U bent hier

Strategisch Plan SPE³ 2017-2021

In het voorjaar van 2016 ging de Erasmushogeschool Brussel van start met de vernieuwing van haar Strategisch Beleidsplan. Het werd een intensieve oefening die de betrokkenheid vroeg van tal van medewerkers. Via uitgebreiden focusgroepen werden alle aspecten onder de loep genomen. Dit leidde tot een nieuwe Missie en Visie, er werden onderliggende Waarden uitgeschreven en tegen het einde van 2016 lagen er negen doordachte hogeschoolbrede Strategische Beleidsdoelstellingen op tafel. Deze werden onderbouwd met een aantal Kritieke Succesfactoren, die nodig zijn om tot de realisatie van het nieuwe Strategisch Plan te komen. In navolging van de vorige plannen, is de roepnaam van dit Plan SPE³ (SPE3), het derde Strategisch Plan Erasmus. We nodigen u hartelijk uit om op deze pagina de inhoud ervan te lezen.

MISSIE

De Erasmushogeschool Brussel staat voor kwaliteitsvol professioneel en artistiek hoger onderwijs met sterke programma’s in synergie met onderzoek, kunstontwikkeling en maatschappelijke dienstverlening.

Onze studenten en medewerkers zijn sterk ingebed in het werkveld. De Erasmushogeschool Brussel is een open hogeschool waar studenten zich thuis voelen en die breed verankerd is in de internationale en interculturele hoofdstad. We benutten het grootstedelijke Brussel als poort tot de wereld.

Als de pluralistische hogeronderwijsinstelling van onze hoofdstad draagt de Erasmushogeschool Brussel bij tot een open en verdraagzame samenleving. We stimuleren onze studenten en medewerkers, in al hun verscheidenheid, tot humanistisch, geëngageerd en kritisch wereldburgerschap. Vanuit hun professionele expertise gaan ze respectvol om met mens en maatschappij.

VISIE

De Erasmushogeschool Brussel daagt haar studenten en medewerkers uit een toonaangevende rol op te nemen in onderwijs, onderzoek, dienstverlening en beoefening der kunsten.

 • We focussen op maatwerk in onze kerntaken, in co-creatie met het werkveld en de maatschappij en in lijn met onze kernwaarden.
 • We zijn een knooppunt voor duurzame innovatie en een preferentiële partner in een internationaal netwerk van maatschappelijke actoren.
 • Onze opleidingen bieden alle kansen op een duurzaam professioneel en persoonlijk traject in een snel veranderende wereld.
 • Onderzoek, dienstverlening en beoefening der kunsten creëren toegevoegde waarde voor onderwijs en stakeholders.

Studenten kiezen voor onze hogeschool omdat persoonlijke groei en talentontwikkeling worden gestimuleerd door een persoonlijke benadering en begeleiding.

 • Studenten ontwikkelen zich tot meertalige, ondernemende wereldburgers met een internationale ingesteldheid via Brussel als leerlaboratorium.
 • Studenten kunnen omgaan met verandering en superdiversiteit en kunnen zich positioneren in het werkveld.
 • Via een coachende en gedifferentieerde aanpak dagen we alle studenten uit hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
 • Studenten zijn de architect van hun studieloopbaan en geven via keuzes in het studieprogramma kleur aan hun ontwikkeling.
 • Via blended learning als ontwerpstrategie openen opleidingsprogramma’s ruimte voor differentiatie, leren van mekaar en digitaal leren.
 • Alle medewerkers en in het bijzonder de studentenvoorzieningen bevorderen het welzijn van de studenten en geven hen het gevoel thuis te zijn aan onze hogeschool.

Onze medewerkers zijn gepassioneerde, nieuwsgierige en empathisch ingestelde experten. De werkvloer weerspiegelt de diversiteit van de maatschappij.

 • Onze medewerkers zijn teamspelers en netwerkers die studenten en collega’s inspireren en motiveren. Ze zijn veranderingsgericht en multidisciplinair ingesteld.
 • Een inspirerende werkomgeving stimuleert onze medewerkers zich te ontwikkelen en zo hun eigen loopbaan mee vorm te geven.

De Erasmushogeschool Brussel is een wendbare organisatie waar in een sfeer van autonomie, transparantie, integriteit, vertrouwen en engagement wordt samengewerkt.

 • Onze opleidingen, departementen en diensten vinden elkaar in kruisbestuiving en samenwerking.
 • De grote verscheidenheid aan competenties en expertise binnen de hogeschool wordt gewaardeerd en optimaal aangesproken.
 • De organisatiestructuur en -cultuur ondersteunen maximaal het realiseren van onze kerntaken, met aandacht voor eenheid, leiderschapsontwikkeling en eigenaarschap.

WAARDEN

De Erasmushogeschool Brussel vertrekt bij haar werking vanuit een humanistische visie. Recht op vrijheid en menswaardigheid, geloof in menselijk kunnen, met elkaar in open, rationele dialoog gaan en zelf verantwoordelijkheid nemen staan hierbij centraal. Die verantwoordelijkheid, voor de wereld, de maatschappij en zichzelf, mondt uit in duurzaamheid in de breedste zin van het woord.

Integriteit, vertrouwen, engagement, transparantie en autonomie zijn de onderliggende waarden die ons gedrag en onze interactie sturen. De Erasmushogeschool Brussel staat daarnaast ook voor pluralisme: we verwelkomen uiteenlopende levens- en wereldbeschouwingen en sporen tegelijkertijd iedereen aan om diversiteit te omarmen, zichzelf permanent in vraag te stellen en nieuwe inzichten te verwerven. Een wetenschappelijk-kritische, onderzoekende houding is de leidraad voor onze werking.

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Klik op de titel.

KRITIEKE SUCCESFACTOREN

Klik op de titel.