EhB
Bij- en nascholing

Mentorenopleiding verpleegkundige 19-20

Binnen de vernieuwde opleiding Verpleegkunde is stage nog steeds de kern van het onderwijs. De student past toe wat hij geleerd heeft. Er wordt van hem verwacht dat hij competenties verwerft en kennis, vaardigheden, attitudes en waarden van het verpleegkundig beroep integreert.  De stageplaats dient een aantal garanties te bieden naar de opvang en begeleiding van de student: de student dient aanvaard te worden als actieve deelnemer in het zorgproces. Er dient tijd en ruimte te bestaan voor communicatie en feedback.  De stagementor (begeleider van de student op de stageplaats) speelt een faciliterende rol bij het leerproces van de student, door te fungeren als modelverpleegkundige. Hij coacht de student en reflecteert over diens handelen.

Deze opleiding is bedoeld voor ervaren beroepsbeoefenaars die de studenten begeleiden bij het verrichten van verpleegkundige handelingen. Het accent van deze opleiding ligt op het theoretisch kaderen en trainen van begeleidingsvaardigheden van stagementoren.

De opleiding is gepland op 28 en 29 november 2019.

Programma

Deze navorming neemt 16 uren in beslag (2 dagen) + 4u intervisie:

Opbouw curriculum opleiding Verpleegkunde binnen de huidige onderwijswetgeving, actuele onderwijsvormen;

Mentorschap: de mentor als begeleider, als observator, als gever van instructie en feedback, als evaluator;

Sociale vaardigheden in het begeleidingsproces;

Samenwerking en interactie: mentor (stageplaats) – stagebegeleider (school).

4 uren intervisie: bespreking concrete casussen

Data: 28 en 29 november 2019

Locatie

Campus Jette

Laarbeeklaan 121
1090 Jette

Kosten

De opleiding is gratis voor partners.  Externen betalen 75 euro.

Doelgroep

De mentorenopleiding richt zich naar alle verpleegkundigen, die naast de hoofdopdracht patiëntenzorg ook studenten van de opleiding Verpleegkunde begeleiden. Ook leidinggevenden, geïnteresseerden en andere betrokkenen bij het leerproces van de student zijn welkom.

Inschrijven

Inschrijven doe je hier.

Deel dit