Strategisch Plan SPE³ 2017-2021

De Erasmushogeschool Brussel ging in het voorjaar van 2016 van start met de vernieuwing van haar Strategisch Beleidsplan. Het werd een intensieve oefening die de betrokkenheid vroeg van tal van medewerkers. Via uitgebreide focusgroepen werden alle aspecten onder de loep genomen. Dit leidde tot een nieuwe Missie en Visie, er werden onderliggende Waarden uitgeschreven en tegen het einde van 2016 lagen er negen doordachte hogeschoolbrede Strategische Beleidsdoelstellingen op tafel. Deze werden onderbouwd met een aantal Kritieke Succesfactoren, die nodig zijn om tot de realisatie van het nieuwe Strategisch Plan te komen. In navolging van de vorige plannen, is de roepnaam van dit Plan SPE³ (SPE3), het derde Strategisch Plan Erasmus. We nodigen u hartelijk uit om op deze pagina de inhoud ervan te lezen.

Cover brochure SPE3

Missie

De Erasmushogeschool Brussel staat voor kwaliteitsvol professioneel en artistiek hoger onderwijs met sterke programma’s in synergie met onderzoek, kunstontwikkeling en maatschappelijke dienstverlening.

Onze studenten en medewerkers zijn sterk ingebed in het werkveld. De Erasmushogeschool Brussel is een open hogeschool waar studenten zich thuis voelen en die breed verankerd is in de internationale en interculturele hoofdstad. We benutten het grootstedelijke Brussel als poort tot de wereld.

Als de pluralistische hogeronderwijsinstelling van onze hoofdstad draagt de Erasmushogeschool Brussel bij tot een open en verdraagzame samenleving. We stimuleren onze studenten en medewerkers, in al hun verscheidenheid, tot humanistisch, geëngageerd en kritisch wereldburgerschap. Vanuit hun professionele expertise gaan ze respectvol om met mens en maatschappij.

Visie

De Erasmushogeschool Brussel daagt haar studenten en medewerkers uit een toonaangevende rol op te nemen in onderwijs, onderzoek, dienstverlening en beoefening der kunsten.

 

 • We focussen op maatwerk in onze kerntaken, in co-creatie met het werkveld en de maatschappij en in lijn met onze kernwaarden.
 • We zijn een knooppunt voor duurzame innovatie en een preferentiële partner in een internationaal netwerk van maatschappelijke actoren.
 • Onze opleidingen bieden alle kansen op een duurzaam professioneel en persoonlijk traject in een snel veranderende wereld.
 • Onderzoek, dienstverlening en beoefening der kunsten creëren toegevoegde waarde voor onderwijs en stakeholders.

Studenten kiezen voor onze hogeschool omdat persoonlijke groei en talentontwikkeling worden gestimuleerd door een persoonlijke benadering en begeleiding.

 

 • Studenten ontwikkelen zich tot meertalige, ondernemende wereldburgers met een internationale ingesteldheid via Brussel als leerlaboratorium.
 • Studenten kunnen omgaan met verandering en superdiversiteit en kunnen zich positioneren in het werkveld.
 • Via een coachende en gedifferentieerde aanpak dagen we alle studenten uit hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
 • Studenten zijn de architect van hun studieloopbaan en geven via keuzes in het studieprogramma kleur aan hun ontwikkeling.
 • Via blended learning als ontwerpstrategie openen opleidingsprogramma’s ruimte voor differentiatie, leren van mekaar en digitaal leren.
 • Alle medewerkers en in het bijzonder de studentenvoorzieningen bevorderen het welzijn van de studenten en geven hen het gevoel thuis te zijn aan onze hogeschool.

Onze medewerkers zijn gepassioneerde, nieuwsgierige en empathisch ingestelde experten. De werkvloer weerspiegelt de diversiteit van de maatschappij.

 

 • Onze medewerkers zijn teamspelers en netwerkers die studenten en collega’s inspireren en motiveren. Ze zijn veranderingsgericht en multidisciplinair ingesteld.
 • Een inspirerende werkomgeving stimuleert onze medewerkers zich te ontwikkelen en zo hun eigen loopbaan mee vorm te geven.

De Erasmushogeschool Brussel is een wendbare organisatie waar in een sfeer van autonomie, transparantie, integriteit, vertrouwen en engagement wordt samengewerkt.

 

 • Onze opleidingen, departementen en diensten vinden elkaar in kruisbestuiving en samenwerking.
 • De grote verscheidenheid aan competenties en expertise binnen de hogeschool wordt gewaardeerd en optimaal aangesproken.
 • De organisatiestructuur en -cultuur ondersteunen maximaal het realiseren van onze kerntaken, met aandacht voor eenheid, leiderschapsontwikkeling en eigenaarschap.

Waarden

De Erasmushogeschool Brussel vertrekt bij haar werking vanuit een humanistische visie. Recht op vrijheid en menswaardigheid, geloof in menselijk kunnen, met elkaar in open, rationele dialoog gaan en zelf verantwoordelijkheid nemen staan hierbij centraal. Die verantwoordelijkheid, voor de wereld, de maatschappij en zichzelf, mondt uit in duurzaamheid in de breedste zin van het woord.

