Coronavirus: richtlijnen voor personeel

Richtlijnen voor aanwezigheid op de campussen

Update 07/05

De basisregel blijft dat alles zo veel mogelijk online gebeurt, en onze studenten en medewerkers enkel naar de campussen komen als er geen alternatieve werkwijze mogelijk is. Voor wie wél naar onze campussen moet komen, gelden de algemene regels die uitgevaardigd worden door de overheid en na te lezen zijn op www.info-coronavirus.be.

De algemene richtlijnen voor bezoekers die van toepassing zijn, kunnen op deze pagina geraadpleegd worden.

Veilig gebruik van gebouwen en lokalen

Wat volgt is een beknopte samenvatting van de richtlijnen. Volg zeker ook de extra richtlijnen die de facilitair coördinatoren geven op basis van een risicoanalyse die per campus uitgevoerd wordt.

Richtlijnen bij gebruik van lokalen en bureau’s
 • Per lokaal moet het maximaal aantal personen gerespecteerd worden, berekend op de oppervlakte en eventuele andere eigenschappen van het lokaal. Vuistregel is één persoon per 7m².
 • Medewerkers gebruiken bij voorkeur een vaste plaats.
 • Praktijklessen kunnen slechts in (zeer) kleine groepen doorgaan.
 • Organiseren van lessen in open lucht wordt waar mogelijk aanbevolen. Waar dat niet kan moeten lokalen maximaal verlucht worden.
Planning van de studenten- en personeelsactiviteiten
 • Werken op de campussen gebeurt zo veel mogelijk op vrijwillige basis, tenzij de aanwezigheid van een medewerker strikt noodzakelijk is. Wie thuis contact heeft met risicopatiënten bijvoorbeeld mag niet verplicht worden om te komen.
 • Per verdieping wordt indien mogelijk slechts een beperkt aantal lokalen opengesteld.
 • Bij planning van aanwezigheid van personeel wordt rekening gehouden met de afstandsregels.
 • Bij het roosteren van studentenactiviteiten wordt rekening gehouden met de nodige extra tijd om de lokalen te ontsmetten en zich veilig van en naar de lokalen te verplaatsen.
Lunchpauzes
 • Medewerkers lunchen bij voorkeur aan hun bureau. Wil je toch eens naar een andere plek gaan, kan je bijvoorbeeld ook buiten lunchen, maar dan wel goed gespreid in tijd en ruimte. Vermijd om allemaal tegelijkertijd naar je lunchplek te gaan, en respecteer ook daar de 7m²-regel (wat neerkomt op een cirkel van 1,5m rondom)
 • Voor studenten wordt zo veel mogelijk vermeden dat ze op de campus moeten lunchen.
 • Er is geen aanbod van maaltijden of broodjes.
Sanitair
 • Het aantal gebruikers per sanitaire ruimte wordt beperkt tot het aantal wastafels (of minder indien 1,5 meter afstand niet mogelijk is).
 • De EhB voorziet in extra mogelijkheden voor handhygiëne (gels).
 • We gebruiken uitsluitend wegwerphanddoekjes.
 • Handendrogers worden buiten dienst gesteld.
 • Toiletten doorspoelen met deksel gesloten.
 • Droogstaande afvoeren (vloer, sanitair, …) worden vermeden.
 • We informeren de gebruikers door affiches met richtlijnen op te hangen in het sanitair.
 • Indien mogelijk wordt per verdieping slechts een beperkt aantal wc-blokken of toiletten opengesteld.
Circulatie in de gebouwen
 • De in- en uitgangen op de campussen worden beperkt.
 • We voeren zoveel als mogelijk éénrichtingsverkeer in.
 • We laten de (niet-brandwerende) deuren zo veel als mogelijk open staan, mits rekening te kunnen houden met mogelijk lawaai voor naburige lokalen.
 • De campussen worden in zones ingedeeld afhankelijk van risico en doelgroep(en). De instructies (bv. over persoonlijke beschermingsmiddelen) zullen per zone via affiches en/of signalisatie meegedeeld worden.
 • De EhB voorziet plexiglas aan de ontvangstbalie(s).
 • Ventilatie: zorg voor zo veel mogelijk verse lucht
  • Ventilatiesystemen worden niet volledig uitgeschakeld, ook al is het gebouw niet in gebruik
  • Het ventilatiesysteem (dagregime) zal vroeger en langer draaien dan normaal
  • We voorzien extra manuele ventilatie via ramen, zeker bij het betreden van een lokaal dat eerder bezet was
  • We voorzien (extra) manuele ventilatie via ramen met een frequentie van 2 à 3 keer per dag
 • Studentenstromen:
  • Studenten wachten in de gang op een veilige afstand van elkaar en betreden één voor één de ruimte.
  • Studenten nemen van achter naar voor plaats in de lokalen en van voor naar achter het lokaal bij het verlaten.
  • Er is circulatie mogelijk in klaslokaal.
  • We voorzien de nodige tijd voor deze verplaatsingen
Onderhoud
 • De EhB heeft samen met de externe kuisfirma alsook voor het eigen kuispersoneel een hygiëneplan opgesteld. Hierin zijn de middelen en materialen opgenomen, met bijzondere aandacht aan het onderhoud voor de heropstart.

Gaan de lessen door?

Alle info kan teruggevonden worden in 'Richtlijnen voor aanwezigheid op de campussen' bovenaan de pagina.

Wat met flexwerken?

Alle info kan teruggevonden worden in 'Richtlijnen voor aanwezigheid op de campussen' bovenaan de pagina.

Wat met vergaderen?

Alle info kan teruggevonden worden in 'Richtlijnen voor aanwezigheid op de campussen' bovenaan de pagina.

Wat met evenementen?

Alle evenementen op onze campussen die niet te maken hebben met onderwijs of onderzoek worden/zijn geannuleerd of uitgesteld. Aan de organisatoren van activiteiten die niet doorgaan op een campus, raden we aan om dit uit te stellen.

Hierbij kunnen de richtlijnen van de federale overheid als leidraad dienen. Daarnaast dient er ook rekening gehouden te worden met specifieke richtlijnen die gelden in Brussel.

Update 07/05: Richtlijnen voor aanwezigheid op de campussen

De organisatie van de activiteiten die aanwezigheid op de campussen vereisen gebeurt op basis van risicoanalyses per locatie.

 • De EhB laat zich hierbij ondersteunen en adviseren door de externe dienst voor preventie en bescherming van IDEWE. De risicoanalyse wordt opgemaakt door het EhB bestuur in samenwerking met de interne preventiedienst en de externe preventiedienst, met rapportering naar het CPBW.
 • De lokale preventiemedewerkers zijn betrokken bij de organisatie van de heropstart.
Heb je nog vragen? Mail naar corona@ehb.be

Ik ben besmet met het coronavirus. Hoe informeer ik mijn werkgever? 

Volg hierbij het stappenplan bij melding van besmetting. Dit kan je opvragen via corona@ehb.be.

Wat bij vermoeden van een besmetting?

Volg hierbij het stappenplan ‘vermoeden van besmetting’. Dit kan je opvragen via corona@ehb.be.

Ik kom terug uit een risicogebied. Wat moet ik doen?

Heb je koorts en luchtwegklachten (zoals hoesten en kortademigheid), en ben je in de afgelopen 14 dagen in een land met het coronavirus geweest of is er iemand in je nabije omgeving die ziek is en die in een land met het coronavirus geweest is, bel dan naar jouw huisarts en vermeld je reisgeschiedenis en symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. Om besmetting van andere mensen te voorkomen, is het aangewezen om afstand te houden van andere mensen.