Filosofisch gespreksleider
Bij- en nascholing

Opleiding Filosofisch gespreksleider 21-22

Je opleiding in details

Filosoferen zit wereldwijd in de lift als een veelbelovende educatieve mogelijkheid en kan een bijdrage leveren aan het realiseren van vele hedendaagse onderwijsuitdagingen.

Wat is filosoferen?

In de volgende werkdefinitie kunnen de meest uiteenlopende filosofische scholen en tradities zich herkennen: filosoferen is de stelselmatige poging tot het zo goed als mogelijk gebruik van onze rationele, redelijke en kritische vermogens om de vraagstukken die rijzen ten gevolge ons bestaan als mens aan te pakken.* Typisch voor deze activiteit is dat noch het antwoord, noch de zoekmethode, zelfs niet de formulering van de centrale onderzoeksvraag op voorhand vastliggen.

Filosoferen met kinderen of jongeren in een klaslokaal is het vormen van een filosofische gemeenschap van onderzoek vanuit filosofische vragen die de leerlingen, tengevolge hun bestaan als mens, zelf belangrijk vinden om samen over na te denken. Het is geen groepsdiscussie of twistgesprek (= tégen elkaar denken), en ook geen vrijblijvende uitwisseling van meningen of anekdotes. Onderzoek en samen denken staan centraal.

Ervaring leert dat kinderen en jongeren het vaak graag doen. Al doende oefenen en ontwikkelen ze sleutelvaardigheden als helder formuleren van vragen en gedachten, luisteren naar elkaar, de eigen mening onderbouwen, kritiek geven en verdragen, voortbouwen op andere ideeën, correcte afleidingen maken, hypothesen opstellen, alternatieve gezichtspunten innemen, tijdig en precies definiëren van gebruikte termen, onderliggende vooronderstellingen identificeren enz.  Maar ook attitudes als geduld, bedachtzaamheid, zorgvuldigheid, verwondering, respect en interesse voor het woord van de ander, worden spontaan aangesproken.

Opleiding tot filosofisch gespreksleider

In deze opleiding leiden we je op tot bekwame filosofische gespreksleiders. In 10 à 12 zaterdagvoormiddagen reiken we je de nodige achtergrond aan, diepen we het profiel van de filosofische gespreksleider samen uit en voorzien we verschillende oefenmomenten. Je neemt deel aan filosofische gesprekken en je leert om deze zelf te leiden. Daarnaast verwachten we dat je in je eigen klas (of met een andere doelgroep) oefent in je rol als gespreksleider. 

Waarom organiseren we deze opleiding?

Wanneer is een verandering een verbetering? Wie is normaal als we allemaal anders zijn? Beheerst de mens de techniek of de techniek de mens? Wanneer draagt kennis bij tot een beter leven? Wat is de beste uitvinding? Wanneer mogen overheden dwingende regels opleggen aan hun burgers? Is techniek neutraal? Wanneer verliest iemand zijn eigenheid? ...

Op vele plaatsen in de schoolse en in de buitenschoolse leefwereld van kinderen en jongeren zijn filosofische kwesties aan de orde. Leren filosoferen is samen leren denken en dialogeren over wat telt of zal tellen in het leven.

Een resolutie van het Vlaams Parlement (19/12/2002) vraagt het 'vormen van bekwame filosofische gespreksleiders in de lerarenopleidingen'. Door participatie in een succesvol proeftuinproject raakte ook onze lerarenopleiding overtuigd van het belang van deze vraag.  Filosoferen creëert een krachtige leeromgeving voor zelfstandig leren denken. Het is een oefenschool voor de confrontatie met de meest uiteenlopende gezichtspunten, problematieken en argumenten van de ander, voor het nadenken over (bijvoorbeeld) de beste vorm van sociale en politieke organisatie, en voor het aldus vormen van vrije, maar tegelijk kritische burgers, ook tegenover de eigen overtuigingen.  Volgens de UNESCO is leren filosoferen een School voor Vrijheid en — zonder er de dienstmaagd van te zijn — een sleutelelement in de realisatie van het democratisch ideaal. **

Een recent grootschalig onderzoek in Engeland toonde bovendien dat kinderen die regelmatig onder deskundige leiding filosofeerden, na een jaar voor wiskunde en lezen een bijkomende vooruitgang boekten gelijk aan twee maanden extra onderricht. Deze vooruitgang was nog groter voor kinderen uit kansarme gezinnen. De leraren rapporteerden ook een positieve invloed op de luistervaardigheden, durf om te spreken en eigenwaarde.

Wie zijn de lesgevers en begeleiders?

De opleiding werd uitgebouwd door Tine Bos en Willy Poppelmonde. Tine Bos is pedagoog met ervaring in het filosoferen met zeer specifieke doelgroepen (bv. personen met NAH). Willy Poppelmonde is filosoof van opleiding en co-auteur van het boek Klassevol filosoferen. Handboek voor leerkrachten. Hij heeft jarenlange ervaring in het filosoferen met kinderen, jongeren en andere doelgroepen, maar ook als lector in onze lerarenopleiding alsook aan de VUB. In 2020-2021 werd de opleiding enkel door Willy Poppelmonde begeleid.

Intakegesprekken en uitgebreide informatie

Wil je graag een intakegesprek of meer informatie? Neem dan zeker contact op met willy.poppelmonde@ehb.be 

Doelgroepen

  • Leraren (kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs)
  • Leraren in spe (studenten) (kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs)
  • Lerarenopleiders
  • Pedagogische coaches
  • Andere: opvoeders

Tijdstip

oktober 2021 - mei 2022

programma
 

Prijs + attest 

Vaste inschrijvings kost: 247,90 euro
Variabele kost: 7*11,90 euro
Totale inschrijvingskost: 331,20 euro
Handboeken :  46,30 euro

Na inschrijving ontvang je een factuur. Meer info over betalingsvoorwaarden vind je hier

Achteraf krijg je een 'Attest filosofisch gespreksleider'

Locatie

Campus Diest
Boudewijnvest
3290 Diest

Hoe je je inschrijft

Inschrijven kan je hier vanaf 26 juni 2021.

Locatie

Campus Diest

Boudewijnvest 3
3290 Diest

Nog vragen?

Voor inhoudelijke vragen:
Willy Poppelmonde

Voor praktische vragen:
Lina Kestemont

Contactformulier

Deel dit