Integriteit, vertrouwen, engagement, transparantie en autonomie zijn de onderliggende waarden die ons gedrag en onze interactie sturen. De Erasmushogeschool Brussel staat daarnaast ook voor pluralisme: we verwelkomen uiteenlopende levens- en wereldbeschouwingen en sporen tegelijkertijd iedereen aan om diversiteit te omarmen, zichzelf permanent in vraag te stellen en nieuwe inzichten te verwerven. Een wetenschappelijk-kritische, onderzoekende houding is de leidraad voor onze werking.

Strategische doelstellingen

1. De onderwijsaanpak stelt persoonlijke groei centraal en daagt alle studenten uit hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

 

 1. Via coaching en een sterk uitgebouwde studentenbegeleiding laten we de student zichzelf overstijgen.
 2. De onderwijsaanpak creëert doorheen alle fasen van de opleiding ruimte voor individuele begeleiding en differentiatie, in krachtige leeromgevingen en via co-creatie.
 3. De student geeft via zelfreflectie en onder begeleiding vorm aan zijn leerproces op weg naar de vereiste leerresultaten.
 4. Blended learning is een uitgangspunt bij de vormgeving van opleidingsprogramma’s.
 5. Opleidingsprogramma’s stimuleren maatwerk en voorzien creatieve vrijplaatsen voor passies en interesses van de student.
 6. Opleidingsprogramma’s breken door de grenzen van het vakgebied en leiden tot een multidisciplinaire blik van studenten en medewerkers.

2. Studenten en medewerkers verwerven een internationaal perspectief op hun vakgebied en versterken hun taalvaardigheid.

 

 1. De internationale competenties zijn opgenomen in de opleidingsspecifieke leerresultatenkaders.
 2. Internationalisering is verankerd in de opleidingsprogramma’s van de opleidingen.
 3. Er is een volwaardig internationaal gericht aanbod voor inkomende studenten, eventueel in samenwerking met andere opleidingen en instellingen.
 4. Nederlandse taalvaardigheid wordt gescreend en binnen het opleidingsprogramma versterkt via een breed gamma taalinstrumenten.
 5. We stimuleren de meertaligheid van studenten en medewerkers door kennis van andere talen actief te ondersteunen.
 6. Studenten en medewerkers nemen in Brussel actief deel aan de interculturele dialoog.

3. Het opleidingsaanbod is afgestemd op diverse doelgroepen en bevordert het levenslang leren en het vermogen tot innovatie.

 

 1. Het opleidingsaanbod stimuleert het vermogen van studenten om initiatief te nemen, ideeën in een bepaalde context te ontwikkelen en deze ideeën om te zetten in handelen.
 2. Werkstudenten, zij-instromers en HBO5-studenten vinden een leertraject op maat.
 3. Het EhB+ aanbod zet in op een loopbaanomspannende en duurzame relatie met alumni en werkveld.
 4. Het EhB+ aanbod verspreidt de onderwijs- en onderzoeksexpertise van EhB en vernieuwt de praktijken in het werkveld.

4. Onderzoek en dienstverlening vormen de basis van dynamische expertisecentra voor duurzame innovatie in de Brusselse regio, in co-creatie met het werkveld.

 

 1. Resultaten van onderzoek en dienstverlening stromen door naar zowel onderwijs, werkveld als maatschappij en stimuleren de kritische onderzoekende attitude en ondernemingszin van de studenten.
 2. Studenten worden betrokken bij lopend onderzoek en dienstverlening.
 3. Elke opleiding heeft een leerlijn onderzoekscompetenties.
 4. Actieve deelname aan onderzoeks- en onderwijsprojecten in nationale en internationale context versterken en innoveren het opleidingsprogramma.
 5. De coöperatieve onderzoeksaanpak doorkruist vakgebieden en disciplines en vernieuwt via valorisatie de professionele en artistieke praktijk.

5. De Schools of Arts zijn creatieve en stimulerende biotopen voor de beoefening en ontwikkeling van de kunsten op internationaal niveau in interactie met studenten, medewerkers en het werkveld.

 

 1. Studenten, medewerkers en alumni hebben doorlopend voeling met de artistieke praktijk in en buiten Brussel.
 2. Docenten en onderzoekers van de Schools of Arts putten uit een levendige artistieke praktijk.
 3. De Schools of Arts maken actief deel uit van het culturele leven in de stad: ze presenteren op diverse podia werk van studenten, medewerkers en alumni voor een breed publiek.
Studenten wandelen op campus Dansaert

6. We beschikken over moderne, aantrekkelijke voorzieningen die kwaliteit en maatwerk ondersteunen.

 

 1. Ruimtes, inrichting en technologie zijn afgestemd op de noden van de kerntaken en dragen op duurzame wijze bij tot het welbevinden van studenten, medewerkers en bezoekers.
 2. EhB stelt haar campussen open als werkplek voor studenten, alumni, werkveld en de Brusselse omgeving.

