U bent hier

In deze boeiende omgeving is er een duidelijke nood aan personeel dat gespecialiseerd is in de pedagogische omkadering en de begeleiding van kinderen. Als bachelor Pedagogie van het Jonge Kind ben je daarin een centrale schakel.

Kunst en cultuur als draagvlak

De opleiding beschouwt cultuur als hefboom, als ruggengraat en drager van identiteit. Cultuur prikkelt op een onzichtbare manier het hele spectrum van zintuigen. Er zijn heel wat kinderen die zich het best voelen als ze zich mogen uitdrukken in dans, zang, muziek, beeldtaal…Creativiteit is respectvol zijn voor de taal die het dichtste aansluit bij je persoonlijkheid. De opleiding vertrekt vanuit de veronderstelling dat je het creatief proces bij anderen slechts kan (h)erkennen, indien je zelf in contact staat met je eigen creatief proces. De opleiding nodigt je uit om die taal te verkennen die je het beste ligt. Via muzische, kunstzinnige input zal de student het creatieve in zichzelf opnieuw gaan exploreren. De focus ligt niet op theoretische aspecten, maar op beleven en zich laten inspireren.

Wat ga ik leren?

De opleiding is een nieuwe en unieke opleiding waarin het kind centraal staat. Het is de enige opleiding die een brede basisvorming aanbiedt in het werken met jonge kinderen (van 0 tot 12 jaar), hun gezinnen en de medewerkers in de kinderopvang. De opleiding is grensverleggend in die zin dat ze voorbereidt op een nieuwe functie binnen de kinderopvang.  

Het opvangen en begeleiden van het jonge kind en zijn gezin: 

Hier ligt de nadruk op het ondersteunen van de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind. Door een rijke opvangomgeving te creëren met een rijk aanbod uitgaande van observatie van de verschillende leefwerelden en ontwikkelingsbehoeften. Daarnaast wordt ook veel belang gehecht aan de ondersteuning en erkenning van de plaats en de verantwoordelijkheid van de ouders, met respect voor de diversiteit tussen gezinnen.

Het coachen van medewerkers: 

De vakken binnen deze groep bieden je de vaardigheid om inzichten inzake opvoeding en ontwikkeling van het jonge kind te vertalen op het niveau van de  kindbegeleider. Een combinatie van efficiënt organiseren, slim ondernemen en zorgvuldig omgaan met personeel, kinderen en hun ouders… Dit met het oog op het ontwikkelen van een gemeenschappelijk sociaal pedagogisch project van de voorziening. Hierbij leer je hoe je op een motiverende en inspirerende manier kan samenwerken met de gezinnen en de medewerkers van je team bij het uitbouwen van een aangepast pedagogisch aanbod voor kinderen en gezinnen.

Het pedagogisch management: 

Het accent ligt hier op het praktisch leidinggeven, het uittekenen van het pedagogisch beleid en het waarborgen van de pedagogische kwaliteit van de voorziening.

Studiepunten

Een modeltraject bestaat uit drie deeltrajecten gespreid over drie academiejaren en telt 180 studiepunten. Elk academiejaar is ingedeeld in twee semesters en opgebouwd rond verschillende modules of topics.

Tijdens het doorlopen van de verschillende modules verwerf je stap voor stap de nodige competenties om een prima leerkracht lager onderwijs te worden.

Verkort traject

Het Vlaams parlement keurde onlangs het ontwerpdecreet goed rond de hervorming van de kinderopvang. De Vlaamse regering maakt middelen vrij om het tekort aan kinderopvang in Vlaanderen en Brussel weg te werken. Daarnaast legt het decreet een duidelijk competentie- en kwalificatiekader vast voor de kinderopvangsector: de pedagogische vaardigheden van de kindbegeleiders staan hierin centraal.

De professionele bacheloropleiding Pedagogie van het Jonge Kind aan de Erasmushogeschool Brussel opleiding biedt enerzijds een antwoord op de toenemende vraag naar werknemers met een Bachelor diploma, anderzijds bereidt ze studenten voor op een coachende en innoverende rol in de brede sector van de kinderopvang.

De verkorte opleiding richt zich tot twee doelgroepen:

Personen die al over een bachelordiploma beschikken (gezondheidszorg, orthopedagogie, toegepaste psychologie, sociaal-agogisch werk of leerkracht kleuter-, basisonderwijs).
Kindbegeleiders met minimaal 5 jaar nuttige beroepservaring (7de jaar BSO) 

Het programma van de verkorte opleiding varieert van 90 tot 140 studiepunten. Afhankelijk van de vooropleiding en de nuttige beroepservaring wordt een opleidingsprogramma op maat samengesteld. De duur van verkorte opleiding is afhankelijk van het individuele programma maar beloopt minimaal anderhalf jaar.

Meer info vind je op de pagina Werken en Studeren: Pedagogie van het jonge kind