Jaar 1 - Internet of Things

Veld
Credits
Technical skills
Electricity

In dit vak wordt gestart met de basistheorie van elektrische stroomkringen: fundamentele elektrische begrippen, wet van Ohm, netwerkstellingen, magnetisme en RFI, gelijk- en wisselspanning, één- en driefasige kringen.
Daarna wordt ingegaan op de werking en het gebruik van de verschillende elektrische componenten en machines: transformatoren, voedingsbronnen, motoren, elektrische kabels en meetinstrumenten.

4
Makerlab

Hier gaan we praktisch aan de slag. Studenten bouwen eenvoudige residentiële en industriële schakelingen op. Ze leren elektrische gereedschappen hanteren, solderen, kabelverbindingen maken en connectoren aansluiten, elektrische machines aansluiten, meettoestellen gebruiken en elektrische kringen uittesten.
Er wordt aandacht besteed aan efficiëntie en veiligheid tijdens het werk en de organisatie van de eigen werkplek. Ook het correct en professioneel rapporteren van de gerealiseerde werkopdrachten wordt ingeoefend.
De student moet het BA4 certificaat voor de gebruikte labo’s in de Erasmushogeschool behalen.

3
Electronics 1

Als basis leert men elektronische componenten identificeren en hun functie in een schakeling weergeven en er wordt ingegaan op basisschakelingen en analoge en digitale embedded interfaces.
Daarnaast wordt ingegaan op sensoren en actuatoren: de verschillende types (actief, passief, slim), opstellingen in schakelingen, sensoren uitlezen en fouten opsporen.
In de praktische uitwerking wordt het correct gebruik van datasheets mee opgenomen

4
Measurement technology

Hier gaan we in op de sensoren die binnen IoT systemen kunnen gebruikt worden. Zowel analoog als digitaal: temperatuur, druk, debiet, peil, licht, snelheid, versnelling, vision,… We bekijken hun toepassingsgebied, nauwkeurigheid, werkingslimieten, datasheets en hoe ze gekoppeld worden.

3
Security

In Security komt enerzijds de relevante wetgeving omtrent privacybescherming (GDPR) aan bod. Anderzijds wordt ingegaan op de moderne bedreigingen voor de veiligheid van netwerkinfrastructuur. Hierin komen de basisconcepten rond IT Security aan bod evenals encryption, cloud services en security op applicatie niveau. Verder wordt in alle andere vakken van de leerlijnen Networks en IoT systems aandacht besteed aan security.

3
Soft skills
Operational safety

In dit onderdeel wordt aandacht besteed aan veiligheid en duurzaamheid op de werkvloer. Er wordt ingegaan op het maatschappelijk en economisch belang van duurzaamheid, milieuvoorschriften, afvalbeheer en -recuperatie. De basisprincipes van ergonomische technieken worden toegelicht. Studenten worden bewust gemaakt van het belang van veiligheid in elke werksituatie en er wordt uitgebreid ingegaan op het gebruik van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen. Studenten worden geïnstrueerd over elektrische veiligheidsvoorschriften en voorbereid om een BA4 certificaat te behalen.

3
Communication 1

Communication I is opgesplitst in 2 delen. In het eerste deel over professionele communicatie komen de volgende onderwerpen aan bod: effectief professioneel communiceren, samenwerken, rapporteren, presenteren, projectmatig samenwerken. Er is permanent aandacht voor taal. In het tweede deel komt Engels in de IT aan bod. Hierbij wordt aandacht besteed aan ICT-concepten en -begrippen in het Engels, naast het begrijpen, interpreteren en samenvatten.

4
IT skills
IT essentials

In IT Essentials wordt de elementaire werking van een computer besproken in 2 delen.
Deel 1 bespreekt de verschillende talstelsels en de basis rond logische poorten en combinatorische (reken)schakelingen
Deel 2 behandelt computer hardware. Ook de samenwerking tussen de verschillende onderdelen wordt besproken

3
Programming 1

Dit opleidingsonderdeel behandelt de basisprincipes van het begrijpen, analyseren en oplossen van problemen.
Er wordt bovendien een brede basis gelegd voor de kennis van de programmeertaal C++ en het gestructureerd en procedureel programmeren in deze taal.
De verschillende datatypes en de syntax van C++ expressies, statements en controlestructuren worden behandeld.
Veel aandacht gaat naar het gebruik van functies in C++.

5
Programming 2

In programming II gaat veel aandacht naar het gebruik van functies in C++ en de verschillende doorgeefmechanismen.
Daarnaast wordt er ook ingegaan op het begrip pointer, de relatie tussen pointers en arrays en wat de verschillen zijn tussen de verscheidene manieren waarop geheugen kan aangevraagd worden.
Er wordt ook nagedacht over de prestaties en testing van algoritmen. De student leert dat er verschillende soorten geheugen bestaan: stack en heap.

3
Networks
Networks 1

In deze cursus leert de student de praktische en de conceptuele basisvaardigheden om de werking van moderne internetwerken te begrijpen en krijgt een inleiding in de typische IoT netwerken.
Op het einde van dit opleidingsonderdeel is de student in staat kleine LAN-netwerken op te bouwen, eenvoudige configuraties uit te voeren aan routers en switches en IP-adresschema's uit te werken.

5
Networks 2

In dit opleidingsonderdeel wordt verder gebouwd op de opgedane kennis uit Networks I. De student leert een IP4 netwerk opstellen en configureren. Er wordt aandacht besteed aan de basisbeginselen van frequentiebanden bij draadloze communicatie en het selecteren van de juiste draadloze topologie in functie van opgegeven requirements. Tevens wordt geleerd hoe een draadloos netwerk opgesteld en geconfigureerd wordt en hoe verschillende messaging protocols toegepast worden. Verder worden IoT specifieke netwerken en de implementatie van de basisbeveiliging van deze netwerken bestudeerd. Tenslotte wordt het monitoren van een PLC netwerk aangeleerd.

6
IoT systems
IoT 1

Hier wordt ingegaan op embedded systemen en hoe ze verschillen van klassieke computers. De student leert bestaande embedded systemen praktisch gebruiken, analoge en digitale systemen inlezen en analoge actuatoren aansturen door middel van PWM. Tevens wordt aangeleerd hoe bestaande systemen kunnen getest worden en hoe fouten getraceerd en hersteld worden. Er wordt ook ingegaan op het uitwerken van verbetervoorstellen voor vaak voorkomende fouten.

5
Integration
IoT Trends

In dit opleidingsonderdeel wordt aandacht besteed aan nieuwe trends binnen de IT aan de hand van gastcolleges, bedrijfsbezoeken, deelname aan beurzen….
De studenten bewijzen in hun portfolio dat ze inzicht hebben in die nieuwe trends en dat ze in staat zijn trends en evoluties op te volgen.

3
Project on campus

In dit opleidingsonderdeel wordt in samenwerking met medialab.brussels en het kenniscentrum een groepsproject rond IoT uitgewerkt. Studenten nemen per projectgroep zelf contact op met de samenwerkingspartners en werken in opdracht van hen een proof of concept uit. De partner voorziet tussentijdse feedback en is betrokken bij de eindbeoordeling van het opgeleverde product.

6