7. Onze communicatie leidt tot een sterke naamsbekendheid en een imago als betekenisvolle maatschappelijke actor en kwaliteitsvolle partner.

 

 1. Onze communicatie verloopt gecoördineerd en volgens een goed geregisseerde merkenstrategie en huisstijl.
 2. Via haar communicatie ontsluit de hogeschool haar aanbod, expertise én maatschappelijk relevante verwezenlijkingen.
 3. Medewerkers en studenten nemen actief deel aan het maatschappelijk debat.
 4. Een marktgerichte rekruteringscommunicatie - die ook de beïnvloeders binnen het studiekeuzeproces betrekt - leidt tot een grotere en kwaliteitsvollere (zij-)instroom.

8. Competentiegericht werken is de motor van ons HR-beleid, gestoeld op autonomie, vertrouwen en waardering.

 

 1. Medewerkers blijven gemotiveerd doordat ze hun competenties permanent kunnen ontwikkelen en optimaal kunnen inzetten.
 2. Het leiderschap is coachend, empathisch en vertrekt van autonomie voor en vertrouwen in de medewerkers.
 3. Ons personeelsbeleid is aantrekkelijk, hedendaags en houdt rekening met competentie, motivatie, attitudes én diversiteit.

9. De hogeschool is een wendbare organisatie met een heldere structuur.

 

 1. Structuren, diensten en opleidingen staan in functie van de kerntaken en werken in wederzijds respect en vertrouwen.
 2. Onze procedures ondersteunen de werking en zijn eenvoudig, efficiënt en transparant.
 3. Beslissingsprocessen zijn efficiënt en helder en betrekken de belanghebbenden. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid zijn eenduidig toegewezen. Beleid wordt actief toegelicht.
 4. Opleidingen en diensten werken constructief en innovatief samen en kennen elkaar. De onderlinge communicatie is verbindend en empathisch.
 5. Participatie door medewerkers én studenten wordt sterk aangemoedigd en ondersteund.

Kritieke succesfactoren

1. We versterken onze financiële situatie.

 

 1. We bewaken onze financiële gezondheid in het licht van onze – strategisch risicovolle – afhankelijkheid van subsidies.
 2. Een toenemende primaire groei (grotere instroom, vlottere doorstroom), permanente waakzaamheid bij het besteden van financiële en personele middelen en groeiende bijkomende inkomsten blijven noodzakelijk.
 3. Volgende aspecten vormen de rode draad van het financiële beleid van de hogeschool: een financieel beleid, zowel op hogeschool- als departementaal niveau, dat in lijn ligt van SPE³; een transparant, billijk, duurzaam en stimulerend allocatiemodel; de begrotingscyclus en daaraan verbonden responsabilisering van alle geledingen.
 4. Ter versterking van onze slagkracht gaan we op zoek naar sponsor- en partnerschappen bij overheid en in het werkveld én zoeken we naar schaalvoordelen door meer interne samenwerking.

2. We gaan op zoek naar strategische partnerschappen.

 

 1. We gaan op zoek naar overeenkomsten met andere hoger onderwijsinstellingen, in het bijzonder publiekrechtelijke hogescholen, met het oog op het verhogen van de kwaliteit en het versterken van onze organisatie.
 2. We exploreren de verdere samenwerkingsmogelijkheden met onze associatiepartner VUB en met het Gemeenschapsonderwijs.
 3. We gaan op zoek naar nationale en internationale samenwerkingen en projecten.

3. Met het oog op de kwaliteitsverbetering kijken we kritisch naar ons aanbod en onze werking.

 

 1. We volgen de zaken systematisch op via de PDCA-cyclus. We benchmarken met andere instellingen en hanteren objectieve data. We stemmen af met onze belanghebbenden zonder onze specificiteit en profilering te verliezen.
 2. Onze kwaliteitszorg is een middel, geen doel op zich, en hanteert instrumenten die effectief en op maat gesneden zijn.
 3. Onze medewerkers geloven in onze kwaliteit en zijn ambassadeurs voor de Erasmushogeschool Brussel.

4. Medewerkers en leidinggevenden engageren zich voluit voor SPE³.

 

 1. Bij rekrutering wordt gezocht naar kandidaten met een profiel dat aansluit bij missie, visie, waarden en strategische doelstellingen.
 2. Kritische dialoog (o.a. over strategische projecten) wordt permanent gestimuleerd.
 3. Er is ruimte voor medewerkers om de vernieuwingen in onderwijsconcept en organisatiecultuur waar te maken: zogenaamde 'vrijplaatsen' waar kan geëxperimenteerd worden en waar in een sfeer van vertrouwen ervaringen met elkaar worden gedeeld.
 4. Bij projecten met impact op verschillende onderdelen en domeinen van de organisatie moet ruim voldoende aandacht gegeven worden aan de acceptatie door medewerkers en studenten, via overleg, informatie en ondersteuning voor alle belanghebbenden.