De EVK-procedure

Om een vrijstelling aan te vragen, dien je een dossier in om te bewijzen dat je de kennis en competenties van één of meerdere opleidingsonderdelen reeds bezit op basis van een credit dat je behaalde in een vorige opleiding.

Welke stappen moet je hiervoor ondernemen?

De voorbereiding

Stap 1: Vergelijk je reeds behaalde credits met het studietraject dat je wil volgen

Bekijk hierbij de informatie die je vindt in de ECTS - fiches. Aan de hand van de beschrijving in de ECTS - fiche ga je na welke inhoud, kennis en eindcompetenties aan bod komen in een bepaald opleidingsonderdeel en hoeveel studiepunten een opleidingsonderdeel heeft. Denk je dat er overeenkomsten zijn op vlak van inhoud, eindcompetenties en studiepunten met vakken waarvoor je al een creditbewijs behaalde? Dan kan je een vrijstelling indienen.

Belangrijk: Je kan geen vrijstelling aanvragen voor een opleidingsonderdeel uit een bacheloropleiding op basis van een behaalde credit van een graduaatsopleiding. Een vrijstelling aanvragen voor een vak uit de masteropleiding op basis van een behaalde credit van een bacheloropleiding is ook niet mogelijk!


Stap 2: Stel je EVK-dossier samen

A. Vul het aanvraagformulier volledig in (Engelstalige variant).

B . Voeg alle nodige bewijsstukken toe aan je dossier. Doe dit voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je een vrijstelling aanvraagt. Belangrijk is dat de inhoud of leerresultaten en het aantal studiepunten van het eerder behaalde vak overeenstemmen met het vak waarvoor je een EVK wil aanvragen.

Belangrijk: Het is jouw verantwoordelijkheid om relevante bewijzen te selecteren en aan te tonen via een uitgebreide motivatie dat je kwalificatie overeenstemt met een of meerdere opleidingsonderdelen van het studietraject dat je wenst te volgen.

Opgelet: Alle bewijsstukken die je gebruikt, moeten voor echt verklaard zijn door de vorige instelling. Volgende bewijsstukken worden toegevoegd: behaalde diploma's, individuele rapporten of creditbewijzen, ECTS - fiches, eventueel aangevuld met inhoudstabellen en/of (hoofdstukken van) cursussen, lessentabellen.

De bewijsstukken dienen actueel te zijn: richtinggevend hierbij is dat bewijsstukken niet ouder mogen zijn dan 5 jaar.

 

De aanvraag

Maak een afspraak met de trajectbegeleider van je opleiding en bezorg het dossier. Deze afspraak vindt bij voorkeur plaats vóór voor de start van het academiejaar.

De beoordeling

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

De trajectbegeleider bekijkt de bewijstukken en wint advies in van de betrokken docenten en opleidingshoofden. Op basis van het advies wordt een voorstel van persoonlijk/individueel programma opgemaakt. Het dossier met aanvraagformulier wordt overgemaakt aan het departementshoofd ter goedkeuring.

Je wordt op de hoogte gesteld van de beslissing door een medewerker van het studentensecretariaat. Je opleidingsprogramma wordt aangepast en je dient je opleidingscontract opnieuw te ondertekenen.

Er wordt gestreefd naar een termijn van 3 weken na indienen om jouw dossier af te handelen.

Opgelet: In afwachting van de toekenning van de vrijstellingen maken de opleidingsonderdelen waarvoor je een vrijstelling hebt aangevraagd deel uit van je studieprogramma. Slechts wanneer de vrijstellingen zijn toegekend wordt je studieprogramma effectief verminderd met het vrijgestelde aantal studiepunten.

Wanneer de samenhang van je studieprogramma en de volgtijdelijkheid het toelaat kan het studietraject dat door vrijstelling in omvang verminderd werd, eventueel worden aangevuld met andere opleidingsonderdelen. Je kan de 'uitgespaarde' studiepunten dan vervangen door studiepunten van een ander opleidingsonderdeel van je traject. Zo kan de studieomvangvermindering ook leiden tot een reële studieduurverkorting.

Wat als je je studies stopzet?

De verkregen vrijstellingen zijn geldig binnen de opleiding waarvoor je je inschrijft (diploma-of examencontract). Wanneer je je studies stopzet en later opnieuw inschrijft moet je de vrijstellingen opnieuw aanvragen.

Ben je niet akkoord?

Wie bezwaar wil aantekenen tegen een studievoortgangsbeslissing kan dit volgens de beroepsprocedure omschreven in het onderwijs- en examenregeling van de Erasmushogeschool Brussel.