Duaal leren Glossary

Duaal leren, wat betekenen de termen?

Curriculum: De verzameling van vakken en leeractiviteiten die samen de opleiding vormen. 

Duaal leren: een vorm van onderwijs waarbij de student een deel van de leerdoelen, behaalt op de werkvloer. Hierbij worden opleidingsonderdelen geïntegreerd in het werk en aangeboden door het bedrijf. Die onderdelen kunnen kennis of competenties bevatten.  

Expert: een persoon binnen de werkplek met vergevorderde vaardigheden en kennis en het gevoel dat komt met jaren van ervaring. Volgens Benner (1984) duurt het minimaal 10 jaar om tot dit level te komen. 

Hard skills: Vaardigheden en kennis die specifiek zijn voor een sector of job. Deze vaardigheden zijn aangeleerd en makkelijk te kwantificeren. Denk hierbij aan kunnen werken met Microsoft Office, taalvaardigheden en gespecialiseerde theoretische kennis. 

Leerdoel: Het gewenste resultaat van leeractiviteiten binnen een vak of opleiding. Dit kan zowel in de vorm van iets kunnen (vaardigheden), kennen (cognitief) of gedrag gerelateerd zijn.  

Soft skills: vaardigheden die belangrijk zijn in elke werkomgeving. Hieronder vallen probleemoplossend denken, praten voor een groep, kunnen werken in een team en planningsvaardigheden. 

Stage: een periode waarbij de student de op school opgedane kennis in de praktijk brengt binnen op de werkvloer. Deze periode valt vaak op het einde van een opleiding of opleidingsdeel.  

Werkplekleren: Verzamelnaam van alle leeractiviteiten die gericht zijn op het verkrijgen, oefenen en verbeteren van soft & hard skills binnen een (realistisch gesimuleerde of echte) werkomgeving. Hierbij wordt er gewerkt met echte arbeidscontexten en uitdagingen, onder begeleiding van experten uit het werkveld.   

21st century skills: De term vaardigheden van de 21e eeuw verwijst naar een brede waaier van kennis, vaardigheden, werkgewoonten en karaktereigenschappen die volgens opvoeders, onderwijsvernieuwers, professoren, werkgevers en anderen van cruciaal belang zijn voor succes in de wereld van vandaag, met name in het hoger onderwijs en in moderne loopbanen en werkplekken.