingen en zelfstudie ontwikkelde hij een grote plantenkennis en wordt hij gevraagd als ontwerpbegeleider en expert biodiversiteit door steden en gemeenten. 
Sinds 2021 is Jeroen als lector verbonden aan de Erasmushogeschool binnen de vakgroep Plantenleer en geeft hij nascholing en lezingen op vraag van overheden en organisaties. 

Steven Goossens - Steven studeerde in 1999 af als tuin- en landschapsarchitect aan de EhB te Vilvoorde. Hij maakt sinds 2001 deel uit van het onderwijzend team van de opleiding. Zijn expertise gebruikt hij hoofdzakelijk binnen de vakgroep planten en beheer en de vakgroep ontwerpatelier. Hij is opleidingshoofd van de 3- jarige professionele bachelor sinds 2012. Steven is medeoprichter van Kubiekeruimte vzw in 2005 en Blikveld in 2022.  Blikveld is de vakvereniging voor landschapsarchitectuur in Vlaanderen en Brussel. Steven is sinds 2010 actief betrokken  bij het onderzoek van “tuin+”. Dit kenniscentrum wil de aandacht richten op de veelheid aan (semi-) private tuin- en stadslandschappen. Steven werd in 2019 vice-voorzitter van de nationale beroepsvereniging, ABAJP-BVTL. Hij is sinds 2022 covoorzitter van Blikveld.

Katrien Hebbelinck - Katrien Hebbelinck is doctor in de kunstwetenschappen en master in de monumenten- en landschapszorg. Sinds 1991 is zij verbonden aan de opleiding Landschaps- en tuinarchitectuur (Horteco Vilvoorde / Ehb Jette) waar ze de (deel)opleidingsonderdelen Tuin- & bouwkunstgeschiedenis en Monumenten & Landschappen ter harte neemt. Sinds 1999 doceert ze ook aan de master Monumenten- en landschapszorg van de Universiteit Antwerpen. Als docent, onderzoeker en auteur is Katrien vooral actief in het bijzondere domein van historische tuinen en parken.

Geert Meysmans - Sinds 1997 doceer ik (beplantings)ontwerp, plantenleer, ecologie en beheer in de professionele Bachelor Landschaps- en tuinarchitectuur (Lta) aan de Erasmushogeschool Brussel (EhB). Voor de EhB zetelde ik in de jury ‘Voorbeeldstellende en vernieuwende groenprojecten ten behoeve van meer en/of beter groen in de verstedelijkte omgeving. In dat kader ben ik een jaar werkzaam geweest als extern deskundige ‘openbaar groen’ bij de gemeente Tervuren.
 
Als medestichter, voorzitter en actief lid van Kubiekeruimte vzw, vandaag BLIKVELD vzw werk ik mee aan een toegankelijk platform en netwerk voor landschaps- en tuinarchitecten in Vlaanderen en Brussel. Ik organiseer vakgerichte activiteiten en was meermaals spreker/moderator op beurzen en symposia. 
 
Vanaf 2012 werk ik als structureel onderzoeker bij het Kenniscentrum tuin+ binnen Lta. Het onderzoek richt zich op de verscheidenheid aan (semi)private open en groene ruimtes in Vlaanderen en Brussel. Naast privétuinen gaat het ook over volks- en gemeenschapstuinen, recreatiedomeinen, allerlei commerciële en institutionele groene en braakliggende terreinen. Allemaal samen vormen deze ruimtes een ‘tuinenlandschap’, dat een belangrijke rol kan spelen in het ondersteunen van ons ecosysteem en in het aanpakken van een aantal hedendaagse uitdagingen zoals klimaat, verlies van biodiversiteit, terugdringen van ons ruimtebeslag, segregatie van de samenleving en privatisering van de publieke ruimte en lokale voedsel- & energieproductie.
 
Als structureel onderzoeker ben ik o.m. medeauteur van het Vademecum ‘Duurzaam ontwerpen van groene ruimten’ in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), medewerker aan het Expertenadvies “De ruimtelijke meerwaarde van volgroeide bomen binnen de context van groenblauwe netwerken in de bebouwde omgeving” in opdracht van het Departement Omgeving (D.O), medeauteur ‘In de tuin’ van het vakblad van de Vlaamse vereniging voor ruimte en planning, lesgever beplantingsontwerp in de VELT-tuin+_Masterclass Ecologisch Groenontwerp en betrokken bij het VRP_Open ruimte Consortium i.s.m. o.m. ILVO, VLM, INBO, Hogent, UHasselt, KULeuven.


