Onderwijsvisie

Erasmushogeschool Brussel daagt haar studenten en medewerkers uit een toonaangevende rol op te nemen in onderwijs, onderzoek, dienstverlening en beoefening der kunsten.

 • We focussen op maatwerk in onze kerntaken, in co-creatie met het werkveld en de maatschappij en in lijn met onze kernwaarden.
 • We zijn een knooppunt voor duurzame innovatie en een preferentiële partner in een internationaal netwerk van maatschappelijke actoren.
 • Onze opleidingen bieden alle kansen op een duurzaam professioneel en persoonlijk traject in een snel veranderende wereld.
 • Onderzoek, dienstverlening en beoefening der kunsten creëren toegevoegde waarde voor onderwijs en stakeholders.

Studenten kiezen voor onze hogeschool omdat persoonlijke groei en talentontwikkeling worden gestimuleerd door een persoonlijke benadering en begeleiding.

 • Studenten ontwikkelen zich tot meertalige, ondernemende wereldburgers met een internationale ingesteldheid via Brussel als leerlaboratorium.
 • Studenten kunnen omgaan met verandering en superdiversiteit en kunnen zich positioneren in het werkveld.
 • Via een coachende en gedifferentieerde aanpak dagen we alle studenten uit hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
 • Studenten zijn de architect van hun studieloopbaan en geven via keuzes in het studieprogramma kleur aan hun ontwikkeling.
 • Via blended learning als ontwerpstrategie openen opleidingsprogramma’s ruimte voor differentiatie, leren van mekaar en digitaal leren.
 • Alle medewerkers en in het bijzonder de studentenvoorzieningen bevorderen het welzijn van de studenten en geven hen het gevoel thuis te zijn aan onze hogeschool.

 

Strategische doelstellingen

1. De onderwijsaanpak stelt persoonlijke groei centraal en daagt alle studenten uit hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

 • Via coaching en een sterk uitgebouwde studentenbegeleiding laten we de student zichzelf overstijgen.
 • De onderwijsaanpak creëert doorheen alle fasen van de opleiding ruimte voor individuele begeleiding en differentiatie, in krachtige leeromgevingen en via co-creatie.
 • De student geeft via zelfreflectie en onder begeleiding vorm aan zijn leerproces op weg naar de vereiste leerresultaten.
 • Blended learning is een uitgangspunt bij de vormgeving van opleidingsprogramma’s.
 • Opleidingsprogramma’s stimuleren maatwerk en voorzien creatieve vrijplaatsen voor passies en interesses van de student.
 • Opleidingsprogramma’s breken door de grenzen van het vakgebied en leiden tot een multidisciplinaire blik van studenten en medewerkers.

2. Studenten en medewerkers verwerven een internationaal perspectief op hun vakgebied en versterken hun taalvaardigheid.

 • De internationale competenties zijn opgenomen in de opleidingsspecifieke leerresultatenkaders.
 • Internationalisering is verankerd in de opleidingsprogramma’s van de opleidingen.
 • Er is een volwaardig internationaal gericht aanbod voor inkomende studenten, eventueel in samenwerking met andere opleidingen en instellingen.
 • Nederlandse taalvaardigheid wordt gescreend en binnen het opleidingsprogramma versterkt via een breed gamma  taalinstrumenten.
 • We stimuleren de meertaligheid van studenten en medewerkers door kennis van andere talen actief te ondersteunen.
 • Studenten en medewerkers nemen in Brussel actief deel aan de interculturele dialoog.

3. Het opleidingsaanbod is afgestemd op diverse doelgroepen en bevordert het levenslang leren en het vermogen tot innovatie.

 • Het opleidingsaanbod stimuleert het vermogen van studenten om initiatief te nemen, ideeën in een bepaalde context te ontwikkelen en deze ideeën om te zetten in handelen.
 • Werkstudenten, zij-instromers en HBO5-studenten vinden een leertraject op maat.
 • Het EhB+ aanbod zet in op een loopbaanomspannende en duurzame relatie met alumni en werkveld.
 • Het EhB+ aanbod verspreidt de onderwijs- en onderzoeksexpertise van EhB en vernieuwt de praktijken in het werkveld.

4. Onderzoek en dienstverlening vormen de basis van dynamische expertisecentra voor duurzame innovatie in de Brusselse regio, in co-creatie met het werkveld.

 • Resultaten van onderzoek en dienstverlening stromen door naar zowel onderwijs, werkveld als maatschappij en stimuleren de kritische onderzoekende attitude en ondernemingszin van de studenten.
 • Studenten worden betrokken bij lopend onderzoek en dienstverlening.
 • Elke opleiding heeft een leerlijn onderzoekscompetenties.
 • Actieve deelname aan onderzoeks- en onderwijsprojecten in nationale en internationale context versterken en innoveren het opleidingsprogramma.
 • De coöperatieve onderzoeksaanpak doorkruist vakgebieden en disciplines en vernieuwt via valorisatie de professionele en artistieke praktijk.

5. De Schools of Arts zijn creatieve en stimulerende biotopen voor de beoefening en ontwikkeling van de kunsten op internationaal niveau in interactie met studenten, medewerkers en het werkveld.

 • Studenten, medewerkers en alumni hebben doorlopend voeling met de artistieke praktijk in en buiten Brussel.
 • Docenten en onderzoekers van de Schools of Arts putten uit een levendige artistieke praktijk.
 • De Schools of Arts maken actief deel uit van het culturele leven in de stad: ze presenteren op diverse podia werk van studenten, medewerkers en alumni voor een breed publiek.