campus Dansaert
Verhaal

Brusselse pedagogisch coaches de beste van de klas

De Erasmushogeschool Brussel (EhB) heeft een heel kwalitatieve bacheloropleiding Pedagogie van het jonge kind. Dat blijkt uit de resultaten van de visitatie, die net werden bekendgemaakt. Met een ‘goed’ over de volledige lijn, mag de opleiding dan ook meer dan tevreden zijn. Ondanks haar jonge leeftijd - ontstaan in 2011 - is de opleiding erin geslaagd om zich een duidelijk Brussels profiel aan te meten, waarin cultuurzelfbewustzijn een centrale rol krijgt. Alle afgestudeerden vonden bovendien al een job in de sector.

De visitatiecommissie benadrukt de rol die Brussel speelt in de bachelor. De opleiding verzekert voor alle studenten meerdere stage-ervaringen in Brussel. “Een aanzienlijk deel van onze studenten is afkomstig uit Brussel en de rand. Meertaligheid en culturele diversiteit worden als een sterkte beschouwd en kleuren dagelijks het klasgebeuren”, zegt opleidingshoofd Geert De Raedemaeker. De opleiding zal in de toekomst bovendien haar samenwerking met Franstalige initiatieven versterken en Frans als keuze-opleidingsonderdeel aanbieden.

Jobgarantie
“Het werkveld meent dat de afgestudeerden sterk zijn in het omgaan met de grootstedelijke problematiek en het socio-culturele veld, dat ze vernieuwing brengen in het team en dat ze dynamisch zijn”, aldus het visitatierapport. Dat deze competenties op prijs worden gesteld, blijkt ook uit de tewerkstellingscijfers. De eerste lichting pedagogisch coaches vonden allen een job als pedagogisch coach (ondersteuner), leidinggevende van een groepsopvang, (stedelijk) coördinator van groepsopvang, verantwoordelijke dienst voor onthaalouders, recruitment speelpleinwerking, regionaal coördinator jeugdwerk, kindbegeleider, …

Een uitgesproken visie
Een uitgesproken en alom gedragen visie die als rode draad door de opleiding loopt, is het eerste wat de visitatiecommissie vaststelt. Deze visie is sterk geënt op de Reggio Emilia-benadering waar begrippen als ‘het krachtige kind’, ‘100 talen’ en ‘documenteren’ centraal staan. Een jaarlijkse studentenreis naar Bologna, het kloppend hart van deze benadering, maakt dit alles nog doorleefder. Vanuit deze visie worden studenten voorbereid op hun rol als sociaal-geëngageerde (stads)pedagogische coach.

Een innovatieve aanpak
De opleiding heeft een innovatieve aanpak en werkt vanuit een holistische benadering, met authentieke leertaken, reflectieopdrachten en supervisiemomenten die theorie en praktijk evenwichtig overbruggen.

Waarderende houding voor verworven competenties
Studenten uit het werktraject volgen de lessen samen met de reguliere studenten. De werkstudenten brengen ‘het werkveld binnen’ door hun ervaringen te delen met andere studenten. De opleiding kenmerkt zich door een nauwe betrokkenheid van studenten, docenten en het werkveld.

Meer info

Erasmushogeschool Brussel
ba Pedagogie van het Jonge Kind, opleidingshoofd

Geert De Raedemaeker

tel.: 02/472 52 00
e-mail: geert.de.raedemaeker@ehb.be