Piet Minten - Piet studeerde af als landschaps- en tuinarchitect te Vilvoorde in 1987. Aansluitend werden de diploma’s Stedenbouw te Gent, Verkeerskunde te Diepenbeek en pedagogische bekwaamheid behaald. Sinds 1990 maakt hij deel uit van het onderwijsteam Vilvoorde-Jette. Piet geeft eveneens les aan PxL Limburg-Hasselt aan de opleiding Verkeerskunde en Mobiliteit. Als zaakvoerder van Buro 4D heeft hij ruim 30 jaar ervaring in planning en inrichting van de buitenruimte.  Sinds 2008 is hij gediplomeerd als Master in de Ruimtelijke Planning en Stedenbouw, afstudeerrichtingen Landschapsarchitectuur en Stedenbouw. Hij adviseert meer dan 20 jaar als extern expert de Vlaams Overheid inzake het Lokaal Verkeer- en Mobiliteitsbeleid. Hij maakt deel uit van de Kwaliteitskamer van de stad Gent. 

Geert Van de Put - Geertrui Van de Put studeerde af als gegradueerde in de tuinbouw optie sierteelt aan het Hoger Instituut der Kempen in 1987 en als landschaps- en tuinarchitect in Horteco Vilvoorde in 1992. Daaropvolgend behaalde ze het pedagogisch bekwaamheidsattest in 1995. 
Vanaf 1993 maakt zij deel uit van het docententeam landschaps- en tuinarchitectuur. Binnen het onderwijs behoort zij tot het ontwerpteam Tuin en is ze secretaris en lid van de opleidingscommissie. Met het oog op de uitbouw van het curriculum maakt zij deel uit van de vakgroepen “planten” en “ontwerpatelier”. Hiernaast neemt ze sinds 2003 het coördinatorschap stage op zich.

Erik Van Mullem - Erik studeerde af als landschaps- en tuinarchitect aan het HRIT te Vilvoorde in 1987. In 1990 behaalde hij het diploma in de Stedenbouw aan het Stedelijk Hoger Architectuurinstituut 'De Bijloke' te Gent. Hij voert de titel master in de stedenbouw en ruimtelijke planning, afstudeerrichting landschapsarchitectuur sinds 2006. Binnen de opleiding maakt hij deel uit van het ontwerpteam tuin en is hij werkzaam binnen de vakgroep wetenschappen. Naast zijn onderwijsopdracht voert hij het internationaliseringsbeleid uit en zetelt hij in de departementsraad.

Jelle Vander Mynsbrugge - Jelle studeerde in 2002 af als Burgerlijk-Ingenieur Architect aan de Vrije Universiteit Brussel. Na een postgraduaat  “Inleiding tot Recht voor Gerechtelijk Experts” aan de Universiteit Gent vervoegde hij het onderwijsteam in 2003. Ondertussen aangesteld als vast lector binnen de vakgroep technieken, maakt hij deel uit van de opleidingscommissie om zo de verdere uitbouw van de opleiding vorm te geven. Naast zijn onderwijzende taak, werkt Jelle als zaakvoerder van zijn eigen architectenbureau te Antwerpen.

Paul Verschueren - Paul is landschapsarchitect, sociaal en cultureel antropoloog en doctor in de communicatiewetenschappen. Hij deed internationale onderzoekservaring op in Australië en Zuid-Afrika. Paul was gastprofessor aan de KU Leuven, waar hij onder meer onderzoeksmethodologie doceerde, en consultant voor verschillende overheden en bedrijven. Aan de EhB is hij senior onderzoeker, ontwerpdocent en lid van de Onderzoeksraad. Zijn onderzoek bevindt zich op het kruispunt van de landschapsarchitectuur en de culturele antropologie. Momenteel is het gericht op de veranderende rol van stedelijke begraafplaatsen. Hij bouwde de voorbije jaren ook expertise op in het domein van het meten van de impact van beplanting en vegetatie in de stedelijke open ruimte. Sinds 2019 leidt hij het Kenniscentrum tuin+, dat praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uitvoert naar (de effecten van) het ontwerpen van en met stedelijk groen en natuurgebaseerde oplossingen. In dit verband voerde het centrum sinds 2019 onder zijn leiding een twintigtal dienstverlenende opdrachten uit. Momenteel lopen er ook twee extern gefinancierde projecten, waaronder Mijn Tuinlab, een van de grootste burgerwetenschapsprojecten van België.
 

