Jaar 2 - Verpleegkunde

Veld
Credits
Jaar 2 - Verpleegkunde
Organisatie en coördinatie van de verpleegkunde

Je komt hier in aanraking met de ethische en wettelijke aspecten van de uitoefening van het verpleegkundig beroep. Verder krijgen je een inleiding tot gezondheidseconomie en de financiering van de gezondheidszorg (bv. opname in het ziekenhuis, ziekenhuisfinanciering), de organisatie van de eerstelijnszorg; onder andere ook de kraamzorg binnen de eerstelijnszorg.

4
Communicatieve en educatieve vaardigheden

In de lessen communicatieve vaardigheden leer je communiceren in en over de zorg. Het gaat hier over rechtstreekse communicatie met de zorgvrager en met je collega's. Daarnaast worden educatieve vaardigheden aangebracht in de GVO lessen zodat je in staat bent om aan gezondheidsvoorlichting te doen.

4
Toegepaste verpleegkunde 3: Interne geneeskunde

Je leert verschillende technische vaardigheden. Zowel bij de volwassenen als bij kinderen: hygiënische zorgen bij het kind, bloedafname bij de volwassene, plaatsen perifere katheter (met infuus) bij de volwassene, toedienen van een infuus en medicatie over een bepaalde periode, plaatsen van een verblijfs- en éénmalige blaassonde bij de volwassene, maagsonde bij de volwassene en het kind, pediatrische staalafname en technieken bij de poortkatheder bij de volwassene. Voor elk van deze technische handelingen voorzien we een plenaire verplichte sessie waarbinnen de techniek volledig wordt overlopen. Daarna is er een verplicht oefenmoment waarbinnen je aan de slag gaat binnen het skillslab samen met de docent. Naast cursusmateriaal stellen we ook filmmateriaal ter beschikking als voorbereiding voor het examen. De theoretische achtergrond van iedere techniek komt aan bod tijdens plenaire hoorcolleges, evenals twee werkcolleges mbt het medisch rekenen. Daarnaast wordt binnen dit opleidingsonderdeel aan simulatie-training gedaan en krijg je een opfrissing Basic Life Support.

5
Toegepaste verpleegkunde 4: Heelkunde

Dit opleidingsonderdeel omvat een theoretisch luik, praktijkgedeelte, werkcollege en simulatie. De volgende inhouden komen aan bod tijdens de theorie lessen: wondzorg , opname van het kind, pijn bij kinderen en volwassenen, heelkundig centrum, pre/postoperatieve periode, gegevensregistratie en E-health.
De volgende verpleegtechnische vaardigheden komen, in het praktijkgedeelte, aan bod: verzorgen van een kritisch gekoloniseerde of geïnfecteerde wonde, aanbrengen van zalf en vetverband, Staalafname, aanbrengen van  Steri-strips, uitvoeren van een wondspoeling, verzorgen van een wonde met een lamel, wiek, redon of steriel urostoma, aanbrengen van een compressietherapie ,  verzorgen van een  tracheo(s)tomie alsook luchtweg aspiratie bij een niet beademde zorgvrager.  Voor elk van deze technische handelingen organiseren we een verplichte plenaire sessie waarbinnen de techniek volledig wordt overlopen. Daarna is er een verplicht oefenmoment voorzien waarbinnen je aan de slag gaat binnen het skillslab onder begeleiding van de docent. Naast cursusmateriaal stellen we een stappenplan beschikbaar als voorbereiding voor het examen. De theoretische achtergrond van iedere techniek komt aan bod tijdens plenaire hoorcolleges. Daarnaast doen we binnen dit opleidingsonderdeel aan simulatie-training en organiseren we een werkcollege rond E-health en gegevensregistratie.

5
Toegepaste verpleegkunde 5: Geestelijke en sociale zorg

Tijdens je stage geestelijke en sociale gezondheidszorg kom je in contact met de psychiatrische en/of kwetsbare zorgvrager. Echter, tijdens andere stages kan je ook met deze zorgvragers in aanraking komen. Daarom schetsen we binnen TV5 een beeld van de meest voorkomende psychiatrische en sociale problematieken en dit zowel op theoretisch en praktisch vlak maar ook binnen simulatie-onderwijs. Dit stelt je in staat om optimaal zorg te geven aan deze specifieke zorgvragers.

4
Ondersteunende wetenschappen 3: Interne geneeskunde

Tijdens het tweede jaar kom je in contact met zorgvragers met een bepaalde pathologie, bvb iemand met diabetes, een patiënt met een hartprobleem of iemand met kanker. Binnen dit opleidingsonderdeel krijg je inhouden aangereikt mbt deze pathologieën, evenals een basis farmacologie (geneesmiddelenleer) en medische beeldvorming.

4
Ondersteunende wetenschappen 4: Heelkunde

In dit opleidingsonderdeel komen leerinhouden aan bod die ingaan op (1) heelkundige pathologie, (2) farmacologie (3) voedings-en dieetleer.

4
Ondersteunende wetenschappen 5: Geestelijke en sociale zorg

Elke verpleegkundige komt in contact met mensen in moeilijkheden. Het psychisch welzijn heeft vaak een invloed op de sociale context en vice versa. In deze cursus krijg je de nodige kennis om mensen met psychische en sociale problemen te verzorgen.

4
Evidence based nursing 2

Je wordt hier verder wegwijs gemaakt in het kunnen beoordelen van wetenschappelijke artikels naar kwaliteit, formuleren van een onderzoeksstrategie, met als einddoel een wetenschappelijke paper indienen. Aanvullend op de lessenreeks werken we ook een project uit waarbinnen we een oude bachelorproef kritisch onder handen nemen.
 

4
Stage Heelkunde

Je loopt stage op een heelkundige dienst. De focus tijdens deze stage ligt bij de rol van de verpleegkundige als organisator.

7
Geestelijke en sociale zorg

Tijdens deze stage kom je in aanraking met geestelijke gezondheidszorg en sociale gezondheidszorg. De focus tijdens deze stage ligt bij de rol van de verpleegkundige als samenwerker.

8
Stage Pediatrie

Deze stage draait rond de pediatrische gezondheidszorg. De focus tijdens deze stage ligt bij de rol van de verpleegkundige als communicator en educator.

4
Moeder & Kind

Moeder- en Kindzorg is één van de 7 zorgdomeinen. Theoretische lessen vormen de basis voor een project, dat een belangrijk deel uitmaakt van dit opleidingsonderdeel. Het project is een community service waarbij jullie samenwerken met externe partners rond en voor maatschappelijk kwetsbare (zwangere) vrouwen en kinderen.

3