Je EVK-procedure

Fase 1: de voorbereiding

Stap 1: vergelijk je elders behaalde kwalificatie met het studietraject dat je wenst te volgen.

Bestudeer aan de hand van de informatie in de opleidingsbrochure of op de website de kenmerken van de opleidingsonderdelen van de gekozen opleiding en ga na in hoeverre de studies waarvoor je reeds een kwalificatie hebt behaald hiermee overeenkomen. Op basis van deze vergelijking bepaal je voor welke opleidingsonderdelen je een vrijstelling wil aanvragen.

Tip: Voor het vergelijken van de eerder behaalde kwalificatie met de opleidingsonderdelen die je in je studietraject wenst op te nemen, kan je gebruik maken van de opleidingsonderdelenfiches van je opleiding (je vindt ze op de opleidingspagina's). Aan de hand van deze uitgebreide beschrijving kan je o.m. nagaan welke kennis en competenties aan bod komen in het opleidingsonderdeel. Bij het motiveren van je EVK/vrijstelling kan je dan aantonen dat je deze inhoud/competentie reeds gezien/verworven hebt. Dit is noodzakelijk want titels van opleidingsonderdelen op een rapport zeggen niets over de inhoud. Vergeet niet dat daarnaast ook minimaal de studiebelasting, het niveau en de volgtijdelijkheid van het betrokken opleidingsonderdeel in rekening worden gebracht.


Stap 2: stel je EVK-dossier samen

Vul het aanvraagformulier en de bijlage (English version).

Vergeet daarbij niet alle nodige bewijsstukken toe te voegen aan je formulier (behaalde diploma's, individuele rapporten, creditbewijzen, ECTS fiches, inhoudstabellen van cursussen, hoofdstukken van cursussen, ...)

Doe dit voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je EVK/vrijstelling aanvraagt.

Belangrijk: Het is jouw verantwoordelijkheid om relevante bewijzen te selecteren en aan te tonen via een uitgebreide motivatie dat je kwalificatie overeenstemt met een of meerdere opleidingsonderdelen van het studietraject dat je wenst te volgen.
 
Opgelet: Alle documenten die je als bewijsstuk aanvoert moeten voor echt verklaard zijn door de instelling van afkomst. Mogelijke bewijsstukken die je kan aanleveren om aan te tonen dat de elders behaalde kwalificatie overeenstemt met één, meerdere of een cluster van opleidingsonderdelen van de opleiding zijn o.m. lessentabellen, opleidingsfiches, syllabi …
 

Fase 2: de aanvraag

Stap 1

Maak een afspraak met de trajectbegeleider van het departement en breng bij je afspraak je dossier mee. Deze afspraak vindt bij voorkeur plaats vóór voor de start van het academiejaar.

Stap 2

De trajectbegeleider bekijkt de bewijsstukken en op basis van het daaruit volgend advies wordt in overleg een voorstel van persoonlijk/individueel programma opgemaakt. Wanneer de samenhang van je studieprogramma en de volgtijdelijkheid het toelaat kan het studietraject dat door vrijstelling in omvang verminderd werd, eventueel worden aangevuld. Je kan de 'uitgespaarde' studiepunten dan vervangen door studiepunten van een ander opleidingsonderdeel van je traject. Zo kan de studieomvangvermindering ook leiden tot een reële studieduurverkorting.

Zowel je 'aanvraag van vrijstelling op basis van EVK' als het voorstel voor je 'individueel/persoonlijk traject' worden door jullie beiden ondertekend.

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

De studiebewijzen worden onderzocht op authenticiteit (werden ze effectief door de aanvrager behaald?), relevantie (de eerder behaalde kwalificatie moet overeenkomen met de kenmerken van het opleidingsonderdeel of de cluster van opleidingsonderdelen waarvoor een vrijstelling wordt aangevraagd) en ze moeten actueel/recent zijn (richtinggevend is hierbij een periode van 5 kalenderjaren die ook voor intern verworven creditbewijzen gehanteerd wordt). 

Een eerst beoordeling gebeurt door de trajectbegeleider, die indien nodig advies zal inwinnen bij de betrokken collega's en opleidingshoofden. 
Vervolgens wordt het voorstel van 'persoonlijk/individueel programma' en het dossier met aanvraagformulier ter goedkeuring aan het departementshoofd overgemaakt. Deze beslist en keurt goed. We streven ernaar je dossier binnen een ordetermijn van drie weken na indiening af te handelen; je wordt op de hoogte gesteld van de beslissing. Een medewerker van het studentensecretariaat verwittigt je, legt het contract en opleidingsprogramma voor ondertekening aan je voor.

Opgelet: In afwachting van de toekenning van de vrijstellingen maken de opleidingsonderdelen waarvoor je een vrijstelling hebt aangevraagd deel uit van je studieprogramma. Slechts wanneer de vrijstellingen zijn toegekend wordt je studieprogramma effectief verminderd met het vrijgestelde aantal studiepunten.

 

Wat gebeurt en daarna?

Voor de opvolging van je persoonlijk/individueel vervolgtraject kan je ook later steeds bij de trajectbegeleidster van het departement terecht.

Wie wenst bezwaar aan te tekenen tegen een studievoortgangsbeslissing kan dit volgens de beroepsprocedure omschreven in het onderwijs- en examenregeling van de Erasmushogeschool Brussel.

 

Wat als je je studies stopzet?

De verkregen vrijstellingen zijn geldig binnen de opleiding waarvoor je je inschrijft (diploma-of examencontract). Wanneer je je studies stopzet en later opnieuw inschrijft moet je je vrijstellingen echter opnieuw aanvragen.