Gastlectoren


Karlien Heremans - Karlien Heremans is zaakvoerder van het tuin-en interieurarchitectenbureau studio k. Na het voltooien van de studie tuinarchitectuur in 2004 aan de Erasmushogeschool in Brussel heeft ze de master interieur architectuur aan de Artesis Hogeschool in Antwerpen met onderscheiding voltooid. Het behalen van de eerste Fideas award, uitgereikt door het AINB, bekrachtigt deze onderscheiding. Het bureau is een jong en dynamisch bureau met een passie voor binnen- en buitenruimten. Een groeiend bureau dat ernaar streeft kwalitatieve projecten met oog voor detail te ontwerpen en uit te werken op het draagvlak tussen architectuur, interieur en buitenruimten. 

Lisbeth Creemers 

Koen Moelants 

Wim Solie 

Ugo Van Leemputten 
 

Team onderzoek

Aurelie De Smet - Aurelie De Smet Smet is architect (Sint-Lucas Gent) en ruimtelijk planner (Universiteit Gent). Momenteel is ze als onderzoeker verbonden aan het departement Landschapsarchitectuur van de Erasmushogeschool Brussel, waar ze het kenniscentrum tuin+ leidt. Tevens is ze vrijwillig medewerker aan het departement Architectuur van de KU Leuven, waar ze haar doctoraat rond ‘The Role of Temporary Use of Waiting Spaces’ (promotor: Bruno De Meulder, ASRO, KUL - co-promotor: Kees Doevendans, Bouwkunde TU/e) aan het afronden is. Aurelie verdiept zich in participatieve, flexibele en spontane benaderingen in de ruimtelijke planning en ontwikkeling. Regelmatig geeft ze gastlezingen, werkt ze mee aan studiedagen en treedt ze op als expert rond ‘tijdelijk gebruik’, ‘tactical urban planning’ bij workshops en projecten.

Steven Goossens - Steven studeerde in 1999 af als tuin- en landschapsarchitect aan de EhB te Vilvoorde. Hij maakt sinds 2001 deel uit van het onderwijzend team van de opleiding. Zijn expertise gebruikt hij hoofdzakelijk binnen de vakgroepen planten en atelier ontwerpen. Hij is opleidingshoofd van de 3- jarige professionele bachelor sinds 2012. Steven is medeoprichter van Kubiekeruimte vzw in 2005.  Kubiekeruimte is een Belgische vereniging die een toegankelijk platform en netwerk vormt voor tuin- en landschapsarchitecten, en alle geïnteresseerden die betrokken zijn bij de buitenruimte. Steven is sinds 2010 actief betrokken  bij het onderzoek van “tuin+”. Dit kenniscentrum wil de aandacht richten op de veelheid aan (semi-) private tuin- en stadslandschappen. Sinds 2015 is Steven schatbewaarder van ECLAS “the European Council of Landscape Architecture Schools”.

Geert Meysmans - Geert Meysmans is afgestudeerd in 1985 als landschaps- en tuinarchitect aan het Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw te Vilvoorde. Na een stage bij het bureau Hallman und Rohn, bleef hij in Duitsland werkzaam bij het bureau Raderschall. Sinds 1997 doceert hij plantenleer, ecologie, beheer en ontwerpen in de Bachelor Landschaps- en tuinarchitectuur. In zijn projecten profileert hij zich als ecologisch verantwoord landschapsarchitect met ervaring in het opmaken van ontwerp- en beheerplannen van groenobjecten volgens de principes van het Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG). Voor de EhB zetelt hij in de jury ‘Voorbeeldstellende en vernieuwende groenprojecten ten behoeve van meer en/of beter groen in de verstedelijkte omgeving in het kader van HPG. In dat kader was hij een jaar werkzaam als extern deskundige ‘openbaar groen’ bij de gemeente Tervuren. Sinds 2006 is hij betrokken bij de oprichting van een nieuwe vereniging ‘Kubiekeruimte’. Als voorzitter werkte hij mee aan een toegankelijk platform en netwerk voor landschaps- en tuinarchitecten, en alle geïnteresseerden die betrokken zijn bij de buitenruimte. Vanaf 2012 werkt hij als structureel onderzoeker in het Kenniscentrum tuin+.

Studie- en studentenbegeleiding

  • Jan Sents - bachelor in communicatiemanagement
  • Lies Van Winkel - Lies is studentenbegeleidster en onderwijskundige. Haar taak bestaat uit het begeleiden van studenten met allerhande vragen en het ondersteunen van de opleiding rond onderwijskwesties.