De nieuwe rollen binnen de Educatieve Graduaatsopleiding en de Verkorte Educatieve Bachelor

Voor welke rol stel jij je kandidaat?

Om de volgende fase concreet voor te bereiden, doen we opnieuw een oproep voor enkele belangrijke rollen. Hieronder vind je een korte beschrijving van de taken en de verantwoordelijkheden. Bij de invulling van deze rollen willen we rekening houden met je interesses en sterktes.

We willen deze rollen toewijzen in de loop van de komende weken. De verschillende rollen kunnen uiteraard onderling gecombineerd worden, alsook in combinatie met de rol van docent. De omvang in projecten die je binnen je taakbelasting vanaf volgend academiejaar hiervoor krijgt, is beperkt (5 à 10%). Momenteel zijn de definitieve percentages nog moeilijk te omschrijven en afhankelijk van de uiteindelijke budgetverdeling

We vragen je om je minstens kanidaat te stellen als lid van een vakgroep en voor één of meerdere designteams. Voor de inhoud verwijzen we graag naar de ECTS-fiches in de TNO. 

1. Leerlijncoördinator

We verwijzen hier naar de taakomschrijving zoals deze in de TNO werd opgenomen. 

Taken:

 • Zit de vakgroep voor. 
 • Stemt de leerinhouden van de leerlijn af met de docenten. 
 • Stemt de leerinhouden van de leerlijn af met de andere leerlijncoördinatoren, de optie- en de opleidingsverantwoordelijke.
 • Onderwijst samen met een collega de respectievelijke opleidingsonderdelen. 
 • Schakelt gastsprekers en externe expertise in waar nodig. 
 • Bewaakt de aanwezigheid van de eigen leerlijn in de leertaken. 
 • Bewaakt de gehanteerde evaluatievormen en -criteria voor de eigen leerlijn. 
 • Bewaakt de kwaliteit en het niveau van de opleiding binnen de leerlijn. 

Competenties en kenmerken:

 • Heeft een duidelijke visie op de leerlijn in het bijzonder en op het leraarschap in het algemeen. 
 • Is in staat deze visie helder over te brengen en te implementeren in de opleiding. 
 • Heeft een coachende houding naar collega's.
 • Is flexibel, veranderingsbereid en staat open voor feedback en vernieuwing. 
 • Is gepassioneerd door de thema's binnen de eigen leerlijn. 
 • Is op de hoogte van recente trends en ontwikkelingen in het vakgebied, en kan deze vertalen naar de eigen leerlijn. 

We zoeken een leerlijncoördinator voor de volgende leerlijnen:

 • Professionele identiteit
 • Pedagogie en didactiek
 • Vakdidactiek
 • Reflecterend en onderzoeken handelen
 • Praktijkcomponent (inclusief PAUW)
 • Vrije ontwikkelruimte
2. Studie- en studentenbegeleiding

Elke docent speelt een belangrijke rol in de begeleiding van studenten. Deze is in eerste instantie gericht op het vakinhoudelijke. Indien er zich echter vragen of problemen stellen op vlak van studiegedrag (vaardigheden of houding zoals uitstelgedrag, faalangst, motivatie,...) dan kan het aangewezen zijn om door te verwijzen naar de studie- en studentenbegeleider. Soms situeert een studieprobleem zich in een bredere context. Psychosociale begeleiding kan noodzakelijk zijn. Problemen in het persoonlijk en sociaal functioneren, gelijke kansen, stress, faalangst, crisissituaties maken hier deel van uit. Soms is externe doorverwijzing nodig. Afhankelijk van het dossier en indien gewenst kan een student ook doorverwezen worden naar een externe, meer gespecialiseerde organisatie (CAW, Stuvo, privé). 

3. Trajectbegeleiding

De trajectbegeleider heeft in eerste instantie een begeleidende rol. Hij zorgt voor de begeleiding van de studieloopbaan en helpt de student bij vragen omtrent het opleidingstraject. De samenwerking tussen de trajectbegeleider en de opleidingscoördinator zorgt voor een goed evenwicht tussen de verschillende studiemogelijkheden en helpt studenten bij het realistisch samenstellen van hun persoonlijk deeltraject. De trajectbegeleider werkt actief mee bij aan de analyse van de in-, door- en uitstroomgegevens, steeds in overleg met de betrokken opleidingscoördinator en de studie- en studentenbegeleiders. De komende twee jaar zal er specifiek ingezet worden op de uitdoofscenario's. 

4. Leden van de vakgroepen

Om de samenhang tussen de verschillende opleidingen te garanderen voorzien we niet alleen leerlijncoördinatoren, maar wensen we ook vakgroepen te installeren. Deze komen enkele keren per jaar samen om de onderlinge aanpak en ervaringen tussen de betrokken collega's te bespreken. In eerste instantie richten deze vakgroepen zich op de werking en samenhang binnen de educatieve graduaatsopleiding en de verkorte educatieve bacheloropleiding. Ook de collega's van de reguliere educatieve bachelor zullen op termijn hiervan deel uitmaken. Op deze manier worden de zaken ook verder afgestemd tussen alle collega's. Iedereen kan zich kandidaat stellen voor één of meerdere vakgroepen, afhankelijk van de interesses en sterktes. De vakgroepen vallen samen met de respectievelijke leerlijnen. 

Designteams per olod

In de loop van de komende weken worden eveneens de designteams per olod of cluster van olods samengesteld. In principe is elke vakgroep in elk designteam vertegenwoordigd. Op deze manier zorgen we ervoor dat de coherentie over een leerlijn gegarandeerd is. Hiernaast vind je de designteams die zullen worden samengesteld: 

 • Leerbouwstenen leggen
 • Onderwijsbouwstenen leggen
 • Actief ontwerpen
 • Eigentijds ontwerpen
 • Authentieke leeromgevingen ontwerpen
 • Gedifferentieerd inclusief ontwerpen
 • Grenzen verleggen
 • PAUW-stage
 • Vrije ontwikkelruimte (1-2-3-4)
 • Praktijk (1-2)

Stel je hier kandidaat!

Ik word lid van de volgende vakgroep:
Ik word lid van één of meer van de volgende designteams:
Ik wil nu al leerlijncoördinator worden.
Ik wil vanaf volgend jaar studie- en studentenbegeleiding doen.
Ik wil vanaf volgend jaar trajectbegeleiding doen.